Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0474/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0474/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0474/2013

Eljárás : 2013/2827(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0474/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0474/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0474/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a Földközi-tenger térségében végbemenő migrációs hullámokról, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre

(2013/2827(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011. október 25-i 1168/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

–   tekintettel az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2], amely első olvasatban 2013. október 10-én került elfogadásra,

–   tekintettel az az Európai Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az „Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé” című, 2013. március 20-i közös közleményére (JOIN(2013)0004),

–   tekintettel az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálatáról szóló 2011. április 7-i állásfoglalására[3],

–   tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4],

–   tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–   tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[5],

–   tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra[6],

–   tekintettel „Az önkéntes állandó uniós áthelyezési program” címmel 2013. május 20-án benyújtott szóbeli választ igénylő kérdésre,

–   tekintettel a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága küldöttségének Lampedusa szigetén tett 2011. novemberi látogatásáról készült jelentésre,

–   tekintettel José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Cecilia Malmström, a belügyekért felelős biztos 2013. október 9-én Lampedusában tett látogatására és a Földközi-tenger térségére vonatkozó uniós migrációs politikáról szóló, ugyanaznap sorra kerülő kapcsolódó plenáris ülési vitára, különös tekintettel a lejátszódó lampedusai tragikus eseményekre,

–   tekintettel a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság végleges állásfoglalására, különös tekintettel az embercsempészet és a halálkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozóan,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 77. és 80. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel nemrégiben több száz migráns halt meg az olaszországi Lampedusa szigete közelében, a legutóbbi évtizedekben pedig több ezren lelték halálukat a Földközi-tengerben;

B.  mivel a lampedusai tragikus eseményeket a Földközi-tenger térségében állandó jelleggel és ellenőrizetlen formában végbemenő, elsősorban a déleurópai tagállamokat érintő, ám valamennyi tagállam számára komoly problémát okozó migrációs hullámokkal összefüggésben kell megvizsgálni;

C. mivel az észak-afrikai, nevezetesen az egyiptomi, a líbiai és a tunéziai politikai konfliktusok, legutóbb pedig a szíriai válság az illegális migrációs hullámok nyugtalanító megnövekedéséhez vezetett, aminek következtében rendkívüli helyzet állt elő;

D. mivel az új, felülvizsgált közös európai menekültügyi rendszer célja, hogy a rendes körülmények között zajló és szabályos migrációs hullámok tekintetében egyértelműbb szabályokat biztosítson, valamint elégséges és megfelelő védelmet garantáljon a nemzetközi védelemre szorulók számára;

E.  mivel a szolidaritás és a felelősség tisztességes megosztása az EUMSZ 80. cikkében lefektetett elvek;

F.  mivel a Frontex koordinálja többek között az olasz partszakaszok járőrszolgálatait, melyek bizonyos fokig más tagállamoktól kölcsönzött személyzetet, hajókat, repülőket és helikoptereket használnak;

G. mivel a Bizottság javasolta, hogy erősítsék meg a Frontex szerepét a Földközi-tenger térségében azáltal, hogy felkutatási és mentési tevékenységet ellátó járőrszolgálatot állítanának fel Ciprustól Spanyolországig, és felhasználnák az EUROSUR-rendszerből származó előnyöket;

H. mivel az elmúlt napokban a migrációs hullámokkal kapcsolatosan a Bizottság 30 millió eurót ígért az uniós alapokból Olaszország számára;

I.   mivel a csempészet és az embercsempészet kihasználja az illegális migrációt, és az áldozatokat bűnszervezetek kényszerítik, bírják rá vagy szedik rá arra, hogy Európába jöjjenek; mivel ezek a problémák súlyosan veszélyeztetik az EU-t és a migránsok életét;

1.  sajnálatát fejezi ki, hogy a Földközi-tengeren az életek megmentésére irányuló, már meglévő intézkedések ellenére a lampedusai tragikus eseményeket nem akadályozták meg;

2.  úgy véli, hogy a jelenleg meglévő eszközök és intézkedések nem teszik lehetővé az ilyen jellegű tragédiák megismétlődésének megelőzésére irányuló hatékony megoldások biztosítását, ahogyan azt az olasz hatóságok is egyértelműen kijelentették;

3.  úgy véli, hogy az életek megmentése a Földközi-tengeren a harmadik országokban kezdődik, és a lampedusaihoz hasonló események megismétlődésének megakadályozása érdekében felszólít az EU és a harmadik országok közötti jobb és hatékonyabb együttműködésre;

4.  üdvözli az új járőrszolgálati, mentési és felügyeleti műveleteket („Mare Nostrum”), amelyeket Olaszország indított a Földközi-tenger térségében zajló humanitárius mentési tevékenységek megerősítésére;

5.  felszólít, hogy ajánljanak fel humanitárius segítséget az ilyen tragikus események túlélői számára, továbbá kéri az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is kötelezzék el magukat a túlélők, elsősorban a kíséret nélküli kiskorúak egyetemleges alapvető jogainak biztosítása mellett;

6.  hangsúlyozza, hogy miközben valamennyi migráns számára biztosítani kell az emberi jogokat, az EU-nak a genfi egyezmény értelmében a valódi menekültekre kell összpontosítania annak érdekében, hogy az arra jogosultak a lehető legjobb támogatásban és védelemben részesülhessenek;

7.  elismeri az olasz hatóságok, nem kormányzati szervezetek (pl. Caritas és Vörökereszt), valamint a helyi népesség által a migránsok és a menekültek kezdeti befogadása, valamint a számukra nyújtott mentési műveletek során meghozott óriási erőfeszítéseket, és felszólítja a Bizottságot, hogy a közeljövőben tegye hozzáférhetővé a Barroso elnök által bejelentett forrásokat;

8.  hangsúlyozza, hogy egységesebb megközelítésre és a különösen nagy nyomásnak kitett tagállamokkal vállalt szolidaritás fokozására van szükség a menekültek befogadása terén;

9.  felszólítja a Bizottságot, hogy a helyi infrastruktúra javítása, az orvosi ellátás, a határellenőrzés, a menekültügyi rendszerek és a befogadási körülmények terén nyújtson segítséget a harmadik országoknak, különösen az EU-ba érkező migránsok származási és tranzitországainak;

10. úgy véli, hogy a migráció kezeléséről szóló, az EU és az EU-ba érkező migránsok tranzitországai közötti kétoldalú megállapodásoknak a közeljövőben prioritást kell képezniük az EU számára, többek között a rendőrségi eszközök és a bűnüldözési kapacitásokkal kapcsolatos képzések finanszírozását, valamint ezen országok, illetve a migránsok származási országainak támogatását illetően, gazdaságuk diverzifikálása és javítása érdekében;

11. üdvözli a Tanács által Olaszország javaslatára létrehozott munkacsoportot, amelynek feladata az EU rendelkezésére álló eszközök megerősítése, amelyeket az együttműködési módszeren keresztül hatékonyabban lehetne használni;

12. kéri, hogy kiemelt feladatként kezeljék az uniós, többek között a Frontex és az Europol rendelkezésére álló eszközök és források (mint az EUROSUR) jobb koordinálását annak érdekében, hogy a harmadik országokkal együtt fokozni tudják az embercsempész- és csempészbűnszervezetek elleni küzdelmet;

13. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy felkutatási és mentési erőket állítanának készenlétbe Ciprustól Spanyolországig, illetve költségvetésének és kapacitásának növelése révén megerősítenék a Frontex munkáját az emberéletek megmentése, valamint az embercsempészet és a csempészet elleni küzdelem érdekében; ösztönzi a tagállamokat, hogy a Frontex munkájának segítése érdekében küldjenek több határőrcsapatot, eszközt és felszerelést, és mérjék fel annak lehetőségét, hogy a Frontex égisze alatt uniós parti őrséget állítanak fel;

14. felszólít az embercsempészek és emberkereskedők elleni szankciók megszigorítására, valamint széles körű információs kampány elindítására, hogy azok, akik életüket emberkereskedőkre és csempészekre bízzák, tudatában legyenek a rájuk leselkedő veszélyeknek;

15. hangsúlyozza, hogy a tagállamok mérlegelhetnék egy önkéntes áthelyezési folyamat kialakítását az EU-n belül;

16. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy fontolja meg egy másik Frontex operatív hivatal földközi-tengeri régióban történő felállításának a lehetőségét, amelynek valamennyi költségét a kiválasztott tagállamok állnák;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.