Návrh uznesenia - B7-0472/2013Návrh uznesenia
B7-0472/2013

NÁVRH UZNESENIA o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou USA

16.10.2013 - (2013/2831 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Alexander Alvaro, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0468/2013

Postup : 2013/2831(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0472/2013
Predkladané texty :
B7-0472/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0472/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou USA

(2013/2831 (RSP)).

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 87 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 225 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 226 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 218 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 234 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 314 ZFEÚ,

–   so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ[2],

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady 2010/412/EÚ z13. júla 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[3] a na sprievodné vyhlásenia Komisie a Rady,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa ministerstvu financií Spojených štátov amerických sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o odporúčaní Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu[6],

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[7] a na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–   so zreteľom na správy z 30. marca 2011 (SEC(2011)0438) a zo 14. decembra 2012 (SWD(2012)0454) o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a prenose údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu,

–   so zreteľom na správu z 1. marca 2011 o kontrole vykonávania dohody o Programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) zo strany Europolu, ktorú vykonal spoločný dozorný orgán Europolu v novembri 2010,

–   so zreteľom na verejné vyhlásenie spoločného dozorného orgánu Europolu zo 14. marca 2012 o vykonávaní dohody TFTP,

–   so zreteľom na hodnotenie spoločného dozorného orgánu Europolu z 18. marca 2013 týkajúce sa výsledku jeho tretej kontroly vykonávanie úloh Europolu vyplývajúcich z dohody TFTP,

–   so zreteľom na list Paula Breitbartha z holandského orgánu na ochranu údajov z 18. apríla 2011 vedúcemu delegácie spoločného tímu EÚ pre hodnotenie TFTP,

–   - so zreteľom na list Jakoba Kohnstamma zo 7. júna 2011, ktorý zaslal v mene pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 Melise A. Hartmanovej, zástupkyni riaditeľa Ministerstva financií USA,

–   so zreteľom na list Jakoba Kohnstamma z 21. decembra 2012, ktorý zaslal v mene pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 predsedovi Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Juanovi Fernandovi Lópezovi Aguilarovi,

–   so zreteľom na list komisárky Malmströmovej z 12. septembra 2013 zaslaný Davidovi Cohenovi, námestníkovi Ministerstva financií USA pre otázky terorizmu a finančného spravodajstva, a na odpoveď Davida Cohena z 18. septembra 2013,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2011 s názvom Európsky systém na sledovanie financovania terorizmu: dostupné možnosti (COM(2011)0429),

–   so zreteľom na otázky na písomné zodpovedanie E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 a E-000351/2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. augusta 2010;

B.  keďže v tlačových správach sa uvádza, že Národná bezpečnostná agentúra USA (NSA) má priamy prístup k informačným systémom mnohých súkromných spoločností a získala priamy prístup k údajom obsiahnutým vo finančných správach týkajúcim sa finančných prevodov a súvisiacich údajov poskytovateľa služieb pre spracovanie a zasielanie údajov o medzinárodných finančných transakciách, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje dohoda;

C. keďže Parlament vo svojom uznesení zo 4. júla 2013 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ poveril Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vykonal dôkladné vyšetrovanie tejto záležitosti v spolupráci s národnými parlamentmi a s expertnou skupinou EÚ – USA zriadenou Komisiou, a aby o ňom do konca roka podal správu;

D. keďže zamietnutím dočasnej dohody TFTP udelila väčšina poslancov Európskeho parlamentu svoj súhlas s existujúcou dohodou TFTP iba z dôvodu posilnenej ochrany, ktorú poskytuje so zreteľom na ochranu osobných údajov občanov EÚ a práv v oblasti súkromia;

E.  keďže Ministerstvo financií USA klasifikovalo značné množstvo relevantných informácií týkajúcich sa dohody ako „EU Secret“;

F.  keďže podľa pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 nemusí byť existujúci postup pri uplatnení práva na prístup zodpovedajúci a v praxi nemusí byť možné uplatňovať právo na opravu, vymazanie a zablokovanie údajov;

G. keďže Komisia vyhlásila, že zatiaľ čo dohoda stanovuje prísne ochranné opatrenia týkajúce sa prenosu údajov, Komisia uznáva dlhodobejší zámer EÚ zaviesť systém, ktorý umožní získavanie údajov na pôde EÚ;

H. keďže Komisia bola vyzvaná, aby Európskemu parlamentu a Rade do 1. augusta 2011 predložila právny a technický rámec týkajúci sa získavania údajov na území EÚ a najneskôr do 1. augusta 2013 správu o pokroku vývoja rovnocenného systému EÚ podľa článku 11 dohody;

I.   keďže namiesto predloženia právneho a technického rámca pre získavanie údajov na území EÚ Komisia predložila 13. júla 2011 opis rôznych krokov, ktoré uskutočnila s cieľom postúpiť smerom k zavedeniu takého právneho a technického rámca, a oznámila predbežné výsledky a niektoré teoretické možnosti európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu, pričom však neuviedla podrobnosti;

J.   keďže nepredložila správu o pokroku vývoja rovnocenného systému EÚ podľa článku 11 dohody;

K. keďže za vyšetrovanie nemožno považovať rokovania medzi útvarmi Komisie a administratívou USA ani jednoduchú dôveru k vyhláseniam USA;

1.  domnieva sa, že keďže je hlavným cieľom EÚ presadzovať slobodu jednotlivca, bezpečnostné opatrenia vrátane protiteroristických opatrení na jej podporu je potrebné uskutočňovať prostredníctvom zásad právneho štátu a musia sa na ne vzťahovať základné práva a povinnosti vrátane tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany údajov;

2.  opakuje, že každý prevod osobných údajov vrátane hromadného prevodu musí byť v súlade právnymi predpismi EÚ a členských štátov a základnými právami a povinnosťami vrátane tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany údajov;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávno odhalenými dokumentmi o činnostiach NSA v súvislosti s priamym prístupom k údajom o finančných transakciách a k súvisiacim údajom, čo by znamenalo zjavné porušenie dohody, a najmä jej článku 1;

4.  žiada o plné technické preverenie obvinení, podľa ktorých majú orgány USA neoprávnený prístup alebo si vytvorili možné zadné dvierka k serverom súvisiacim so SWIFT, a túto previerku by mali uskutočniť nezávislí experti pre oblasť IT a kybernetickej bezpečnosti, napríklad Centrum boja proti počítačovej kriminalite Europolu;

5.  odsudzuje skutočnosť, že holandské orgány, ktorých krajina je zodpovedná za hosťovanie serverov súvisiacich so SWIFT, odmietli vykonať technickú previerku na mieste;

6.  takisto odsudzuje skutočnosť, že žiaden členský štát nepožiadal Centrum boja proti počítačovej kriminalite Europolu na vykonanie takejto previerky; je znepokojený tým, že tieto skutočnosti nemožno overiť bez preskúmania technickými expertmi;

7.  očakáva, že všetky zmluvné strany dohody zabezpečia:

–   aby sa dohoda, najmä ochranná doložka uvedená v článku 5 tejto dohody, vzťahovala bez výnimky na všetky údaje o finančných transakciách a súvisiace údaje uchovávané na území EÚ, ako sa uvádza v jej článku 1,

–   aby požiadavky uvedené v článku 4 neboli abstraktné, ale aby boli formulované čo najpresnejšie,

–   aby bol výraz „formulované čo najpresnejšie“ v rámci článku 4 vykladaný rovnako, ako je to teraz v rámci článku 5,

–   aby bol objem údajov o sprístupnených finančných transakciách oznámený verejnosti,

–   aby sa právo na prístup, opravu, vymazanie a blokovanie údajov plne uplatňovalo v praxi,

–   aby mal stály dozerajúci orgán vymenovaný Komisiou plnú právomoc preskúmať v reálnom čase a retrospektívne všetky vyhľadávania v poskytovaných údajoch, právomoc zablokovať niektoré alebo všetky vyhľadávania, ktoré sú zjavne v rozpore s článkom 5, právomoc prešetriť takéto vyhľadávania a v prípade potreby požadovať dodatočné odôvodnenie súvislosti s terorizmom;

8.  opakuje, že je potrebné, aby dohoda o výmene informácií s USA vychádzala z konzistentného právneho rámca ochrany údajov, ktorý poskytne právne záväzné štandardy ochrany osobných údajov vrátane obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, informácií, prístupu, opravy, vymazania a nápravy;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že dohoda nie je vykonávaná v súlade s jej ustanoveniami, najmä s ustanoveniami uvedenými v jej článkoch 1, 4, 12, 13, 15 a 16; žiada preto Komisiu, aby predložila právny návrh na pozastavenie dohody;

10. nepovažuje oznámenie Komisie o európskom systéme na sledovanie financovania terorizmu za primeraný základ pre ďalšie rokovania o podrobnostiach; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila právny návrh právneho a technického rámca pre získavanie údajov na území EÚ;

11. naliehavo žiada všetky tri inštitúcie, aby pozorne analyzovali vplyvy akýchkoľvek ďalších alternatív výmeny údajov na ľudské práva, ktoré budú rešpektovať zásady ochrany údajov, najmä posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti;

12. zdôrazňuje, že posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti akéhokoľvek opatrenia, ktorým sa obmedzujú základné práva a slobody, musí brať do úvahy celý súbor existujúcich bezpečnostných opatrení zameraných na terorizmus a závažnú trestnú činnosť, preto sa domnieva, že každé ďalšie právne opatrenie, ktoré sa navrhne na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, musí byť nevyhnutné a primerané; je preto proti paušálnemu odôvodňovaniu všetkých bezpečnostných opatrení jednoduchým odkazom na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti;

13. očakáva právny návrh právneho a technického rámca pre získavanie dát na území EÚ s cieľom zaručiť:

–   plný súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov,.

–   aby sa nezískavali údaje o jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) ani vnútroštátne finančné údaje bez ohľadu na to, v akom systéme sú spracované,

–   aby žiadne údaje neboli získané alebo uchované bez predchádzajúceho povolenia;

14. žiada, aby Komisia so zreteľom na uvedené skutočnosti dočasne pozastavila dohodu, kým nebudú zabezpečené tieto podmienky na začatie rokovaní o jej obnovení:

–   plné a komplexné objasnenie, pokiaľ ide o to, či akákoľvek agentúra vlády USA alebo podobný subjekt získal neoprávnený prístup k finančným údajom, ktoré sa riadia touto dohodou, a to mimo nej alebo pri porušení tejto dohody;

–   plné zmiernenie situácie tam, kde je to potrebné,

–   uskutočnenie celkovej analýzy uplatňovania článkov 1, 4, 12, 13, 15 a 16 dohody a nájdenie riešenia pre jej riadne vykonávanie,

–   právny návrh Komisie týkajúci sa právneho a technického rámca pre získavanie údajov na území EÚ;

15. žiada v tejto súvislosti, aby Rada a členské štáty povolili vyšetrovanie Centra boja proti počítačovej kriminalite Europolu vo veci údajného neoprávneného prístupu k údajom o finančných transakciách, ktoré sa riadia touto dohodou;

16. domnieva sa, že hoci Parlament nemá v zmysle článku 218 ZFEÚ formálne právomoci iniciovať pozastavenie alebo ukončenie medzinárodnej dohody, Komisia bude musieť konať, ak Parlament odmietne podporiť určitú dohodu; zdôrazňuje, že pri zvažovaní udelenia alebo neudelenia súhlasu s budúcimi medzinárodnými dohodami bude Európsky parlament brať do úvahy reakcie Komisie a Rady v súvislosti s touto dohodou;

17. žiada o bezodkladné sprístupnenie všetkých príslušných informácií a dokumentov potrebných pre rokovania Parlamentu;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Europolu.