Postup : 2013/2827(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0474/2013

Predkladané texty :

B7-0474/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0448

NÁVRH UZNESENIA
PDF 135kWORD 67k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.352v01-00
 
B7-0474/2013

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP))


Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračných tokov v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP))  
B7‑0474/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(1),

–   so zreteľom na pozíciu Európskeho parlamentu prijatú v prvom čítaní 10. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)(2),

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 20. marca 2011 s názvom Európska susedská politika: snaha o posilnené partnerstvo (JOIN/2013/0004),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o revízii južnej dimenzie európskej susedskej politiky(3),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4),

–   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území(5),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(6),

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie z 20. mája 2013 o Programe Únie týkajúcom sa dobrovoľného trvalého presídlenia,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návšteve jeho delegácie na ostrove Lampedusa v novembri 2011,

–   so zreteľom na návštevu predsedu Európskej komisie Josého Manueala Barrosa a komisárky pre vnútorné veci Celilie Malmströmovej na Lampeduse 9. októbra 2013 a na súvisiacu rozpravu v pléne o migračnej politike EU v oblasti Stredozemia, s osobitným prihliadnutím na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy, ktorá sa konala v ten istý deň;

–   so zreteľom na konečné rozhodnutie Osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí, najmä v súvislosti s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi a „obchodníkmi so smrťou“;

–   so zreteľom na články 77 a 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže niekoľko stoviek migrantov nedávno zomrelo pri talianskom ostrove Lampedusa a niekoľkotisíc ďalších zomrelo v Stredozemnom mori za posledné desaťročia;

B.  keďže tragické udalosti pri Lampeduse treba posudzovať v súvislosti s migračnými tokmi v oblasti Stredozemného mora, ktoré sú nepretržité a nekontrolované, s dôsledkami najmä pre členské štáty v južnej Európe, ale vyvolávajú vážne znepokojenie vo všetkých členských štátoch;

C. keďže politické nepokoje v severnej Afrike, najmä v Egypte, Líbyi a Tunisku, a nedávno sýrska kríza viedli k znepokojivému nárastu nelegálnych migračných tokov, v dôsledku čoho nastala mimoriadna situácia;

D. keďže cieľom nového revidovaného spoločného európskeho azylového systému (CEAS) je stanoviť v kontexte bežných a pravidelných migračných tokov jasnejšie pravidlá a zaručiť spravodlivú a primeranú ochranu utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu;

E.  keďže zásada solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti je stanovená v článku 80 ZFEÚ;

F.  keďže Frontex koordinuje okrem iného hliadky pri talianskom pobreží pomocou personálu, lodí, lietadiel a vrtuľníkov, ktoré do určitej miery zapožičali viaceré členské štáty;

G. keďže Komisia navrhla posilnenie úlohy agentúry Frontex v Stredozemnom mori ustanovením pátracích a záchranných operácií medzi Cyprom a Španielskom a využitím systému EUROSUR;

H. keďže v uplynulých dňoch prisľúbila Komisia Taliansku v súvislosti s migračnými tokmi 30 miliónov EUR z fondov EÚ;

I.   keďže pašeráci a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálnu migráciu a zločinecké siete nútia, lákajú alebo klamú obete, aby pricestovali do Európy, a keďže tieto siete predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť EÚ a vážne riziko pre životy migrantov;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že tragickým udalostiam v Lampeduse sa nezabránilo napriek opatreniam, ktoré už boli prijaté s cieľom zachraňovať životy v Stredozemí;

2.  domnieva sa, že súčasné nástroje a opatrenia neumožňujú zabezpečiť účinné riešenie, aby sa zabránilo opakovaniu takýchto tragédií, ako sa priamo vyjadrili talianske orgány;

3.  domnieva sa, že záchrana životov v Stredozemí sa začína v tretích krajinách, a vyzýva na lepšiu a účinnejšiu spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami, aby sa zabránilo opakovaniu udalostí, ako sú udalosti z Lampedusy;

4.  víta nové hliadkovacie, záchranárske a strážne operácie Mare Nostrum, ktoré začalo vykonávať Taliansko s cieľom zvýšiť humanitárne záchranné činnosti v Stredozemí;

5.  žiada, aby sa poskytla humanitárna pomoc osobám, ktoré prežili takéto tragické udalosti, a aby sa EÚ a členské štáty naďalej zaväzovali, že zaručia ich univerzálne základné práva, najmä práva neplnoletých bez sprievodu dospelých;

6.  zdôrazňuje skutočnosť, že popri zaručení ľudských práv pre všetkých migrantov by sa EÚ mala sústreďovať na skutočných utečencov podľa Ženevského dohovoru s cieľom poskytnúť čo najlepšiu pomoc a ochranu tým, ktorí majú na to nárok;

7.  uznáva obrovské úsilie talianskych orgánov, miestneho obyvateľstva a mimovládnych organizácií, ako sú Caritas a Červený kríž, pokiaľ ide o prvé prijatie a záchranné operácie v prípade všetkých prisťahovalcov a utečencov, a vyzýva Komisiu, aby v blízkej budúcnosti sprístupnila zdroje, o ktorých informoval predseda Barroso;

8.  zdôrazňuje, že pri prijímaní utečencov je potrebný jednotnejší prístup a väčšia solidarita s členskými štátmi, ktoré sú vystavené osobitnému tlaku;

9.  vyzýva Komisiu, aby tretím krajinám, najmä krajinám pôvodu a tranzitu do EÚ, poskytla pomoc zlepšením miestnej infraštruktúry, lekárskej pomoci, hraničných kontrol, systémov azylu a podmienok prijímania;

10. považuje dvojstranné dohody o riadení migrácie medzi EÚ a tranzitnými krajinami do EÚ za prioritu Únie v blízkej budúcnosti vrátane financovania policajných zariadení a odborných školení, pokiaľ ide o kapacity presadzovania práva, a pomoci týmto krajinám – ako aj krajinám pôvodu migrantov – s cieľom diverzifikovať a zlepšiť ich hospodárstva;

11. víta vytvorenie osobitnej skupiny, ktorú na návrh Talianska zriadila Rada s cieľom posilniť nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii a ktoré by sa mohli využívať prostredníctvom kooperačnej metódy efektívnejšie;

12. žiada riešiť ako prioritnú záležitosť lepšiu koordináciu prostriedkov a zdrojov EÚ vrátane tých, ktoré má k dispozícii agentúra Frontex (napr. EUROSUR) a Europol, s cieľom zintenzívniť spoločne s tretími krajinami boj proti zločineckým sieťam zapojeným do obchodovania s ľuďmi a pašovania;

13. víta návrhy Komisie nasadiť pátracie a záchranné operácie medzi Cyprom a Španielskom a posilniť agentúru Frontex zvýšením jej rozpočtu a kapacity s cieľom umožniť záchranu životov a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu; nabáda členské štáty, aby vysielali viac pohraničnej stráže, prostriedkov a zariadení na pomoc Frontexu a aby posúdili možnosť zriadenia tímu pobrežnej stráže EÚ pod záštitou agentúry Frontex;

14. žiada sprísnenie sankcií voči pašerákom a obchodníkom s ľuďmi, ako aj rozsiahle informačné kampane s cieľom zvýšiť informovanosť o nebezpečenstvách, ktorým čelia tí, ktorí vložili svoje životy do rúk obchodníkov s ľuďmi a pašerákov;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty by mohli uvažovať o presídľovaní v rámci EÚ, na dobrovoľnom základe;

16. žiada Radu a Komisiu, aby zvážili možnosť zriadenia ďalšej prevádzkovej kancelárie agentúry Frontex v oblasti Stredozemného mora, pričom by všetky náklady platili vybrané členské štáty;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 1.

(2)

P7­_TA(2013)0416.

(3)

Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 114.

(4)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.

(6)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia