Förfarande : 2013/2827(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0474/2013

Ingivna texter :

B7-0474/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0448

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 56k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.352v01-00
 
B7-0474/2013

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa  (2013/2827(RSP))


Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa  (2013/2827(RSP))  
B7‑0474/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(1),

–   med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  .../2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)(2),

–   med beaktande av de gemensamma meddelandena från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 20 mars 2013 Den europeiska grannskapspolitiken: Mot ett stärkt partnerskap (JOIN(2013)0004),

–   med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(4),

–   med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna(5),

–   med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(6),

–   med beaktande av den muntliga frågan Frivilligt permanent EU-system för omplacering av den 20 maj 2013,

–   med beaktande av rapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om dess delegations besök i Lampedusa i november 2012,

–   med beaktande av det besök som kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, gjorde i Lampedusa den 9 oktober 2013 och den relaterade debatt som ägde rum i kammaren samma dag om EU:s migrationspolitik i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa,

–   med beaktande av den slutliga resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, särskilt avseende bekämpningen av människohandel och narkotikasmuggling,

–   med beaktande av artiklarna 77 och 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Hundratals migranter omkom nyligen nära den italienska ön Lampedusa och tusentals andra har mist livet i Medelhavet under de senaste årtiondena.

B.  De tragiska händelserna utanför Lampedusa bör ses mot bakgrund av migrationsströmmarna i Medelhavetsområdet, vilka är permanenta och okontrollerade och främst drabbar medlemsstaterna i Sydeuropa, men utgör ett allvarligt problem för alla medlemsstater.

C. Den politiskt oroliga situationen i Nordafrika, särskilt Egypten, Libyen och Tunisien och på senare tid krisen i Syrien har lett till en oroande ökning av irreguljära migrationsströmmar och en exceptionell situation.

D. Det nya reviderade gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) har som mål att tillhandahålla tydliga regler och garantera rättvist och tillräckligt skydd till människor i behov av internationellt skydd, inom ramen för brukliga och reguljära migrationsströmmar.

E.  Solidaritetsprincipen och en rättvis ansvarsfördelning fastställs i artikel 80 i EUF-fördraget.

F.  Frontex samordnar bl.a. patruller utanför den italienska kusten och använder personal, båtar, flyg och helikoptrar som i viss utsträckning har lånats ut av ett antal medlemsstater.

G. Kommissionen har föreslagit att Frontex roll i Medelhavet ska förstärkas, att en patrullerande sjöräddningsinsats från Cypern till Spanien ska utplaceras och att Eurosur-systemet ska utnyttjas.

H. Kommissionen har de senaste dagarna äskat 30 miljoner euro av EU-medel till Italien i samband med migrationsströmmarna.

I.   Människosmugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära migrationen och offren tvingas, lockas eller luras att komma till Europa via kriminella nätverk, och detta utgör ett allvarligt säkerhetsproblem för EU och en allvarlig fara för migranternas liv.

1.  Europaparlamentet beklagar att de tragiska händelserna i Lampedusa inte förhindrades trots de åtgärder som vidtagits för att rädda liv i Medelhavet.

2.  Europaparlamentet anser att befintliga instrument och åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra en upprepning av dessa tragiska händelser, vilket de italienska myndigheterna direkt har fastslagit.

3.  Europaparlamentet anser att räddningen av människoliv startar i tredjeländer och efterlyser ett ökat och mer effektivt samarbete mellan EU och tredjeländer för att förhindra en upprepning av sådana händelser som utanför Lampedusa.

4.  Europaparlamentet välkomnar den nya patrullerings-, räddnings- och övervakningsinsatsen Mare Nostrum som Italien tagit initiativ till för att stärka sjöräddningen i Medelhavet.

5.  Europaparlamentet efterlyser humanitärt bistånd till dem som överlevt en sådan tragisk händelse, och uppmanar EU och medlemsstaterna att även fortsättningsvis garantera överlevarnas, särskilt ensamma barns, grundläggande universella rättigheter.

6.  Europaparlamentet betonar att EU samtidigt som man garanterar mänskliga rättigheter för alla migranter bör koncentrera sig på verkliga flyktingar enligt Genèvekonventionen för att tillhandahålla bästa möjliga stöd och skydd till dem som har rätt till det.

7.  Europaparlamentet erkänner de enorma insatser som italienska myndigheter, icke-statliga organisationer såsom Caritas och Röda korset, och lokalbefolkningen har gjort för att ta emot och rädda alla migranter och flyktingar, och uppmuntrar kommissionen att inom en nära framtid tillgängliggöra de resurser som ordförande Barroso har utlovat.

8.  Europaparlamentet betonar att det behövs ett mer enhetligt synsätt och större solidaritet med de medlemsstater som belastas extra mycket i samband med mottagandet av flyktingar.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja tredjeländer, särskilt ursprungsländer och transitländer till EU genom att förbättra den lokala infrastrukturen, sjukvårdstjänsterna, gränskontrollerna, asylsystemet och mottagandeförhållandena.

10. Europaparlamentet anser att de bilaterala avtalen om migrationshantering mellan EU och transitländer ska prioriteras av unionen under den närmaste tiden, inbegripet finansieringen av polisväsende och utbildning i brottsbekämpning och stöd till transitländerna – och migranternas ursprungsländer – för att diversifiera och förbättra deras ekonomier.

11. Europaparlamentet välkomnar att rådet på förslag av Italien inrättar en insatsgrupp för att stärka de verktyg som EU förfogar över, och som kan användas mer effektivt genom samarbete.

12. Europaparlamentet menar att man bör prioritera en bättre samordning av EU:s medel och resurser, inbegripet dem som Frontex förfogar över (såsom Eurosur) och Europol, för att i samarbete med tredjeländer stärka kampen mot kriminella nätverk av människohandlare och människosmugglare.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utplacera en sjöräddningsinsats från Cypern till Spanien och stärka Frontex genom att öka dess budget och kapacitet för att rädda liv och bekämpa människohandel och människosmuggling. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att skicka fler gränsvakter, medel och utrustning till Frontex och att överväga möjligheten att inrätta ett team med EU-gränsvakter under Frontex ledning.

14. Europaparlamentet kräver strängare straff för människosmugglare och människohandlare och omfattande informationskampanjer för att öka medvetenheten om vilken risk de som lägger sina liv i människohandlares och människosmugglares händer löper.

15. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna kan överväga omplacering inom EU på frivillig basis.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga möjligheten att inrätta ett nytt operativt Frontex-kontor i Medelhavsområdet, där alla kostnader ska betalas av den utvalda medlemsstaten.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

 

 

(1)

EUT L 304, 22.11.2011, s. 1.

(2)

P7_TA(2013)0416.

(3)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 114.

(4)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.

(6)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy