Resolutsiooni ettepanek - B7-0474/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0474/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0474/2013

Menetlus : 2013/2827(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0474/2013
Esitatud tekstid :
B7-0474/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0474/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal

(2013/2827(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1168/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta[1],

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 10. oktoobril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR)[2],

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 20. märtsi 2013. aasta ühisteatist „Euroopa naabruspoliitika: partnerluse edendamine” (JOIN/2013/0004),

–   võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamise kohta[3],

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet[4],

–   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel[5],

–   võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)[6],

–   võttes arvesse 20. mai 2013. aastal esitatud suuliselt vastatavat küsimust vabatahtliku alalise liidu ümberasustamiskava kohta,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni aruannet oma delegatsiooni visiidi kohta 2011. aasta novembris Lampedusale,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso ja siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi 9. oktoobril 2013 toimunud visiiti Lampedusale ning samal päeval aset leidnud täiskogu arutelu rändepoliitika üle Vahemerel, pidades eelkõige silmas Lampedusa lähedal toimunud traagilisi sündmusi,

–   võttes arvesse organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni lõppresolutsiooni, milles erilist rõhku pannakse võitlusele inimkaubanduse ja surmakaubitsejate vastu,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 77 ja 80,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et mitusada rändajat sai hiljuti surma Itaalia saare Lampedusa lähedal ja mitmed tuhanded on viimastel aastakümnetel hukkunud Vahemerel;

B.  arvestades, et Lampedusa lähedal aset leidnud traagilisi sündmusi tuleb vaadelda seoses Vahemerel kulgevate rändevoogudega, mis on pidevad ja kontrollimatud ning valmistavad muret peamiselt Lõuna-Euroopa liikmesriikidele, kuid kujutavad endast tõsist probleemi kõigi liikmesriikide jaoks;

C. arvestades, et poliitilised rahutused Põhja-Aafrikas, eelkõige Egiptuses, Liibüas ja Tuneesias ning praegune Süüria kriis on murettekitavalt suurendanud ebaseaduslikke rändevoogusid ning seetõttu valitseb erakorraline olukord;

D. arvestades, et uue läbivaadatud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi (CEAS) eesmärk on kehtestada selgemad eeskirjad ning tagada rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste õiglane ja piisav kaitse korraliste ja seaduslike rändevoogude kontekstis;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80 on sätestatud solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõte;

F.  arvestades, et Frontex kooskõlastab muu hulgas Itaalia ranniku lähedal patrulle, mille puhul kasutatakse personali, laevu, lennukeid ja helikoptereid, mis osaliselt on mitme liikmesriigi poolt laenuks antud;

G. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku laiendada Frontexi ülesandeid Vahemerel ning seada sisse otsingu- ja päästeoperatsioonide patrull Küprosest Hispaaniani, kasutades ära EUROSURi süsteemi eeliseid;

H. arvestades, et rändevoogudega seoses andis komisjon mõned päevad tagasi lubaduse eraldada Itaaliale ELi vahenditest 30 miljonit eurot;

I.   arvestades, et salakaubavedajad ja inimkaubitsejad kasutavad ära ebaseaduslikku rännet ning kuritegelikud võrgustikud sunnivad, meelitavad või petavad inimesi Euroopasse tulema, ning arvestades, et nende probleemide tõttu on ELi julgeolek ja rändajate elu tõsiselt ohustatud;

1.  peab kahetsusväärseks tõsiasja, et traagilisi sündmusi Lampedusa juures ei suudetud ära hoida, vaatamata meetmetele, mis on juba kehtestatud inimelude päästmiseks Vahemerel;

2.  on seisukohal, et olemasolevate vahendite ja meetmetega ei ole võimalik pakkuda tõhusaid lahendusi, et ära hoida selliste tragöödiate kordumist, nagu on selgelt öelnud Itaalia ametivõimud;

3.  on seisukohal, et inimelude päästmine Vahemerel saab alguse kolmandatest riikidest, ning nõuab paremat ja tõhusamat koostööd ELi ja kolmandate riikide vahel, et ei korduks Lampedusa lähedal juhtunu;

4.  peab kiiduväärseks Itaalia algatatud Mare Nostrumi patrull-, pääste- ja seireoperatsiooni, millega parandatakse humanitaarseid päästetöid Vahemerel;

5.  nõuab humanitaarabi sellistes traagilistes sündmustes ellujäänutele ning nõuab, et EL ja liikmesriigid tagaksid nende ellujäänud inimeste, eelkõige saatjata alaealiste üldised põhiõigused;

6.  rõhutab tõsiasja, et EL peab küll tagama kõigi rändajate inimõiguste järgimise, kuid põhitähelepanu tuleks pöörata tõelistele pagulastele Genfi konventsiooni tähenduses, et anda võimalikult head abi ja kaitset neile, kellel on õigus seda saada;

7.  tunnustab seda suurt tööd, mida on teinud Itaalia ametivõimud, valitsusvälised organisatsioonid, nagu Caritas ja Punane Rist, ning kohalikud elanikud kõigi sisserändajate ja põgenike esmaseks vastuvõtuks ja päästeoperatsioonideks, ning palub komisjonil teha lähiajal kättesaadavaks president Barroso lubatud vahendid;

8.  rõhutab, et pagulaste vastuvõtmisel on vaja ühtsemat lähenemist ja suuremat solidaarsust nende liikmesriikidega, kellele langeb eriti suur surve;

9.  kutsub komisjoni üles abistama kolmandaid riike, eelkõige ELi suunduvate pagulaste päritolu- ja transiidiriike, et parandada kohalikku infrastruktuuri, arstiabi, piirikontrolli, varjupaigasüsteeme ja vastuvõtutingimusi;

10. on seisukohal, et rände haldamist käsitlevad kahepoolsed lepingud ELi ja rände transiidiriike vahel peaksid saama lähitulevikus liidu jaoks prioriteediks ning need lepingud peaksid hõlmama politseiasutuste rahastamist, koolitust õiguskaitse suutlikkuse suurendamiseks ja abi neile riikidele (ka rändajate päritoluriikidele), et mitmekesistada ja parandada nende majandust;

11. on rahul sellega, et nõukogu moodustas Itaalia ettepanekul rakkerühma, kelle ülesandeks on tõhustada ELi käsutuses olevaid vahendeid, mida saaks koostöö meetodi abil efektiivsemalt kasutada;

12. nõuab esmajärjekorras seda, et paremini koordineeritaks ELi vahendeid ja ressursse, sealhulgas neid, mis on kasutada Frontexil (näiteks EUROSUR) ja Europolil, et koos kolmandate riikidega hoogustada võitlust inimkaubitsejate ja salakaubavedajate kuritegelike võrgustike vastu;

13. kiidab heaks komisjoni ettepaneku käivitada otsingu- ja päästeoperatsioon Küprosest Hispaaniani ning tugevdada Frontexit, suurendades selle eelarvet ja suutlikkust, et päästa inimelusid ning võidelda inimkaubanduse ja salakaubaveoga; soovitab liikmesriikidel Frontexi toetuseks saata rohkem piirivalvureid, vahendeid ja varustust ning kaaluda võimalust luua Frontexi egiidi all ELi piirivalverühm;

14. nõuab karmimaid karistusi salakaubavedajatele ja inimkaubitsejatele ning ulatuslikke teavituskampaaniaid, et juhtida tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad sellega, kui usaldada oma elu salakaubavedajate kätesse;

15. rõhutab, et liikmesriigid võiksid kaaluda vabatahtlikku ümberpaigutamist ELi piires;

16. palub nõukogul ja komisjonil kaaluda võimalust luua Vahemere piirkonnas veel üks Frontexi operatiivkeskus, mille kulud kataks välja valitud liikmesriik;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.