Предложение за резолюция - B7-0474/2013Предложение за резолюция
B7-0474/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Салваторе Яколино, Вероник Матийо Уйон, Манфред Вебер, Роберта Анджелили, Иво Белет, Марко Скурия, Хуберт Пиркер oт името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0474/2013

Процедура : 2013/2827(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0474/2013
Внесени текстове :
B7-0474/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0474/2013

Резолюция на Европейския парламент относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза

(2013/2827(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз[1],

–   като взе предвид позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR)[2],

–   като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 20 март 2013 г., озаглавено „Европейска политика за съседство: полагане на усилие за засилено партньорство“ (JOIN/2013/0004),

–   като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно прегледа на европейската политика за съседство – южно измерение[3],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището[4],

–   като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–   като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни[5],

–   като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)[6],

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор относно „Постоянна схема на Съюза за преместване на лица на доброволен принцип“ от 20 май 2013 г.,

–   като взе предвид доклада на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещението на делегацията ѝ в Лампедуза през ноември 2011 г.,

–   като взе предвид посещението в Лампедуза на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу и на члена на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом на 9 октомври 2013 г. и свързаното с него разискване в пленарно заседание, проведено на същия ден, относно миграционните политики на ЕС в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

–   като взе предвид заключителната резолюция на своята специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари със специално внимание към борбата срещу трафика на хора и трафикантите на смърт,

–   като взе предвид членове 77 и 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че няколкостотин мигранти загинаха наскоро близо до италианския остров Лампедуза и няколко хиляди други са загинали през последните десетилетия в Средиземно море;

Б.  като има предвид, че трагичните събития край бреговете на Лампедуза трябва да бъдат разглеждани в контекста на миграционните потоци в Средиземноморието, които са постоянни и неконтролируеми и предимно засягат държавите членки в Южна Европа, но будят сериозна загриженост сред всички държави членки;

В.  като има предвид, че политическите вълнения в Северна Африка, по-специално Египет, Либия и Тунис и по-наскоро сирийската криза, доведоха до обезпокоително нарастване на незаконните миграционни потоци, в резултат на което възникна ситуация от изключително естество;

Г.  като има предвид, че целта на новата преразгледана обща европейска система за убежище е да предостави по-ясни правила и да гарантира справедлива и адекватна закрила на бежанците, които се нуждаят от международна закрила в контекста на редовни и законни миграционни потоци;

Д. като има предвид, че принципът на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите е посочен в член 80 от ДФЕС;

Е.  като има предвид, че Frontex координира, наред с другото, патрулите в крайбрежните води на Италия, като използва персонал, лодки, самолети и хеликоптери, които до известна степен са заети от няколко държави членки;

Ж. като има предвид, че Комисията предложи засилване на ролята на Frontex в Средиземно море чрез разгръщане на патрулираща операция по издирване и спасяване от Кипър до Испания и използване на системата EUROSUR;

З.  като има предвид, че през последните няколко дни Комисията пое ангажимент да предостави 30 милиона евро от фондове на ЕС на Италия във връзка с миграционните потоци;

И. като има предвид, че контрабандата и трафикът на хора се възползват от незаконната миграция и жертвите са принудени, примамени или заблудени да дойдат в Европа от престъпни мрежи, и като има предвид, че тези проблеми представляват сериозни заплахи за сигурността на ЕС и сериозен риск за живота на мигрантите;

1.  изразява съжаление относно факта, че трагичните събития в Лампедуза не бяха предотвратени въпреки вече предприетите мерки за спасяване на човешки живот в Средиземноморието;

2.  счита, че понастоящем прилаганите инструменти и мерки не правят възможно предоставянето на ефективни решения, за да се предотврати повторното възникване на такива трагедии, както беше директно заявено от италианските органи;

3.  счита, че спасяването на човешки живот в Средиземноморието започва в трети държави и призовава за по-добро и по-ефективно сътрудничество между ЕС и трети държави за предотвратяване повторното възникване на ситуации като тези край бреговете на Лампедуза;

4.  приветства новата операция за патрулиране, спасяване и наблюдение Mare Nostrum, стартирана от Италия с цел засилване на хуманитарните спасителни дейности в Средиземноморието;

5.  призовава да се окаже хуманитарна помощ на оцелелите при такива трагични събития и ЕС и неговите държави членки да останат ангажирани за гарантирането на всеобщите основни права на тези оцелели, особено на непридружените малолетни или непълнолетни лица;

6.  подчертава факта, че при гарантирането на правата на човека за всички мигранти ЕС следва да се съсредоточи върху истинските бежанци съгласно Женевската конвенция с оглед да се предостави възможно най-добрата помощ и закрила на лицата, които имат право на това;

7.  признава огромните усилия, полагани от италианските органи, неправителствени организации като Каритас и Червения кръст и местното население по отношение на първоначалния прием на всички имигранти и бежанци и спасителните операции за тях и призовава Комисията да предостави в близко бъдеще ресурсите, обявени от председателя Барозу;

8.  подчертава, че е необходим по-последователен подход и по-голяма солидарност с тези държави членки, които са изложени на особен натиск, във връзка с приема на бежанци;

9.  призовава Комисията да предостави помощ на трети държави, особено на държавите на произход и транзит към ЕС, за подобряване на местната инфраструктура, медицинската помощ, граничния контрол, системите за предоставяне на убежище и условията за прием;

10. счита, че двустранните споразумения относно управлението на миграцията между ЕС и транзитните държави към ЕС трябва да представляват приоритет за Съюза в близко бъдеще, включително финансирането на полицейски съоръжения и обучения в областта на капацитетите за правоприлагане, както и на помощ за тези държави – и държавите на произход на мигрантите – с цел диверсификация и подобряване на техните икономики;

11. приветства създаването от Съвета, по предложение на Италия, на работна група за укрепване на инструментите на разположение на ЕС, които биха могли да бъдат използвани по-ефективно чрез метода на сътрудничество;

12. призовава, като приоритетен въпрос, за по-добро сътрудничество между средствата и ресурсите на ЕС, включително тези на разположение на Frontex (като например EUROSUR), и Европол, с цел засилване, съвместно с трети държави, на борбата срещу престъпните мрежи и трафикантите на хора и контрабандистите;

13. приветства предложенията на Комисията за разгръщане на операция по издирване и спасяване от Кипър до Испания и за укрепване на Frontex чрез увеличаване на нейния бюджет и капацитети с цел спасяване на човешки живот и борба срещу трафика с хората и контрабандата; насърчава държавите членки да изпращат повече гранични служители, средства и оборудване за подпомагане на Frontex и да преценят възможността за създаване на екип от гранични служители на ЕС под егидата на Frontex;

14. призовава за въвеждането на по-строги санкции срещу контрабандистите и трафикантите на хора и за широкообхватни информационни кампании за повишаване на осведомеността относно видовете рискове, на които са изложени лицата, оставящи живота си в ръцете на трафиканти и контрабандисти;

15. подчертава факта, че държавите членки биха могли да разгледат процес на преместване в рамките на ЕС на доброволни начала;

16. отправя искане към Съвета и Комисията да разгледат възможността за създаване на още една оперативна служба на Frontex в Средиземноморския регион, като всички разходи се поемат от избраната държава членка;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.