Návrh usnesení - B7-0474/2013Návrh usnesení
B7-0474/2013

NÁVRH USNESENÍ o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa

16. 10. 2013 - (2013/2827(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0474/2013

Postup : 2013/2827(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0474/2013
Předložené texty :
B7-0474/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0474/2013

Usnesení Evropského parlamentu o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie[1],

–   s ohledem na postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)[2],

–   s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 20. března 2013 nazvané „Evropská politika sousedství: směrem k posílenému partnerství“ (JOIN/2013/0004),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru[3],

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se zřizuje Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu[4],

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí[5],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)[6],

–   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení na téma „Program Unie týkající se dobrovolného trvalého přemístění“ ze dne 20. května 2013,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návštěvě jeho delegace na Lampeduse v listopadu 2011,

–   s ohledem na návštěvu, kterou vykonali na Lampeduse předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová dne 9. října 2013, a na s tím související debatu o migračních politikách EU v oblasti Středozemního moře se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy, která proběhla na plenárním zasedání konaném ve stejný den,

–   s ohledem na závěrečné usnesení zvláštního výboru Parlamentu pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, zejména se zřetelem na boj proti obchodování s lidmi a obchodníkům se smrtí,

–   s ohledem na články 77 a 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že nedaleko italského ostrova Lampedusa nedávno zemřelo několik stovek migrantů a několik tisíc dalších zemřelo ve Středozemním moři v posledních desetiletích;

B.  vzhledem k tomu, že tragické události u Lampedusy musí být posuzovány v kontextu migračních toků ve Středozemním moři, které jsou trvalé a nekontrolovatelné a postihují hlavně členské státy v jižní Evropě, ale představují i důvod k vážnému znepokojení pro všechny členské státy;

C. vzhledem k tomu, že politické nepokoje v severní Africe, zejména v Egyptě, Libyi a Tunisku – a v nedávné době syrská krize –, vedly ke znepokojujícímu nárůstu nelegálních migračních toků, čímž vznikla výjimečná situace;

D. vzhledem k tomu, že nový revidovaný společný evropský azylový systém (CEAS) má za cíl stanovit jasnější pravidla a zajistit spravedlivou a odpovídající ochranu uprchlíků, kteří potřebují mezinárodní ochranu, a to v kontextu běžných a legálních migračních toků;

E.  vzhledem k tomu, že zásada solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti je uvedena v článku 80 Smlouvy o fungování EU;

F.  vzhledem k tomu, že agentura Frontex koordinuje mj. i hlídky u italského pobřeží pomocí personálu, lodí, letadel a vrtulníků, které do určité míry zapůjčila řada členských států;

G. vzhledem k tomu, že Komise navrhla posílení úlohy agentury Frontex ve Středozemním moři a provádění hlídkovacích, pátracích a záchranných operací od Kypru po Španělsko s využitím výhod systému EUROSUR;

H. vzhledem k tomu, že v posledních několika dnech Komise přislíbila Itálii v souvislosti s migračními toky 30 milionů EUR z prostředků EU;

I.   vzhledem k tomu, že převaděčství a obchodování s lidmi má z nelegální migrace prospěch a oběti jsou nuceny, nalákány nebo podvedeny zločineckými sítěmi, aby se vydaly na cestu do Evropy, a že tyto problémy představují vážné ohrožení bezpečnosti EU a vážné ohrožení životů migrantů;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že tragickým událostem na Lampeduse nebylo možné zabránit i přes existující opatření k záchraně životů ve Středozemním moři;

2.  domnívá se, že nástroje a opatření, která v současné době existují, neumožňují zajistit efektivní řešení, aby se opakování takové tragédie zabránilo, jako to přímo uvedly italské orgány;

3.  domnívá se, že záchrana životů ve Středomoří začíná ve třetích zemích, a vyzývá k lepší a účinnější spolupráci mezi EU a třetími zeměmi, aby se zabránilo opakování takových událostí, jakými byly události u Lampedusy;

4.  vítá novou hlídkovací, záchrannou a strážní operaci Mare Nostrum, kterou zahájila Itálie s cílem zvýšit humanitární záchranné činnosti ve Středozemním moři;

5.  vyzývá k poskytnutí humanitární pomoci přeživším obětem těchto tragických událostí a dále vyzývá EU a její členské státy, aby byly i nadále odhodlány zaručit veškerá základní práva těm, kteří přežili, zejména nezletilým osobám bez doprovodu;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že EU by se měla soustředit na skutečné uprchlíky podle Ženevské úmluvy s cílem poskytnout nejlepší možnou pomoc a ochranu těm, kteří na ni mají nárok, a současně zaručit všem migrantům lidská práva;

7.  uznává obrovské úsilí, které vyvinuly italské orgány, nevládní organizace, např. Caritas a Červený kříž, a místní obyvatelstvo, pokud jde o úvodní přijetí všech přistěhovalců a uprchlíků a operace na jejich záchranu, a vyzývá Komisi, aby poskytla v blízké budoucnosti zdroje, o nichž mluvil předseda Barroso;

8.  zdůrazňuje, že při přijímání uprchlíků je zapotřebí koherentnější přístup a větší solidarita s těmi členskými státy, které jsou pod obzvláštním tlakem;

9.  vyzývá Komisi, aby poskytla pomoc třetím zemím, zejména zemím původu a tranzitu do EU, při zlepšování místní infrastruktury, lékařské pomoci, hraničních kontrol, azylových systémů a podmínek pro přijímání uprchlíků;

10. domnívá se, že dvoustranné dohody o řízení migrace mezi EU a tranzitními zeměmi na cestě do EU se musí stát prioritou Unie v blízké budoucnosti, včetně financování vybavení policejních orgánů a školení týkajících se pravomocí k prosazování práva a pomoci pro tyto země – a pro země původu migrantů – s cílem diverzifikovat a zlepšit jejich ekonomiky;

11. vítá skutečnost, že Rada zřídila na návrh Itálie pracovní skupinu k posílení nástrojů, jež má EU k dispozici a které by mohly být použity efektivněji s využitím metody spolupráce;

12. naléhavě vyzývá k lepší koordinaci prostředků a zdrojů EU, a to včetně těch, které má k dispozici agentura Frontex (např. EUROSUR) a Europol, s cílem zintenzívnit společně s třetími zeměmi boj proti zločineckým sítím, které se zabývají obchodem s lidmi a převaděčstvím;

13. vítá návrhy Komise provádět pátrací a záchranné operace od Kypru až po Španělsko a posílit agenturu Frontex navýšením jejího rozpočtu a kapacit, aby bylo možné zachraňovat životy a bojovat proti obchodu s lidmi a převaděčství; vybízí členské státy k tomu, aby vyslaly více pohraničních jednotek, a poskytly prostředky a vybavení s cílem pomoci agentuře Frontex, a aby posoudily možnost zřízení týmu pobřežní stráže EU pod záštitou agentury Frontex;

14. vyzývá ke zpřísnění sankcí proti převaděčům a obchodníkům s lidmi a k rozsáhlým informačním kampaním s cílem zvýšit povědomí o povaze rizika, jemuž se vystavují ti, kteří vkládají svůj život do rukou obchodníků s lidmi a převaděčů;

15. zdůrazňuje skutečnost, že by členské státy mohly uvažovat o procesu přesídlení uprchlíků v rámci EU, a to na dobrovolném základě;

16. žádá Radu a Komisi, aby zvážily možnost zřízení další operační kanceláře agentury Frontex v oblasti Středozemního moře, přičemž veškeré náklady by nesly vybrané členské státy;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.