Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0472/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0472/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Alexander Alvaro, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0468/2013

Procedūra : 2013/2831(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0472/2013
Pateikti tekstai :
B7-0472/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0472/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus

(2013/2831(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 87 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 225 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 226 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 218 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 234 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 314 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui[2],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą 2010/412/ES dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo[3] ir prie jo pridėtas Komisijos ir Tarybos deklaracijas,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl numatomo tarptautinio susitarimo, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių mokėjimų pranešimų duomenys, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovoti su jais[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 11 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo[5],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti pradėti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei su jais kovoti[6],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 8 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo projekto[7] ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 30 d. ataskaitą (SEC(2011)0438) ir 2012 m. gruodžio 14 d. ataskaitą (SWD(2012)0454) dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais įgyvendinimo bendros peržiūros,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 1 d. ataskaitą dėl patikrinimo, kaip Europolas įgyvendina Susitarimą dėl terorizmo finansavimo sekimo programos (TFTP susitarimas), kurį Europolo jungtinės priežiūros institucija atliko 2010 m. lapkričio mėn.,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Europolo jungtinės priežiūros institucijos viešą pareiškimą dėl TFSP susitarimo įgyvendinimo,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 18 d. Europolo jungtinės priežiūros institucijos pateiktą trečiojo patikrinimo, kaip Europolas atlieka savo užduotis pagal TFSP susitarimą, rezultatų vertinimą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 18 d. Paulo Breibartho (Nyderlandų duomenų apsaugos institucija) raštą ES jungtinės TFSP peržiūros grupės delegacijos vadovui,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 7 d. Jacobo Kohnstammo 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės vardu JAV Iždo departamento sekretoriaus padėjėjo pavaduotojai Melissai A. Hartman išsiųstą laišką,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 21 d. Jacobo Kohnstammo 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės vardu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui Juanui Fernandui Lópezui Aguilarui išsiųstą laišką,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d. Komisijos narės C. Malmström laišką JAV Iždo departamento Terorizmo ir finansinės žvalgybos biuro sekretoriui Davidui Cohenui ir į sekretoriaus D. Coheno 2013 m. rugsėjo 18 d. atsakymą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Europos terorizmo finansavimo sekimo sistema. Turimos galimybės“ (COM(2011) 0429),

–   atsižvelgdamas į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu: E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E 2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E 8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ir E‑000351/2013,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (toliau – susitarimas) įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.;

B.  kadangi spaudoje pranešama, kad JAV Nacionalinio saugumo agentūra (NSA) turėjo tiesioginę prieigą prie kai kurių privačių kompanijų IT sistemų ir įgijo tiesioginę prieigą prie finansinių mokėjimų pranešimų, susijusių su finansiniais sandoriais, ir susijusių duomenų, naudodamasi tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų, kurias dabar reglamentuoja susitarimas, teikėjo paslaugomis;

C. kadangi savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui Parlamentas pavedė savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui nuodugniai išnagrinėti šį klausimą bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais ir Komisijos suburta ES ir JAV ekspertų grupe ir iki metų pabaigos pateikti ataskaitą;

D. kadangi, atmetęs laikiną TFSP susitarimą, Europos Parlamentas balsų dauguma pritarimą dabartiniam TFSP susitarimui davė tik atsižvelgdamas į tai, kad juo užtikrinama didesnė apsauga siekiant apsaugoti ES piliečių asmens duomenis ir privatumą;

E.  kadangi JAV iždo departamentas įslaptino didelį kiekį svarbios informacijos apie šį susitarimą, nurodydamas, kad tai yra ES slapta informacija;

F.  kadangi, anot 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės, dabartinė teisės susipažinti su duomenimis tvarka gali būti netinkama ir praktiškai gali būti neįmanoma pasinaudoti teise ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti duomenis;

G. kadangi Komisija pareiškė, kad, nors susitarime ir nustatytos griežtos apsaugos priemonės, susijusios su duomenų perdavimu, ji pripažįsta ilgalaikį ES siekį sukurti sistemą, kuri sudarytų sąlygas rinkti duomenis ES teritorijoje;

H. kadangi Komisija buvo paprašyta ne vėliau kaip 2011 m. rugpjūčio 1 d. Parlamentui ir Tarybai pateikti teisinę ir techninę duomenų išgavimo ES teritorijoje sistemą, o ne vėliau kaip iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. – pažangos ataskaitą dėl lygiavertės ES sistemos sukūrimo pagal susitarimo 11 straipsnį;

I.   kadangi, užuot pasiūliusi teisinę ir techninę duomenų išgavimo ES teritorijoje sistemą, 2011 m. liepos 13 d. Komisija pateikė įvairių veiksmų, kurių ji ėmėsi siekdama nustatyti tokią teisinę ir techninę sistemą, aprašą, nesileisdama į smulkmenas ir pranešusi Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos preliminarius rezultatus ir kai kuriuos teorinius aspektus;

J.   kadangi lygiavertės ES sistemos sukūrimo pažangos ataskaita pagal susitarimo 11 straipsnį nebuvo pateikta;

K. kadangi Komisijos tarnybų ir JAV administracijos derybos negali būti laikomos tyrimu, taip pat negalima vien tik pasitikėti JAV pareiškimais;

1.  laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į tai, jog ES pagrindinis tikslas – skatinti asmens laisvę, saugumo priemonės, įskaitant kovos su terorizmu priemones, kuriomis remiama ši laisvė, turi būti įgyvendinamos laikantis teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su privatumu ir duomenų apsauga;

2.  dar kartą tvirtina, kad perduodant asmens duomenis, įskaitant didelį kiekį duomenų, turi būti laikomasi ES ir valstybių narių teisės ir pagrindinių teisių įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su privatumu ir duomenų apsauga;

3.  yra rimtai sunerimęs dėl neseniai paviešintų dokumentų dėl NSA veiklos, susijusios su tiesiogine prieiga prie finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusių duomenų, nes tai būtų akivaizdus susitarimo, visų pirma jo 1 straipsnio, pažeidimas;

4.  ragina vietoje atlikti nuodugnų techninį tyrimą dėl įtarimų, kad JAV valdžios institucijos turi neteisėtą prieigą prie SWIFT serverių arba sukūrė galimus slaptus prisijungimo prie jų būdus – tokį tyrimą turėtų atlikti nepriklausomi IT ir kibernetinio saugumo specialistai, pvz., Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras;

5.  apgailestauja dėl to, kad Nyderlandų valdžios institucijos, kurios yra šalies, kurioje išdėstyti SWIFT serveriai, atsakingosios institucijos, atsisakė atlikti techninį tyrimą vietoje;

6.  taip pat apgailestauja, kad nė viena valstybė narė nepaprašė Europolo kovos su elektroninių nusikalstamumu centro atlikti tokių tyrimų; yra susirūpinęs, kad dėl to, jog nėra techninių ekspertų tyrimų, faktų negalima patikrinti;

7.  tikisi, kad visos susitarimo šalys užtikrins:

–   kad susitarimas ir, visų pirma, jo 5 straipsnyje nurodytos apsaugos priemonės, be jokių išimčių apimtų visų finansinių mokėjimų pranešimus ir susijusius duomenis, saugomus ES teritorijoje, kaip nurodyta susitarimo 1 straipsnyje,

–   kad prašymai pagal 4 straipsnį būtų ne abstraktūs, o kuo tiksliau parengti,

–   kad 4 straipsnio terminas „kuo tiksliau parengtas“ turėtų būti aiškinamas taip pat, kaip jis šiuo metu aiškinamas pagal 5 straipsnį,

–   kad finansinių mokėjimų pranešimų, su kuriais susipažinta, skaičius būtų skelbiamas visuomenei,

–   kad teise susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti duomenis būtų galima visapusiškai pasinaudoti praktiškai,

–   kad Komisijos paskirtas nuolatinis prižiūrėtojas turėtų visus įgaliojimus peržiūrėti realiuoju laiku atliekamas ir praeityje atliktas pateiktų duomenų paieškas, įgaliojimus užblokuoti bet kurias ar visas duomenų paieškas, kurios galėtų pažeisti 5 straipsnį, įgaliojimus tirti tokias paieškas ir prireikus prašyti papildomai pagrįsti ryšį su terorizmu;

8.  pakartoja, kad būtina keitimosi duomenimis susitarimus su JAV grįsti nuoseklia duomenų apsaugos teisės sistema, kuri numatytų teisiškai privalomus asmens duomenų apsaugos standartus, įskaitant tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, informavimo, teisės susipažinti su duomenimis, juos taisyti, ištrinti ir gauti ir žalos atlyginimą standartus;

9.  yra susirūpinęs, kad susitarimas nebuvo įgyvendintas laikantis jo nuostatų, visų pirma tų, kurios nustatytos jo 1, 4, 12, 13, 15 ir 16 straipsniuose; todėl prašo Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl susitarimo sustabdymo;

10. nemano, kad Komisijos komunikatas dėl Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos yra tinkamas pagrindas tolesniems išsamiems debatams; todėl griežtai ragina Komisiją daugiau neatidėliojant pateikti pasiūlymą dėl teisinės ir techninės sistemos, skirtos duomenų išgavimui ES teritorijoje;

11. griežtai ragina visas tris institucijas atidžiai apsvarstyti bet kokios alternatyvios duomenų keitimosi sistemos, kuria visapusiškai užtikrinamas duomenų apsaugos principų laikymasis, ir kuri, visų pirma, atitinka reikalingumo ir proporcingumo kriterijus, poveikį žmogaus teisėms;

12. pabrėžia, kad bet kuriai priemonei, kuria ribojamos pagrindinės teisės ir laisvės, taikant reikalingumo ir proporcingumo kriterijus turi būti atsižvelgiama į visas esamas apsaugos priemones, kuriomis kovojama su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais; todėl mano, kad bet kokia papildoma teisinė priemonė, pasiūlyta kaip kovos su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais dalis, turi atitikti dar didesnius ir griežtesnius reikalingumo ir proporcingumo kriterijus; todėl priešinasi tendencijai kiekvieną saugumo priemonę be išlygų pateisinti bendro pobūdžio nuorodomis į kovą su terorizmu ar sunkiais nusikaltimais;

13. tikisi, kad bet koks pasiūlymas dėl teisės akto dėl teisinės ir techninės sistemos, skirtos duomenų išgavimui ES teritorijoje, užtikrins:

–   visapusišką ES teisės aktų duomenų apsaugos srityje laikymąsi,

–   kad bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) ar nacionaliniai finansiniai duomenys nebus išgaunami, neatsižvelgiant į tai, kokioje sistemoje jie apdorojami,

–   kad jokie duomenys nebūtų renkami ar saugomi be išankstinio leidimo;

14. atsižvelgdamas į nurodytus faktus, prašo Komisijos laikinai sustabdyti susitarimą, kol nebus įgyvendintos šios derybų pradžios dėl susitarimo atnaujinimo sąlygos:

–   visapusiškai ir išsamiai išaiškinti, ar kuri nors JAV vyriausybinė ar lygiavertė struktūra neteisėtai įgijo prieigą prie šiuo susitarimu reglamentuojamų finansinių duomenų, nesilaikydama šio susitarimo arba jį pažeisdama,

–   susitarti, jei būtina, dėl visapusiško situacijos sušvelninimo,

–   atlikti išsamią susitarimo 1, 4, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių įgyvendinimo analizę ir rasti būdą, kaip juos tinkamai įgyvendinti,

–   pateikti Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto dėl teisinės ir techninės sistemos, skirtos duomenų išgavimui ES teritorijoje;

15. atsižvelgdamas į nurodytus faktus, prašo Tarybos ir valstybių narių įgalioti Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą atlikti tyrimą dėl įtarimų, susijusių su neteisėta prieiga prie duomenų apie finansinius mokėjimus, reglamentuojamų pagal šį susitarimą;

16. mano, kad nors Parlamentas neturi oficialių įgaliojimų pagal SESV 218 straipsnį inicijuoti tarptautinio susitarimo galiojimo sustabdymo arba nutraukimo procedūrą, Komisija turės imtis veiksmų, jei Parlamentas pareikš nepritariąs konkrečiam susitarimui; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas, svarstydamas, ar pritarti būsimiems tarptautiniams susitarimams, atsižvelgs į Komisijos ir Tarybos veiksmus, susijusius su šiuo susitarimu;

17. prašo, kad visa reikiama informacija ir dokumentai būtų nedelsiant pateikti Parlamentui apsvarstyti;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.