Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0474/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0474/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0474/2013

Procedūra : 2013/2827(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0474/2013
Pateikti tekstai :
B7-0474/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0474/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų

(2013/2827(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1168/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą[1],

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą 2013 m. spalio 10 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR)[2],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. bendrą Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą „Europos kaimynystės politika: siekiama glaudesnės partnerystės“ (JOIN(2013)0004),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją Europos dėl kaimynystės politikos peržiūros pietų aspekto[3],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo[4],

–   atsižvelgdama į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse[5],

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo[6];

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 20 d klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, „Savanoriška nuolatinė Sąjungos perkėlimo sistema“,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą dėl jo delegacijos vizito į Lampedūzą 2011 m. lapkričio mėn.,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. Europos Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso ir už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström vizitą į Lampedūzą ir į tą pačią dieną vykusias susijusias diskusijas plenariniame posėdyje ES migracijos politikos Viduržemio jūros regione klausimu, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų,

–   atsižvelgdamas į Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komiteto galutinę rezoliuciją, ypač atkreipdamas dėmesį į kovą su prekyba žmonėmis ir prekiautojais mirtimi,

–   atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 77 ir 80 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi neseniai prie Lampedūzos salos (Italija) krantų žuvo keletas šimtų migrantų, Viduržemio jūroje per pastaruosius dešimtmečiu jų žuvo ne vienas tūkstantis;

B.  kadangi tragiškus įvykius prie Lampedūzos krantų reikia vertinti atsižvelgiant į migracijos srautus Viduržemio jūros regione, kurie yra nuolatiniai ir nevaldomi ir didžiausią poveikį daro valstybėms narėms Pietų Europoje, tačiau kelia rimtą rūpestį visoms valstybėms narėms;

C. kadangi politiniai neramumai Šiaurės Afrikoje, visų pirma Egipte, Libijoje ir Tunise, vėliau Sirijos krizė lėmė tai, jos nelegalių migrantų srautai išaugo ir susidarė ypatinga padėtis;

D. kadangi naujos peržiūrėtos bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) tikslas yra nustatyti aiškesnes taisykles ir užtikrinti teisingą ir tinkamą pabėgėlių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, apsaugą atsižvelgiant į įprastus ir teisėtus migracijos srautus;

E.  kadangi SESV 80 straipsnyje nustatytas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principas;

F.  kadangi FRONTEX koordinuoja veiksmus, inter alia, patruliuoja Italijos pakrantėje, tam naudodamas darbuotojus, laivus, lėktuvus ir sraigtasparnius, kurių nemažai paskolino įvairios valstybės narės;

G. kadangi Komisija pasiūlė sutvirtinti FRONTEX vaidmenį Viduržemio jūroje ir tarp Ispanijos ir Kipro dislokuoti paieškos ir gelbėjimo operacijas vykdysiančius patrulius, kurie naudotųsi EUROSUR sistema;

H. kadangi pastarosiomis dienomis Komisija, atsižvelgdama į migrantų srautus, įsipareigojo Italijai skirti 30 mln. eurų ES lėšų;

I.   kadangi kontrabanda ir prekyba žmonėmis užsiimantys asmenys naudojasi neteisėta migracija, o aukos verčiamos, viliojamos į Europą vykti naudojantis nusikaltėlių tinklais arba taip elgiasi suklaidintos, ir kadangi šie tinklai kelia didelę grėsmę ES ir riziką migrantų gyvybei;

1.  apgailestauja, kad nebuvo užkirstas kelias tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų, nors priemonės, žmonių gelbėjimui Viduržemio jūroje, jau buvo skirtos;

2.  mano, kad naudojant esamas priemones, kaip jau tiesiogiai pasakė Italijos valdžios institucijos, neįmanoma veiksmingai spręsti problemų ir užkirsti kelio tam, kad vėl įvyktų tragedija;

3.  mano, kad norint gelbėti gyvybes Viduržemio jūroje reikia pradėti trečiosiose šalyse ir ragina ES bei trečiąsias šalis geriau, veiksmingiau bendradarbiauti, kad tokie įvykiai, kaip prie Lampedūzos krantų, nebepasikartotų;

4.  palankiai vertina Italijos pradėtą patruliavimo, gelbėjimo ir stebėjimo operaciją „Mare Nostrum“, kuri pagerins humanitarinę gelbėjimo veiklą Viduržemio jūroje;

5.  ragina teikti humanitarinę pagalbą šią tragediją išgyvenusiems asmenims ir prašo ES ir valstybių narių ir toliau laikytis įsipareigojimų užtikrinti jų visuotines pagrindines teises, ypač nelydimų nepilnamečių teises;

6.  pabrėžia, kad užtikrindama visų migrantų žmogaus teises ES turėtų pagrindinį dėmesį skirti tikriems pabėgėliams pagal Ženevos konvenciją ir siekti kuo labiau jiems padėti, užtikrindama jų turimas teises;

7.  pripažįsta Italijos valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų, pavyzdžiui Carito ir Raudonojo Kryžiaus, ir vietos gyventojų milžiniškas pastangas priimant ir gelbstint visus imigrantus ir pabėgėlius ir ragina Komisiją netrukus skirti Komisijos Pirmininko J. M. Barosso pažadėtus išteklius;

8.  pabrėžia, kad priimant pabėgėlius reikia darnesnio požiūrio ir daugiau solidarumo su valstybėmis narėmis, kurioms tenka ypatingas spaudimas;

9.  ragina Komisiją teikti pagalbą trečiosioms šalims, ypač kilmės ir tranzito į ES šalims, siekiant tobulinti jų vietos infrastruktūrą, medicininę pagalbą, sienų kontrolę, prieglobsčio sistemas ir priėmimo sąlygas;

10. mano, kad Sąjunga artimoje ateityje turėtų skirti pirmenybę ES ir tranzito į ES šalių dvišaliams susitarimams dėl migracijos valdymo, kurie apimtų policijos gebėjimų finansavimą ir mokymus, skirtus teisėsaugos gebėjimų didinimui, taip pat pagalbą šioms ir migrantų kilmės šalims, taip įvairindama ir gerindama jų ekonomiką;

11. palankiai vertina tai, kad Italijos pasiūlymu Taryba įsteigė darbo grupę siekiant patobulinti ES turimas priemones, kurios veiksmingiau galėtų būti naudojamos taikant bendradarbiavimo metodą;

12. ragina nedelsiant pradėti geriau koordinuoti ES priemones ir išteklius, įskaitant tuos, kuriuos turi FRONTEX, pavyzdžiui, EUROSUR, ir EUROPOLAS, siekiant kartu su trečiosiomis šalimis veiksmingiau kovoti su nusikalstamais prekiautojų žmonėmis ir kontrabandininkų tinklais;

13. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą tarp Ispanijos ir Kipro dislokuoti paieškos ir gelbėjimo operacijas ir sutvirtinti FRONTEX padidinant jo biudžetą ir gebėjimus, taip siekiant gelbėti žmonių gyvybes ir kovoti su prekyba žmonėmis bei kontrabanda; ragina valstybes nares padedant FRONTEX skirti daugiau sienos apsaugos pareigūnų, priemonių ir įrangos ir apsvarstyti galimybę suburti ES pakrančių apsaugos komandą prie FRONTEX;

14. ragina sugriežtinti kontrabandininkams ir prekiautojams žmonėmis taikomas sankcijas ir surengti plataus masto informavimo kampanijas, taip didinant informuotumą apie pavojus, su kuriais susiduria tie, kurie savo gyvybes patiki kontrabandininkams ir prekiautojams žmonėmis;

15. pabrėžia, kad valstybės narės galėtų apsvarstyti savanoriško perkėlimo Europos Sąjungoje procedūrą;

16. prašo Tarybos ir Komisijos apsvarstyti galimybę įsteigti kitą FRONTEX veiklos biurą Viduržemio jūros regione; visas jo išlaidas apmokėtų atrinkta valstybė narė;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms.