Prijedlog rezolucije - B7-0474/2013Prijedlog rezolucije
B7-0474/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o migracijskim tokovima u Mediteranu, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker u ime kluba PPE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0474/2013

Postupak : 2013/2827(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0474/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0474/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0474/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o migracijskim tokovima u Mediteranu, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse

(2013/2827(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1168/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o uspostavljanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije[1],

–   uzimajući u obzir stajalište Europskog parlamenta usvojeno na prvom čitanju 10. listopada 2013. glede usvajanja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR)[2],

–   uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Europske komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 20. ožujka 2013. pod nazivom „Europska politika susjedstva: rad na jačanju partnerstva” (JOIN/2013/0004),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. travnja 2011. o reviziji Europske politike susjedskih odnosa ─ južne dimenzije[3],

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog ureda za potporu azilu[4],

–   uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine dodatne protokole,

–   uzimajući u obzir Direktivu 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima koji se primjenjuju u državama članicama za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom[5],

–   uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)[6],

–   uzimajući u obzir usmeno pitanje o trajnoj dobrovoljnoj shemi premještanja Unije od 20. svibnja 2013.,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o posjetu njegova izaslanstva Lampedusi u studenom 2011.,

–   uzimajući u obzir posjet Lampedusi predsjednika Komisije Joséa Manuela Barrosa i povjerenice za unutarnje poslove EU-a Cecilije Malmström 9. listopada 2013. i povezane rasprave na plenarnoj sjednici održane istog dana o migracijskim politikama EU-a u Sredozemnom moru, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse,

–   uzimajući u obzir konačnu rezoluciju Posebnog odbora protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca, posebno u pogledu borbe protiv trgovine ljudima i trgovcima smrti,

–   uzimajući u obzir članke 77. i 80. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je nekoliko stotina migranata nedavno poginulo nedaleko od talijanskog otoka Lampeduse i da je tijekom zadnjih desetljeća nekoliko tisuća drugih migranata poginulo u Sredozemnom moru;

B.  budući da se tragični događaji kod Lampeduse moraju razmatrati u kontekstu migracijskih tokova u Mediteranu koji su stalni i nekontrolirani te većinom pogađaju države članice u južnoj Europi, no predstavljaju ozbiljan problem za sve države članice;

C. budući da su politički nemiri u sjevernoj Africi, posebno Egiptu, Libiji i Tunisu, a odnedavno i kriza u Siriji, doveli do uznemirujućeg porasta nepravilnih migracijskih tokova, što je rezultiralo izvanrednom situacijom;

D. budući da se novim revidiranim zajedničkim europskim sustavom azila (CEAS) namjeravaju pružiti jasnija pravila i zajamčiti poštena te odgovarajuća zaštita izbjeglica kojima je potrebna međunarodna zaštita, u kontekstu uobičajenih i pravilnih migracijskih tokova;

E.  budući da je načelo solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti opisano u članku 80. UFEU-a;

F.  budući da Frontex, među ostalim, koordinira patrole uz talijansku obalu koristeći se osobljem, brodovima, zrakoplovima i helikopterima koji su u određenoj mjeri posuđeni od niza država članica;

G. budući da je Komisija predložila proširenje uloge Frontexa na Sredozemnom moru kroz operacije potrage i spašavanja koje će patrolirati od Cipra do Španjolske i koristiti se sustavom EUROSUR;

H. budući da se u zadnjih nekoliko dana Komisija obvezala osigurati 30 milijuna eura za fondove EU-a za Italiju u vezi s migracijskim tokovima;

I.   budući da se u krijumčarenju i trgovanju ljudima iskorištava nezakonite migrante, a žrtve su prisiljene, primamljene ili prevarene pri dolasku u Europu kriminalnim mrežama i budući da ti problemi predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju za EU i ozbiljan rizik za živote migranata;

 

1.  izražava žaljenje zbog činjenice da tragični događaji u Lampedusi nisu bili spriječeni unatoč već uspostavljenim mjerama za spašavanje života na Mediteranu;

2.  smatra da se instrumentima i mjerama koje su trenutno na snazi ne omogućuje provođenje učinkovitih rješenja kojima bi se spriječilo ponavljanje ovakvih tragedija, kao što su izravno navela talijanska nadležna tijela;

3.  smatra da spašavanje života na Mediteranu počinje u trećim zemljama te poziva na bolju i učinkovitiju suradnju između EU-a i trećih zemalja u prevenciji pojava sličnih onima u Lampedusi;

4.  pozdravlja novu operaciju Mare Nostruma za patroliranje, spašavanje i nadzor koju je pokrenula Italija u cilju unapređenja akcija za spašavanje života na Mediteranu;

5.  poziva na pružanje humanitarne pomoći onima koji su preživjeli tragične događaje i traži da EU i države članice budu obvezne jamčiti njihova univerzalna temeljna prava, posebno ona o maloljetnicima bez pratnje;

6.  naglašava činjenicu da bi se pri jamčenju ljudskih prava svim migrantima Europska unija trebala koncentrirati na prave izbjeglice prema Ženevskoj konvenciji kako bi pružila najbolju moguću pomoć i zaštitu onima koji na to imaju pravo;

7.  prepoznaje veliki trud talijanskih nadležnih tijela, nevladinih organizacija, kao što su Caritas i Crveni križ, i lokalnog stanovništva po pitanju početnog prihvata i operacija za spašavanje svih imigranata i izbjeglica te poziva Komisiju da u bliskoj budućnosti stavi na raspolaganje sredstva koja je najavio predsjednik Barroso;

8.  ističe da je pri prihvatu izbjeglica potreban dosljedniji pristup i veća solidarnost s državama članicama koje su suočene s posebnim pritiskom;

9.  poziva Komisiju da osigura pomoć trećim zemljama, osobito zemljama podrijetla migranata i tranzitnim zemljama, unapređenjem lokalne infrastrukture, medicinske pomoći, graničnih kontrola, sustava azila i uvjeta prihvata;

10. smatra da je bilateralni dogovor o upravljanju migracijama između EU-a i tranzitnih zemalja prioritet Unije u bliskoj budućnosti, uključujući financiranje policijskih ustanova i mogućnosti osposobljavanja službenika za provedbu zakona te pomoć tim zemljama i zemljama podrijetla migranata u razvijanju i poboljšanju njihovih gospodarstava;

11. pozdravlja osnivanje radne skupine za unapređenje alata kojima EU raspolaže i koje bi bilo učinkovitije koristiti metodom suradnje, a skupinu je osnovalo Vijeće i predložila Italija;

12. poziva, kao prioritetno pitanje, na bolju koordinaciju sredstava i resursa EU-a uključujući ona koja su na raspolaganju Frontexu (poput EUROSURA) i Europolu u cilju zajedničke borbe s trećim zemljama protiv kriminalnih mreža krijumčara i trgovaca ljudima;

13. pozdravlja Komisijin prijedlog o provedbi operacije potrage i spašavanja od Cipra do Španjolske te jačanja Frontexa povećanjem njegovog proračunskih prihoda i kapaciteta u cilju spašavanja života i borbe protiv krijumčarenja i trgovanja ljudima; potiče države članice da pošalju još službenika, sredstava i opreme za graničnu kontrolu kako bi se pomoglo Frontexu te da se ocijeni mogućnost osnivanja tima obalnih stražara EU-a pod okriljem Frontexa;

14. poziva na jačanje sankcija za krijumčare i trgovce ljudima te na sveobuhvatne informativne kampanje za podizanje razine svijesti o vrstama rizika s kojima su suočeni oni kojima je život u rukama krijumčara i trgovaca ljudima;

15. naglašava činjenicu da bi države članice mogle razmisliti o procesu dobrovoljnog preseljenja migranata unutar EU-a;

16. poziva Vijeće i Komisiju da razmotre mogućnost osnivanja još jednog operativnog ureda Frontexa u mediteranskoj regiji čije bi troškove platile odabrane države članice;

17. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi        Vijeću, Komisiji te vladama država članica.