Návrh usnesení - B7-0472/2013Návrh usnesení
B7-0472/2013

NÁVRH USNESENÍ o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného americkou Agenturou pro národní bezpečnost

16. 10. 2013 - (2013/2831(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Alexander Alvaro, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0468/2013

Postup : 2013/2831(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0472/2013
Předložené texty :
B7-0472/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0472/2013

Usnesení Evropského parlamentu o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného americkou Agenturou pro národní bezpečnost

(2013/2831(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na článek 87 SFEU,

–   s ohledem na článek 225 SFEU,

–   s ohledem na článek 226 SFEU,

–   s ohledem na článek 218 SFEU,

–   s ohledem na článek 234 SFEU,

–   s ohledem na článek 314 SFEU,

–   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu[1],

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2013 o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských a jejich dopadu na soukromí občanů EU[2],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/412/EU ze dne 13. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[3] a na doprovodná prohlášení Komise a Rady,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti němu[4],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o doporučení Komise Radě týkající se zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim[6],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[7] a na doporučení svého Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–   s ohledem na zprávy ze dne 30. března 2001 (SEC(2011)0438) a 14. prosince 2012 (SWD(2012)0454) o společném přezkumu uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu,

–   s ohledem na zprávu ze dne 1. března 2011 o inspekci provádění dohody TFTP Europolem, kterou v listopadu 2010 vypracoval společný kontrolní orgán Europolu,

–   s ohledem na veřejné prohlášení společného kontrolního orgánu Europolu ze dne 14. března 2012 o provádění dohody TFTP,

–   s ohledem na hodnocení výsledků třetí inspekce provádění úkolů Europolu podle dohody TFTP ze dne 18. března 2013, které vypracoval společný kontrolní orgán Europolu,

–   s ohledem na dopis, který dne 18. dubna 2011 zaslal Paul Breitbarth z nizozemského úřadu pro ochranu údajů vedoucímu delegace společného týmu EU pro přezkum TFTP,

–   s ohledem na dopis, který dne 7. června 2011 zaslal Jacob Kohnstamm jménem pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 vrchní ředitelce Melisse A. Harmanové z Ministerstva financí USA,

–   s ohledem na dopis, který dne 21. prosince 2012 zaslal Jacob Kohnstamm jménem pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 Juanu Fernondovi Lópezu Aquilarovi, předsedovi Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–   s ohledem na dopis, který dne 12. září 2013 zaslala komisařka Malmströmová Davidu Cohenovi, náměstkovi ministra financí USA pro terorismus a finanční zpravodajství, a na odpověď pana Cohena ze dne 18. září 2013,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. července 2011 nazvané „Evropský systém sledování financování terorismu: dostupné možnosti“ (COM(2011)0429),

–   s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012E-000351/2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010;

B.  vzhledem k tomu, že podle zpráv z tisku má americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) přímý přístup k IT systémům určitého počtu soukromých společností a získala rovněž přímý přístup k údajům o finančních transakcích a souvisejícím údajům od poskytovatelů služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí, na něž se v současné době vztahuje dohoda;

C. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 4. července 2013 o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských a jejich dopadu na soukromí občanů EU Parlament pověřil svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a skupinou odborníků EU-USA zřízenou Komisí provedl důkladné vyšetřování a do konce roku předložil zprávu o jeho výsledcích;

D. vzhledem k tomu, že poté, co byla zamítnuta prozatímní dohoda TFTP, vyjádřila většina členů Evropského parlamentu svůj souhlas se stávající dohodou TFTP pouze díky tomu, že dohoda přináší vyšší úroveň ochrany  zabezpečení osobních údajů a práv na soukromí občanů EU;

E.  vzhledem k tomu, že ministerstvo financí Spojených států označilo velké množství informací týkajících se této dohody za „EU SECRET“;

F.  vzhledem k tomu, že podle pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 není současný postup pro uplatňování práva na přístup přiměřený a v praxi se může stát, že nebude možné uplatňovat právo na opravu, výmaz nebo blokování údajů;

G. vzhledem k tomu, že Komise sice prohlásila, že uvedená dohoda stanoví přísné záruky pro předávání údajů, avšak současně uznává, že dlouhodobým cílem EU je vytvoření systému, jenž umožní získávání údajů na území Evropské unie;

H. vzhledem k tomu, že Komise byla vyzvána, aby nejpozději do 1. srpna 2011 předložila Parlamentu a Radě právní a technický rámec pro získávání údajů na území EU a nejpozději do 1. srpna 2013 zprávu o pokroku při vývoji rovnocenného systému EU podle článku 11 této dohody;

I.   vzhledem k tomu, že namísto návrhu právního a technického rámce pro získávání údajů na území EU Komise dne 13. července 2011 předložila popis různých kroků, které učinila za účelem vytvoření tohoto právního a technického rámce, a sdělila předběžné výsledky a některé teoretické varianty evropského systému pro sledování financování terorismu, avšak neuvedla dostatečné podrobnosti;

J.   vzhledem k tomu, že zpráva o pokroku týkající se vytvoření rovnocenného systému EU podle článku 11 dohody nebyla nikdy předložena;

K. vzhledem k tomu, že jednání mezi útvary Komise a zástupci vlády USA nelze považovat za vyšetřování, přičemž ze stejného důvodů se nelze pouze spoléhat na prohlášení USA;

1.  zastává názor, že je-li hlavním cílem EU podporovat svobodu jednotlivce, musí být bezpečnostní opatření k zajištění této svobody, včetně opatření proti terorismu, prováděna v souladu se zásadami právního státu a se základními právy, a to i s právy týkajícími se ochrany soukromí a údajů;

2.  připomíná, že jakékoli předání osobních údajů, včetně hromadného předávání údajů, musí být v souladu s právními předpisy EU a členských států a se základními právy, a to i s právy týkajícími se ochrany soukromí a údajů;

3.  vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s nedávno odhalenými dokumenty, které se týkaly přímého přístupu agentury NSA k údajům o finančních transakcích a souvisejícím údajům, což by znamenalo jednoznačné porušení dohody, konkrétně jejího článku 1;

4.  vyzývá, aby bylo provedeno přímo na místě technické vyšetření údajného nezákonného přístupu úřadů USA či údajného vytváření tzv. zadních vrátek (backdoor) k serverům SWIFT, přičemž toto vyšetřování by měli provádět nezávislí odborníci z oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, například z centra Europolu pro boj pro kyberkriminalitě;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že nizozemské orgány jakožto vláda země, která hostí servery SWIFT, odmítla provést na místě technické vyšetřování;

6.  vyjadřuje rovněž politování nad tím, že ani jeden členský stát nepožádal centrum Europolu pro boj proti kyberkriminalitě, aby takovéto vyšetřování provedlo; vyjadřuje znepokojení nad tím, že vzhledem k tomu, že nedošlo k vyšetření záležitosti technickými odborníky, nelze údajná porušení potvrdit;

7.  očekává, že všechny smluvní strany dohody zajistí, aby

–   se tato dohoda, především ochranná ustanovení uvedená v článku 5, vztahovala bez jakýchkoli výjimek na veškeré údaje o finančních transakcích a související údaje uchovávané na území EU, jak stanoví její článek 1;

–   žádosti uvedené v článku 4 nebyly abstraktní, ale aby byly formulovány co nejkonkrétněji;

–   výraz „formulovány co nejkonkrétněji“ v článku 4 byl vykládán stejně, jako je tomu nyní v souladu s článkem 5;

–   byl veřejnosti sdělován počet informací o finančních transakcích, k nimž byl poskytnut přístup;

–   právo na přístup, opravu, výmaz a blokování bylo v praxi plně uplatňováno;

–   stálý dohlížející subjekt jmenovaný Komisí měl plnou pravomoc přezkoumat v reálném čase a zpětně všechna vyhledávání o poskytovaných údajích, pravomoc zablokovat jakékoli nebo všechna vyhledávání, která se ukáží být v rozporu s článkem 5, pravomoc žádat vysvětlení k těmto vyhledáváním a v případě potřeby požadovat další odůvodnění objasňující danou souvislost s terorismem;

8.  připomíná, že základem dohod s USA o předávání údajů musí být koherentní právní rámec poskytující právně závazné normy ochrany osobních údajů, včetně norem týkajících se omezení účelu, minimalizace dat, informací, přístupu, oprav, výmazu a opravných prostředků;

9.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že dohoda nebyla prováděna v souladu s jejími ustanoveními, především ustanoveními uvedenými v článcích 1, 4, 12, 13, 15 a 16 dohody; žádá proto Komisi, aby předložila právní návrh na pozastavení platnosti dohody;

10. domnívá se, že sdělení Komise o evropském systému sledování financování terorismu není vhodným základem pro další zevrubné diskuse; naléhavě proto Komisi žádá, aby bez dalšího odkladu předložila návrh právního a technického rámce pro získávání údajů na území EU;

11. naléhavě žádá všechny tři orgány, aby pozorně zvážily dopady na lidská práva, jež budou mít další alternativy výměny údajů, které plně respektují zásady ochrany údajů, zejména kritéria nezbytnosti a přiměřenosti;

12. zdůrazňuje, že posouzení nezbytnosti a přiměřenosti jakéhokoli opatření, které omezuje základní práva a svobody, musí zohlednit celý soubor stávajících bezpečnostních opatření zaměřených na terorismus a závažnou trestnou činnost; domnívá se proto, že každé další právní opatření, které se navrhne v rámci boje proti terorismu a závažné trestní činnosti, musí splňovat ty nejvyšší a nejpřísnější požadavky v oblasti nezbytnosti a proporcionality; nesouhlasí proto s  paušálním odůvodňováním všech bezpečnostních opatřeních obecným odkazem na boj proti terorismu a závažné trestné činnosti;

13. očekává tedy, že jakýkoli návrh právního a technického rámce pro získávání dat na území EU zaručí, že

–   budou plně dodržovány předpisy EU v oblasti ochrany údajů,

–   nebude docházet k extrakci údajů v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) ani vnitrostátních finančních údajů, bez ohledu na systém, v němž jsou tyto údaje zpracovávány,

–   nebude docházet k extrakci či uchovávání údajů bez předchozího povolení;

14. žádá, aby Komise s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodu dočasně pozastavila, dokud nebudou zajištěny následující podmínky pro zahájení jednání o jejím obnovení:

–   plné a komplexní objasnění faktů, pokud jde o otázku, zda vládní agentura USA nebo podobný subjekt získaly nepovolený přístup k finančním údajům, na něž se vztahuje tato dohoda, a to mimo působnost či v důsledku porušení této dohody;

–   zajištění plné nápravy situace tam, kde je to nutné,

–   provedení celkové analýzy uplatňování článků 1, 4, 12, 13, 15 a 16 dohody a nalezení řešení pro její řádné provádění,

–   právní návrh Komise s cílem zajistit právní a technický rámec pro získávání údajů na území EU;

15. žádá v této souvislosti, aby Rada a členské státy povolily vyšetřování centra Europolu pro boj proti kyberkriminalitě ve věci údajného nepovoleného přístupu k údajům o finančních transakcích, na něž se vztahuje tato dohoda;

16. domnívá se, že ačkoli Parlament nemá podle článku 218 SFEU formální pravomoci iniciovat pozastavení nebo ukončení mezinárodní dohody, Komise bude muset jednat, pokud Parlament stáhne svou podporu konkrétní dohodě; zdůrazňuje, že při zvažování, zda udělit či neudělit souhlas s budoucími mezinárodními dohodami, bude Evropský parlament brát v úvahu reakce Komise a Rady v souvislosti s touto dohodou;

17. požaduje, aby všechny relevantní informace a dokumenty byly okamžitě dostupné při všech jednáních Evropského parlamentu;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a agentuře Europol.