Procedure : 2013/2827(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0474/2013

Indgivne tekster :

B7-0474/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0448

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 57k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.352v02-00
 
B7-0474/2013

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (2013/2827(RSP))


Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (2013/2827(RSP))  
B7‑0474/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1168/2011 af 25. oktober 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(1),

–   der henviser til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur)(2),

–   der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 20. marts 2013 om ”Den europæiske naboskabspolitik: “På vej mod et stærkere partnerskab” (JOIN(2013)0004),

–   der henviser til sin beslutning af 7. april 2011 om revision af den europæiske naboskabspolitik – den sydlige dimension(3),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4),

–   der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne til dem,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold(5),

–   der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(6),

–   der henviser til den mundtlige forespørgsel om den frivillige permanente EU-flytningsordning af 20. maj 2013,

–   der henviser til rapporten fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om dets delegationsbesøg til Lampedusa i november 2011,

–   der henviser til besøget til Lampedusa af Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, den 9. oktober 2013 og den dermed forbundne debat i plenarforsamlingen, der blev afholdt samme dag, om EU's migrationspolitikker i Middelhavet, navnlig de tragiske begivenheder i Lampedusa,

–   der henviser til den endelige beslutning fra Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af menneskehandel og narkosmuglere,+

–   der henviser til artikel 77 og 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at flere hundrede migranter for nyligt har mistet livet nær den italienske ø Lampedusa, og at flere tusinde andre i de seneste årtier har mistet livet i Middelhavet;

B.  der henviser til, at de tragiske begivenheder i Lampedusa skal vurderes i forbindelse med migrationsstrømmene i Middelhavet, som er permanente og ukontrollerede og for det meste påvirker medlemsstaterne i Sydeuropa, men giver anledning til alvorlig bekymring hos alle medlemsstaterne;

C. der henviser til, at politisk uro i Nordafrika, især i Egypten, Libyen og Tunesien, og senest den syriske krise har ført til en foruroligende stigning i uregelmæssige migrationsstrømme, hvilket har ført til en usædvanlig situation;

D. der henviser til, at det nye reviderede fælles europæiske asylsystem (CEAS) sigter mod at give klarere regler og sikre fair og passende beskyttelse af flygtninge, der har behov for international beskyttelse, inden for rammerne af almindelige og regelmæssige migrationsstrømme;

E.  der henviser til, at princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling er skitseret i artikel 80 i TEUF;

F.  der henviser til, at Frontex bl.a. koordinerer patruljeringen ud for den italienske kyst ved hjælp af personale, både, fly og helikoptere, som i en vis udstrækning er blevet udlånt af en række medlemsstater;

G. der henviser til, at Kommissionen har foreslået at styrke Frontex’ rolle i Middelhavet ved at etablere en eftersøgnings- og redningspatrulje fra Cypern til Spanien og benytte EUROSUR-systemet;

H. der henviser til, at Kommissionen i de seneste få dage har givet tilsagn om 30 mio. EUR i EU-støtte til Italien i forbindelse med migrationsstrømmene;

I.   der henviser til, at smugling og menneskehandel udnytter ulovlig migration, og at kriminelle netværk tvinger, lokker eller narrer ofre til at komme til Europa, samt at disse problemer udgør alvorlige sikkerhedsproblemer i EU og bringer migranters liv i alvorlig fare;

1.  beklager, at de tragiske begivenheder i Lampedusa ikke blev forhindret på trods af de foranstaltninger, der allerede er iværksat med henblik på at redde liv i Middelhavet;

2.  mener ikke, at de eksisterende instrumenter og foranstaltninger tilvejebringer løsninger, der er effektive nok til at kunne forhindre, at denne form for tragedie sker igen, som de italienske myndigheder direkte har fastslået;

3.  mener, at det at redde liv i Middelhavet starter i tredjelande og opfordrer til et bedre og mere effektivt samarbejde mellem EU og tredjelande for at forhindre en gentagelse af de hændelser, som fandt sted ud for Lampedusa;

4.  glæder sig over den nye overvågning og redningsaktion, Mare Nostrum- patruljeringen, som Italien har lanceret for at forbedre de humanitære redningsaktioner i Middelhavet;

5.  opfordrer til at yde humanitær bistand til de mennesker, der har overlevet så tragiske begivenheder, og til at EU og dets medlemsstater fortsætter med at sikre disse overlevendes grundlæggende universelle rettigheder, navnlig uledsagede mindreåriges;

6.  understreger at EU, samtidig med at alle indvandreres menneskerettigheder sikres, bør koncentrere sig om ægte flygtninge i henhold til Genève-konventionen med henblik på at give den bedst mulige hjælp og beskyttelse til dem, der er berettiget til den;

7.  anerkender de italienske myndigheders, ikke-statslige organisationers, såsom Caritas og Røde Kors, samt den lokale befolknings enorme indsats i forbindelse med ankomsten og redningsoperationerne af alle indvandrere og flygtninge og opfordrer Kommissionen til i den nærmeste fremtid at stille de ressourcer, der er bebudet af formand José Manuel Barroso, til rådighed;

8.  påpeger, at der er behov for en mere sammenhængende indsats og mere solidaritet over for de medlemsstater, der er udsat for et særligt pres i forbindelse med modtagelsen af flygtninge;

9.  opfordrer Kommissionen til at hjælpe tredjelande, navnlig oprindelses- og transitlande til EU, med at forbedre lokal infrastruktur, medicinsk støtte, grænsekontrol, asylsystemer og modtagelsesforhold;

10. anser de bilaterale aftaler om migrationsstyring mellem EU og transitlande til EU for at være en prioritet for EU i den nærmeste fremtid, herunder finansiering af politifaciliteter og uddannelse i færdigheder inden for retshåndhævelse samt støtte til disse lande – og indvandreres oprindelseslande – til at diversificere og forbedre deres økonomier;

11. glæder sig over Rådets etablering, som foreslået af Italien, af en taskforce til at forbedre de redskaber, som EU råder over, og som kan anvendes mere effektivt gennem samarbejdsmetoden;

12. opfordrer til, at der gives prioritet til bedre koordinering af EU-midler og ressourcer, herunder dem, Frontex har til rådighed (såsom EUROSUR) og Europol, med henblik på sammen med tredjelande at intensivere bekæmpelse af kriminelle netværk af menneskehandlere og smuglere;

13. glæder sig over Kommissionens forslag om at iværksætte en eftersøgnings‑ og redningsaktion fra Cypern til Spanien og styrke Frontex ved at øge agenturets budget og kapacitet til at redde liv og bekæmpe menneskehandel og smugling; tilskynder medlemsstaterne til at sende flere grænsevagter, midler og udstyr til at hjælpe Frontex og vurdere mulighederne for at oprette et hold af EU-kystvagter i Frontex’ regi;

14. opfordrer til opstramning af sanktionerne mod smuglere og menneskehandlere og til vidtrækkende oplysningskampagner for at øge bevidstheden om de former for risici, som dem, der lægger deres liv i hænderne på menneskehandlere og smuglere, udsættes for;

15. understreger, at medlemsstaterne kan overveje at indføre en frivillig flytteordning inden for EU;

16. anmoder Rådet og Kommissionen om at overveje muligheden for at etablere et andet operationelt Frontex-kontor i Middelhavsområdet, hvor alle omkostninger skal betales af den valgte medlemsstat;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1)

EUT L 304 af 22.11.2011, s. 1.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0416.

(3)

EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 114.

(4)

EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11

(5)

EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.

(6)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik