Πρόταση ψηφίσματος - B7-0473/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0473/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky

  16.10.2013

  σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 1 του Κανονισμού

  Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  B7‑0473/2013

  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες αυτών προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ[1],

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[2],

  –   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε έναν αριθμό αξιωματούχων που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky, καθώς και ανάλογες εκτιμήσεις σε άλλες χώρες,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Sergei Magnitsky και ο επακόλουθος θάνατός του στη φυλακή στοιχειοθετούν μία καλά τεκμηριωμένη και σημαντική υπόθεση παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και έρχονται να υπενθυμίσουν με ανατριχιαστικό τρόπο τις πάμπολλες τεκμηριωμένες ελλείψεις όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Ρωσία·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει δεσμευτεί να τηρεί πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας και στην ευθυγράμμιση της συνταγματικής και έννομης τάξης της σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανάγκη για μία σταθερή, ισχυρή και σφαιρική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, αφενός με την υποστήριξη και την ενίσχυση, δράσεις οι οποίες συνοδεύονται από την άσκηση συνεπούς και δίκαιης κριτικής και, αφετέρου, με την επιβολή κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, εφόσον είναι αναγκαίο·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων και τα λοιπά περιοριστικά μέτρα δεν συνιστούν καθαυτό παραδοσιακές δικαστικές κυρώσεις, αλλά αποτελούν πολιτικό μήνυμα το οποίο εκφράζει την ανησυχία της ΕΕ έναντι ενός ευρύτερου κοινού και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να αποτελούν αναγκαίο και θεμιτό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος δεν συμπεριέλαβε το εν λόγω ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση στην αρχική του σύσταση·

  1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

  (α)   θέσπιση ενός κοινού καταλόγου της ΕΕ με τους αξιωματούχους που ευθύνονται για τον θάνατο του Sergei Magnitsky, την επακόλουθη δικαστική συγκάλυψη και τη συνεχή και διαρκή παρενόχληση της μητέρας και της χήρας του·

  (β)   επιβολή και εφαρμογή της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ για τους εν λόγω αξιωματούχους και δέσμευση οιονδήποτε χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία οι ίδιοι ή πρώτου βαθμού συγγενείς τους κατέχουν εντός της ΕΕ·

  (γ)   πρόβλεψη για τακτική αναθεώρηση του προτεινόμενου καταλόγου απαγόρευσης θεωρήσεων·

  (δ)   τοποθέτηση των ακόλουθων ονομάτων Ρώσων υπηκόων σε κατάλογο απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ και δήμευση οιονδήποτε χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων εντός της ΕΕ:

              ALISOV, Igor, γεννηθείς στις 11 Μαρτίου 1968;

         DROGANOV, Aleksey, γεννηθείς στις 11 Οκτωβρίου 1975,

         EGOROVA, Olga, γεννηθείσα στις 29 Ιουνίου 1955,

         GAUS, Alexandra, γεννηθείσα στις 29 Μαρτίου 1975,

         GERASIMOVA, Anastasia, γεννηθείσα στις 22 Ιανουαρίου 1982,

         GRIN, Victor, γεννηθείς στις 1 Ιανουαρίου 1951,

         KARPOV, Pavel, γεννηθείς στις 27 Αυγούστου 1977,

         KHIMINA, Yelena, γεννηθείσα 11 Σεπτεμβρίου 1953,

         KLYUEV, Dmitry, γεννηθείς στις 10 Αυγούστου 1967,

         KOMNOV, Dmitriy, γεννηθείς στις 17 Μαΐου 1977,

         KRIVORUCHKO, Aleksey (επίσης γνωστός ως KRIVORUCHKO, Alex· επίσης γνωστός ως KRIVORUCHKO, Alexei), γεννηθείς στις 25 Αυγούστου 1977,

         KUZNETSOV, Artem (επίσης γνωστός ως KUZNETSOV, Artyom), γεννηθείς στις 28 Φεβρουαρίου 1975,

         LOGUNOV, Oleg, γεννηθείς στις 4 Φεβρουαρίου 1962,

         MAIOROVA, Yulia, γεννηθείσα στις 23 Απριλίου 1979,

         PAVLOV, Andrei, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου 1977,

         PECHEGIN, Andrey, γεννηθείς στις 24 Σεπτεμβρίου 1965,

         PODOPRIGOROV, Sergei, γεννηθείς στις 8 Ιανουαρίου 1974,

         PONOMAREV, Konstantin, γεννηθείς στις 14 Ιουλίου 1971,

         PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch, γεννηθείς στις 28 Σεπτεμβρίου 1973,

         REZNICHENKO, Mikhail, γεννηθείς στις 20 Φεβρουαρίου 1985,

         SAPUNOVA, Marina, γεννηθείσα στις 19 Ιουνίου 1971,

         SHUPOLOVSKY, Mikhail, γεννηθείς στις 28 Σεπτεμβρίου 1983,

         SILCHENKO, Oleg, γεννηθείς στις 25 Ιουνίου 1977,

         STASHINA, Yelena (επίσης γνωστή ως STASHINA, Elena· επίσης γνωστή ως STASHINA, Helen), γεννηθείσα στις 5 Νοεμβρίου 1963,

         STEPANOVA, Olga, γεννηθείσα στις 29 Ιουλίου 1962,

         STROITELEV, Denis, γεννηθείς στις 23 Ιανουαρίου 1973,

         TAGIEV, Fikhret, γεννηθείς στις 3 Απριλίου 1962,

         TOLCHINSKIY, Dmitri M. (επίσης γνωστός ως TOLCHINSKY, Dmitry), γεννηθείς στις 11 Μαΐου 1982,

         UKHNALYOVA, Svetlana (επίσης γνωστή ως UKHNALEV, Svetlana· επίσης γνωστή ως UKHNALEVA, Svetlana V.), γεννηθείσα στις 14 Μαρτίου 1973,

         URZHUMTSEV, Oleg, γεννηθείς στις 22 Οκτωβρίου 1968,

         VORONIN, Victor, γεννηθείς στις 11 Φεβρουαρίου 1958·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη σύσταση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρωσίας.