Resolutsiooni ettepanek - B7-0472/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0472/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK SWIFT-lepingu peatamine USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammide tagajärjel

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Alexander Alvaro, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0468/2013

Menetlus : 2013/2831(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0472/2013
Esitatud tekstid :
B7-0472/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0472/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon SWIFT-lepingu peatamise kohta USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammide tagajärjel

(2013/2831(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 87,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 226,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 234,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist lepingut, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames[1],

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele[2],

–   võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2010. aasta otsust 2010/412/EL Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta[3] ja sellele lisatud komisjoni ja nõukogu avaldusi,

–   võttes arvesse oma 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni kavandatava rahvusvahelise lepingu kohta, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil[4],

–   võttes arvesse oma 11. veebruari 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu, mis käsitleb Euroopa Liidust pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Ameerika Ühendriikidele terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames, sõlmimise kohta[5],

–   võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni komisjoni soovituse kohta nõukogule anda komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise lepingu üle, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil[6],

–   võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta[7] ja Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitusi,

–   võttes arvesse 30. märtsi 2011. aasta aruannet (SEC(2011)0438) ja 14. detsembri 2012. aasta aruannet (SWD(2012)0454) Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) rakendamise ühise läbivaatamise kohta,

–   võttes arvesse 1. märtsi 2011. aasta aruannet 2010. aasta novembris Europoli ühise järelevalveasutuse poolt läbi viidud kontrolli kohta selles osas, kuidas Europol terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitlevat lepingut rakendab,

–   võttes arvesse Europoli ühise järelevalveasutuse 14. märtsi 2012. aasta avalikku pöördumist terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitleva lepingu rakendamise asjus,

–   võttes arvesse Europoli ühise järelevalveasutuse 18. märtsi 2013. aasta hinnangut terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitlevast lepingust tulenevate ülesannete Europoli poolse rakendamise kolmanda kontrolli tulemustele,

–   võttes arvesse Madalmaade andmekaitseasutuse esindaja Paul Breitbarthi 18. aprilli 2011. aasta kirja terroristide rahastamise jälgimise programmiga tegeleva ELi ühise läbivaatamisrühma delegatsiooni juhile,

–   võttes arvesse 7. juuni 2011. aasta kirja, mille Jacob Kohnstamm saatis artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma nimel USA rahandusministeeriumi abisekretäri asetäitjale Melissa A. Hartmanile,

–   võttes arvesse 21. detsembri 2012. aasta kirja, mille Jacob Kohnstamm saatis artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma nimel kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehele Juan Fernando López Aguilarile,

–   võttes arvesse 12. septembri 2013. aasta kirja, mille volinik Malmström saatis USA rahandusministeeriumi terrorismi ja rahapesu eest vastutavale aseministrile David Cohenile, ja aseminister Coheni 18. septembri 2013. aasta vastust,

–   võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2011. aasta teatist „Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteem: võimalikud valikud” (COM(2011)0429),

–   võttes arvesse kirjalikult vastatavaid küsimusi E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ja E‑000351/2013,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames (edaspidi „leping”), jõustus 1. augustil 2010. aastal;

B.  arvestades, et ajakirjanduses avaldatud teabe kohaselt on USA Riiklikul Julgeolekuagentuuril olnud otsene juurdepääs paljude eraettevõtete infotehnoloogiasüsteemidele ning agentuur on pääsenud otse ligi ühe rahvusvahelisi finantstehinguid käsitlevate sõnumite edastamise teenuste osutaja halduses olevatele ning lepingu kohaldamisalasse kuuluvatele finantstehinguid käsitlevatele sõnumitele ja nendega seotud andmetele;

C. arvestades, et oma 4. juuli 2013. aasta resolutsioonis USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele tegi parlament kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks teostada kõnealuses küsimuses koostöös liikmesriikide parlamentide ning komisjoni loodava ELi ja USA ekspertide rühmaga põhjalik uurimine ning esitada aasta lõpuks aruanne;

D. arvestades, et olles lükanud tagasi terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitleva ajutise lepingu, andis enamus Euroopa Parlamendi liikmetest nõusoleku praegu kehtiva terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitleva lepingu sõlmimiseks üksnes seetõttu, et see pakkus suuremat kaitset ELi kodanike isikuandmete ja eraelu puutumatuse õiguse osas;

E.  arvestades, et USA rahandusministeerium on liigitanud suure osa nimetatud lepinguga seotud asjakohasest teabest kategooriasse „EU Secret”;

F.  arvestades, et artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma väidete kohaselt ei pruugi praegune andmetele juurdepääsu õiguse kasutamise menetlus olla piisav ning tegelikkuses ei pruugi andmete parandamise, kustutamise või blokeerimise õiguse kasutamine olla võimalik;

G. arvestades, et komisjon on nentinud, et kuigi lepinguga kehtestatakse ranged andmete edastamise kaitsemeetmed, tunnistab ta ELi kavatsust luua pikemas perspektiivis süsteem, mis võimaldaks andmetest väljavõtete tegemist ELi pinnal;

H. arvestades, et komisjonil paluti esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. augustiks 2011 ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õiguslik ja tehniline raamistik ning hiljemalt 1. augustiks 2013 eduaruanne samaväärse ELi süsteemi arendamise kohta lepingu artikli 11 alusel;

I.   arvestades, et ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õigusliku ja tehnilise raamistiku asemel esitas komisjon 13. juulil 2011. aastal dokumendi, milles ta kirjeldas eri meetmeid, mida ta on võtnud sellise õigusliku ja tehnilise raamistiku loomiseks, andis teada esialgsetest tulemustest ning esitas mõned teoreetilised valikud Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi osas, ilma et oleks laskunud üksikasjadesse;

J.   arvestades, et eduaruannet samaväärse ELi süsteemi arendamise kohta lepingu artikli 11 alusel ei esitatudki;

K. arvestades, et kõnelusi komisjoni talituste ja USA valitsuse vahel ei saa lugeda uurimiseks, samuti ei saa seda teha puhtalt USA avaldustele tuginemise puhul;

1.  on arvamusel, et kuna ELi põhieesmärk on edendada üksikisiku vabadust, tuleb selle vabaduse tagamiseks võtta õigusriigi põhimõtte kohaselt julgeolekumeetmeid, sealhulgas terrorismivastaseid meetmeid, ning tuleb järgida põhiõigustega seotud kohustusi, sealhulgas neid, mis hõlmavad eraelu puutumatust ja andmekaitset;

2.  kordab, et isikuandmete, sh andmeplokkide edastamisel tuleb järgida ELi ja liikmesriikide õigusakte ja põhiõigustega seotud kohustusi, sealhulgas neid, mis hõlmavad eraelu puutumatust ja andmekaitset;

3.  väljendab tõsist muret Riikliku Julgeolekuagentuuri tegevuse kohta hiljuti avalikuks tulnud dokumentide pärast, mis puudutavad otsest juurdepääsu finantstehinguid käsitlevatele sõnumitele ja nendega seotud andmetele, mis tähendaks lepingu ja eriti selle artikli 1 selget rikkumist;

4.  nõuab, et väidete kohta, mille kohaselt on USA ametiasutused pääsenud ilma loata SWIFT serverite juurde või on loonud serveritele võimaliku salajase juurdepääsu, korraldataks kohapeal põhjalik tehniline uurimine ja uurimise viiksid läbi sõltumatud infotehnoloogia- ja küberjulgeolekueksperdid, näiteks Europoli küberkuritegevuse uurimise keskus;

5.  peab kahetsusväärseks, et Madalmaade − riik, kus SWIFTi serverid asuvad − valitsus keeldus korraldamast kohapealselt tehnilist uurimist;

6.  mõistab ühtlasi hukka asjaolu, et mitte ükski liikmesriik ei ole palunud Europoli küberkuritegevuse uurimise keskusel sellist uurimist korraldada; väljendab muret selle pärast, et ilma tehnikaekspertide tehtava uurimiseta ei ole neid väiteid võimalik kontrollida;

7.  loodab, et kõik lepinguosalised tagavad:

–   et leping ja eriti selle artiklis 5 täpsustatud kaitsemeetmed hõlmavad ilma igasuguste eranditeta kõiki ELi territooriumil hoitavaid finantstehinguid käsitlevaid sõnumeid ja nendega seotud andmeid, nagu on sätestatud lepingu artiklis 1;

–   et artikli 4 kohased taotlused ei ole abstraktsed, vaid võimalikult kitsalt piiritletud;

–   et artikli 4 mõistet „võimalikult kitsalt piiritletud” tõlgendatakse samal viisil, nagu praegu artikli 5 puhul;

–   et finantstehinguid käsitlevate sõnumite arv, millega on tutvutud, tehakse avalikkusele teatavaks;

–   et andmetele juurdepääsu, andmete parandamise, kustutamise ja blokeerimise õigust on võimalik tegelikkuses täielikult kasutada;

–   et komisjoni määratud alalisel järelevaatajal on täielikud volitused kontrollida reaalajas ja tagasiulatuvalt kõiki edastatud andmete otsinguid, volitused blokeerida mis tahes või kõik otsingud, mis tunduvat olevat artikliga 5 vastuolus, volitused teha selliste otsingute kohta päringuid ja vajaduse korral volitused taotleda täiendavaid tõendeid seose kohta terrorismiga;

8.  kordab, et USAga sõlmitavad andmevahetuslepingud peavad põhinema ühtsel õiguslikul andmekaitseraamistikul, millega tagatakse isikuandmete kaitset käsitlevad õiguslikult siduvad standardid, sealhulgas eesmärgi piiritlemise, võimalikult väheste andmete kogumise, teabe, juurdepääsu, parandamise, kustutamise ja õiguskaitsevahendite osas;

9.  väljendab muret selle pärast, et lepingut ei ole rakendatud vastavalt selle sätetele, eelkõige artiklite 1, 4, 12, 15 ja 16 sätetele; nõuab seetõttu, et komisjon esitaks õigusliku ettepaneku lepingu peatamiseks;

10. ei pea komisjoni teatist Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi kohta piisavaks aluseks edasistele üksikasjalikele aruteludele; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon esitaks viivitamata õigusliku ettepaneku ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õigusliku ja tehnilise raamistiku kohta;

11. nõuab tungivalt, et kolm institutsiooni arutaksid hoolikalt mis tahes selliste tulevaste andmevahetusvõimaluste mõju inimõigustele, mille puhul järgitakse täielikult andmekaitse põhimõtteid, eelkõige vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamist;

12. juhib tähelepanu sellele, et mis tahes põhiõigusi ja -vabadusi piirava meetme vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki olemasolevaid terrorismi ja raskete kuritegude vastaseid julgeolekumeetmeid; on seetõttu seisukohal, et iga uue õigusliku meetme puhul, mis terrorismi ja raskete kuritegude tõkestamiseks välja pakutakse, tuleb vajalikkuse ja proportsionaalsuse tõendamiseks täita veel nõudlikumad ja rangemad tingimused; ei poolda seetõttu tava esitada iga julgeolekumeetme kohta üldsõnaline põhjendus, milles osutatakse terrorismi ja raskete kuritegude vastasele võitlusele;

13. ootab õiguslikku ettepanekut ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õigusliku ja tehnilise raamistiku kohta, millega tagatakse:

–   täielik kooskõla Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktidega;

–   et ühtse euromaksete piirkonna ega riigisisestest finantsandmetest ei tehta väljavõtteid, olenemata sellest, millises süsteemis andmeid töödeldakse;

–   et andmetest ei tehta väljavõtteid ning andmeid ei säilitata ilma eelneva loata;

14. nõuab ülaltoodut arvestades, et komisjon peataks ajutiselt lepingu, kuni järgmised tingimused, mis puudutavad lepingu jätkamist käsitlevate läbirääkimiste alustamist, on täidetud:

–   on antud täielik ja põhjalik selgitus selle kohta, kas mõni USA valitsusasutus või samaväärne asutus on ilma loata pääsenud lepinguga hõlmatud finantsandmete juurde kas väljaspool kõnealust lepingut või lepingut rikkudes;

–   vajaduse korral on saavutatud olukorra täielik lahendamine;

–   läbi on viidud täielik analüüs lepingu artiklite 1, 4, 12, 13, 15 ja 16 rakendamise kohta ja kindlaks on tehtud sobiv lahendus nõuetekohaseks rakendamiseks;

–   komisjon on esitanud õigusliku ettepaneku ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õigusliku ja tehnilise raamistiku kohta;

15. nõuab ülaltoodut arvestades, et nõukogu ja liikmesriigid lubaksid Europoli küberkuritegevuse uurimise keskusel uurida väiteid, nagu oleks ilma loata saadud juurdepääs nimetatud lepinguga hõlmatud finantstehinguandmetele;

16. on seisukohal, et kuigi Euroopa Parlamendil ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 kohaselt ametlikult õigust algatada rahvusvahelise lepingu peatamist või lõpetamist, peab komisjon meetmeid võtma, kui Euroopa Parlament ei ole enam nõus mingit konkreetset lepingut toetama; juhib tähelepanu sellele, et kui Euroopa Parlament kaalub tulevaste rahvusvaheliste lepingute puhul, kas nõusolek anda või mitte, võtab ta arvesse seda, kuidas komisjon ja nõukogu on käesoleva lepinguga seoses toiminud;

17. nõuab, et kogu asjakohane teave ja kõik asjakohased dokumendid tehtaks viivitamata Euroopa Parlamendile arutamiseks kättesaadavaks;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Europolile.