Procedūra : 2013/2827(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0474/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0474/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0448

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 153kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.352v01-00
 
B7-0474/2013

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par migrantu plūsmu Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP))


Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par migrantu plūsmu Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP))  
B7-0474/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1168/2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(1),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta nostāju, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR)(2),

–   ņemot vērā Komisijas un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2013. gada 20. marta kopīgo paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politika: ceļā uz ciešāku partnerību” (JOIN/2013/0004),

–   ņemot vērā 2011. gada 7. aprīļa rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu dimensijas pārskatīšanu(3),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(4),

–   ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi(5),

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(6),

–   ņemot vērā 2013. gada 20. maija mutisko jautājumu par brīvprātīgu un pastāvīgu shēmu pārvietošanai Savienības teritorijā,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu par tās delegācijas vizīti Lampedūzā 2011. gada 11. novembrī,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso un iekšlietu komisāres C. Malmström vizīti Lampedūzā 2013. gada 9. oktobrī un ar to saistītās debates plenārsēdē, kas notika tajā pašā dienā, par ES migrācijas politiku Vidusjūras reģionā, īpašu uzmanību veltot traģiskajiem notikumiem Lampedūzā,

–   ņemot vērā Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos galīgo rezolūciju, kurā īpaši minēta cīņa pret cilvēku tirdzniecību un t. s. nāves tirgotājiem,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 77. un 80. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā netālu no Itālijas salas Lampedūzas nesen gāja bojā vairāki simti migrantu un tā kā pēdējās desmitgadēs Vidusjūrā ir gājuši bojā vairāki tūkstoši migrantu;

B.  tā kā traģiskie notikumi pie Lampedūzas krastiem ir jāskata Vidusjūras reģionā notiekošo migrācijas plūsmu kontekstā, kuras ir pastāvīgas un nekontrolētas un galvenokārt ietekmē ES dienvidu dalībvalstis, tomēr rada nopietnas bažas visām dalībvalstīm;

C. tā kā politiskie nemieri Ziemeļāfrikā, it īpaši Ēģiptē, Lībijā un Tunisijā, un nesenā krīze Sīrijā ir izraisījuši nelikumīgu migrācijas plūsmu satraucošu palielināšanos, radot ārkārtas situāciju;

D. tā kā jaunās pārskatītās kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (CEAS) mērķis ir parasto un likumīgo migrācijas plūsmu kontekstā paredzēt skaidrākus noteikumus un garantēt taisnīgu un pienācīgu aizsardzību tiem bēgļiem, kuriem nepieciešama starptautiska aizsardzība;

E.  tā kā solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma princips ir izklāstīts LESD 80. pantā;

F.  tā kā FRONTEX cita starpā koordinē patrulēšanu Itālijas piekrastē, izmantojot personālu, laivas, lidmašīnas un helikopterus, ko zināmā mērā ir aizdevušas daudzas citas dalībvalstis;

G. tā kā Komisija ir ierosinājusi pastiprināt FRONTEX lomu Vidusjūrā, izvēršot patrulēšanu no Kipras līdz Spānijai, lai īstenotu meklēšanas un glābšanas operāciju, un izmantojot EUROSUR sistēmu;

H. tā kā dažās pēdējās dienās Komisija saistībā ar migrācijas plūsmām Itālijai ir apsolījusi ES līdzekļus EUR 30 miljonu apmērā;

I.   tā kā kontrabandisti un cilvēku tirgotāji izmanto nelikumīgu migrāciju un kriminālie tīkli piespiež cietušos ierasties Eiropā, ievilina viņus savos darījumos vai piekrāpj, un tā kā šīs problēmas Eiropas Savienībai rada nopietnus draudus drošības jomā un pakļauj nopietnam riskam migrantu dzīvības,

1.  pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz jau ieviestajiem pasākumiem dzīvības glābšanai Vidusjūrā, traģiskie notikumi Lampedūzā netika novērsti;

2.  uzskata, ka pašlaik spēkā esošie instrumenti un pasākumi neļauj nodrošināt efektīvus risinājumus, lai novērstu šāda veida traģēdijas atkārtošanos, kā to tieši paziņoja Itālijas varas iestādes;

3.  uzskata, ka dzīvības glābšana Vidusjūrā sākas trešās valstīs, un prasa nodrošināt labāku un efektīvāku sadarbību starp ES un trešām valstīm, lai novērstu pie Lampedūzas krastiem notikušās traģēdijas atkārtošanos;

4.  atzinīgi vērtē Mare Nostrum patrulēšanas, glābšanas un uzraudzības operāciju, ko aizsāka Itālija, lai pastiprinātu cilvēku glābšanas darbības Vidusjūrā;

5.  prasa sniegt humāno palīdzību šādos traģiskos notikumos izdzīvojušajiem un prasa ES un dalībvalstīm arī turpmāk apņemties garantēt šādu izdzīvojušo personu, it īpaši nepilngadīgo bez pavadības, vispārīgās pamattiesības;

6.  uzsver, ka ES, garantējot visu migrantu cilvēktiesības, galvenā uzmanība būtu jāpievērš patiesajiem bēgļiem, kas par tādiem atzīstami saskaņā ar Ženēvas konvenciju, lai sniegtu pēc iespējas labāku palīdzību un aizsardzību tiem, kuriem uz to ir tiesības;

7.  atzīst Itālijas varas iestāžu, nevalstisko organizāciju, piemēram, Caritas un Sarkanā Krusta, kā arī vietējo iedzīvotāju milzīgos centienus visu migrantu un bēgļu sākotnējās uzņemšanas un glābšanas operāciju jomā un aicina Komisiju tuvākajā nākotnē darīt pieejamus tās priekšsēdētāja J. M. Barroso izziņotos resursus;

8.  uzsver, ka attiecībā uz bēgļu uzņemšanu ir nepieciešama saskaņotāka pieeja un lielāka solidaritāte ar tām dalībvalstīm, kuras saskaras ar sevišķi lielu spiedienu;

9.  aicina Komisiju sniegt palīdzību trešām valstīm — it īpaši tām, no kurām sākas migrācijas plūsmas un caur kurām notiek šo plūsmu tranzīts, — uzlabojot vietējo infrastruktūru, medicīnisko palīdzību, robežkontroli, patvēruma sistēmas un uzņemšanas apstākļus;

10. uzskata, ka viena no Savienības prioritātēm tuvākajā nākotnē būs ES un tranzītvalstu divpusējie līgumi par migrācijas pārvaldību, tostarp finansējuma piešķiršana policijas aprīkojumam un apmācībai tiesībaizsardzības jomā, kā arī palīdzības sniegšana šīm valstīm un migrantu izcelsmes valstīm, lai dažādotu un uzlabotu to ekonomiku;

11. atzinīgi vērtē to, ka Padome pēc Itālijas ierosinājuma izveidoja darba grupu, lai stiprinātu ES rīcībā esošos instrumentus, kurus varētu izmantot efektīvāk ar sadarbības metodes palīdzību;

12. prasa prioritārā kārtā uzlabot ES līdzekļu un resursu, tostarp FRONTEX rīcībā esošo līdzekļu (piemēram, EUROSUR) un Eiropola rīcībā esošo līdzekļu, koordināciju, lai kopā ar trešām valstīm pastiprinātu cīņu pret cilvēku tirgotāju un kontrabandistu kriminālajiem tīkliem;

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus izvērst meklēšanas un glābšanas operāciju no Kipras līdz Spānijai un stiprināt FRONTEX, palielinot tās budžetu un veiktspēju, lai glābtu cilvēku dzīvības un cīnītos pret cilvēku tirdzniecību un kontrabandu; mudina dalībvalstis nosūtīt vairāk robežsargu, līdzekļu un aprīkojuma, lai palīdzētu FRONTEX, un apsvērt iespēju izveidot ES krasta apsardzes vienību FRONTEX aizgādībā;

14. prasa pastiprināt sankcijas pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem un rīkot plašas informatīvās kampaņas, lai veidotu izpratni par risku, ar kādu saskaras tie, kas savu dzīvību uztic kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem;

15. uzsver, ka dalībvalstis varētu paredzēt brīvprātīgu pārvietošanu Eiropas Savienībā;

16. prasa Padomei un Komisijai apsvērt iespēju izveidot vēl vienu FRONTEX operatīvo biroju Vidusjūras reģionā, visas ar to saistītās izmaksas sedzot izraudzītajai dalībvalstij;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1)

OV L 304, 22.11.2011., 1. lpp.

(2)

P7_TA(2013)0416.

(3)

OV C 296 E, 2.10.2012., 114. lpp.

(4)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(5)

OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.

(6)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika