Процедура : 2013/2827(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0475/2013

Внесени текстове :

B7-0475/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0448

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 78k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.353v01-00
 
B7-0475/2013

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP))


Ян Мьолдер от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза (2013/2827(RSP))  
B7‑0475/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(1),

–   като взе предвид предложението относно наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (FRONTEX)(2),

–   като взе предвид позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR)(3),

–   като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 20 март 2013 г., озаглавено „Европейска политика за съседство: полагане на усилие за засилено партньорство“ (JOIN/2013/0004),

–   като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно прегледа на европейската политика за съседство – южно измерение(4),

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор относно „Постоянна схема на Съюза за преместване на лица на доброволен принцип“ от 20 май 2013 г.,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно делегацията в Лампедуза от ноември 2011 г.,

–   като взе предвид посещението в Лампедуза на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и на члена на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом на 9 октомври 2013 г. и свързаното с него разискване в пленарно заседание относно миграционните политики на ЕС в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза, което се проведе в същия ден,

–   като взе предвид членове 77 и 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че при последните трагедии край бреговете на Лампедуза загинаха най-малко 360 мигранти, а много други все още не са открити;

Б.  като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция, най-малко 20 000 души са загинали в морето от 1993 г. насам, което показва още веднъж, че трябва да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора в опасност и че държавите членки трябва да спазват своите международни задължения във връзка със спасителните операции по море;

В.  като има предвид, че контрабандистите и трафикантите на хора се възползват от незаконните мигранти и жертвите са принудени, примамени или заблудени да дойдат в Европа от престъпни мрежи; като има предвид, че тези престъпни мрежи излагат живота на мигрантите на сериозен риск и представляват предизвикателство за ЕС;

Г.  като има предвид, че принципът на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите е посочен в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Д. като има предвид, че целта на новата преразгледана обща европейска система за убежище е да предостави по-ясни правила и да гарантира справедлива и адекватна закрила на бежанците, които се нуждаят от международна закрила;

Е.  като има предвид, че законодателството на ЕС вече предвижда някои средства, като например Визовия кодекс и Кодекса на шенгенските граници, които позволяват издаването на визи по хуманитарни причини за бежанци;

Ж. като има предвид, че държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват средствата, които ще бъдат на разположение по линия на Фонд „Убежище и миграция“, както и наличните средства по подготвителното действие „Осигуряване на възможност за презаселване на бежанци при извънредни ситуации“, което включва, наред с другото, следните мерки: подпомагане на лицата, които вече са признати за бежанци от Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН); подкрепа за спешни действия в случаи на групи бежанци, определени като приоритетни, които са обект на въоръжено нападение и които са изправени пред условия на крайна уязвимост със застрашаващ живота им характер; при необходимост, предоставяне на допълнителна финансова подкрепа при извънредни ситуации на ВКБООН и неговите бюра за връзка в държавите членки и на равнището на ЕС;

1.  изразява дълбока тъга и съжаление във връзка с трагичната загуба на човешки живот край бреговете на Лампедуза; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да направят повече, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот на море;

2.  счита, че Лампедуза следва да послужи на Европа като сигнал за осъзнаване и че единственият начин за предотвратяване на друга трагедия е да се възприеме координиран подход, основаващ се на солидарност и отговорност, подкрепен от общи инструменти;

3.  призовава да се окаже хуманитарна помощ на оцелелите при такива трагични събития и отправя искане към ЕС и държавите членки да продължат да бъдат ангажирани за гарантирането на всеобщите им основни права, особено на правата на непридружените малолетни или непълнолетни лица;

4.  подчертава, че законното влизане в ЕС е за предпочитане пред по-опасното незаконно влизане, което би могло да породи рискове от трафик на хора и загуба на човешки живот; следователно призовава държавите членки да проучат всички съществуващи закони и процедури на ЕС за осигуряване на безопасно влизане в ЕС с цел временно допускане на лицата, които бягат от страната си; посочва, че законодателството на ЕС вече предвижда някои средства, като например член 25 от Визовия кодекс и член 5 от Кодекса на шенгенските граници, които позволяват издаването на визи по хуманитарни причини за бежанци;

5.  изразява загриженост, че все по-голям брой хора излагат живота си на риск, като предприемат опасни пътувания с лодки, пресичащи Средиземно море към ЕС; призовава държавите членки да предприемат мерки с цел на лицата, търсещи убежище, да се осигури достъп до системата за убежище на Съюза по безопасен и справедлив начин;

6.  припомня, че солидарността в ЕС следва да върви ръка за ръка с отговорността; припомня на държавите членки, че те имат правно задължение да се притекат на помощ на мигранти по море;

7.  настоятелно призовава държавите членки да използват своите правомощия и всички съществуващи средства за морски спасителни операции;

8.  призовава ЕС и държавите членки да отменят или преразгледат всеки законодателен акт, който инкриминира оказването на помощ на мигранти по море; призовава Европейската комисия да преразгледа Директива 2002/90/ЕО на Съвета, която определя санкциите в случай на подпомагане на незаконното влизане, преминаване и пребиваване, за да се изясни обстоятелството, че оказването на хуманитарна помощ на мигранти по море, които са в опасност, е общото правило и не съставлява действие, което следва да води до каквато и да е форма на санкции;

9.  призовава Съюза да договори бързо новите правила за задържане при координирани от Frontex операции по море с цел да се постигнат ефективни и координирани спасителни мерки на равнището на ЕС, и да гарантира, че операциите се извършват при пълното спазване на съответното международно право и стандарти в областта на правата на човека и бежанците и задълженията по силата на морското право;

10. призовава Frontex и държавите членки да гарантират, че всички гранични служители и други персонал от държавите членки, които участват в европейските екипи за гранична охрана, както и персонала на Агенцията, получават обучение в областта на съответното право на Съюза и международно право и основните права, в съответствие с член 5 от преразгледания регламент за Frontex;

11. призовава Съюза и неговите държави членки да работят върху създаването на ефективни механизми за идентифициране на безопасни места за дебаркиране на спасени бежанци и мигранти;

12. призовава Съюза и държавите членки да създадат достъп до справедливи и ефективни процедури за предоставяне на убежище за тези, които евентуално може да се нуждаят от международна закрила, основани на разбирането, че дебаркирането не означава непременно отговорност единствено за обработване и намиране на решения от страна на държавата, на чиято територия са свалени спасените в морето лица;

13. призовава Съюза и държавите членки да управляват смесените миграционни потоци чрез използване на наличните европейски и национални инструменти и да гарантират добра координация и комуникации, като например улесняване на обмена на информация между националните брегови охрани;

14. призовава Съюза, Frontex и държавите членки да гарантират, че оказването на помощ на бедстващи мигранти и спасителните операции по море са сред основните приоритети на прилагането на неотдавна приетия регламент за EUROSUR;

15. отправя искане за увеличаване на бюджета за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на ЕС (FRONTEX) с цел подпомагане на държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници, като се отчита обстоятелството, че някои ситуации могат да включват хуманитарни кризи и морски спасителни операции; припомня, че подходящото финансиране на тези инструменти е от жизненоважно значение, за да се разработи координиран подход; призовава също така държавите членки да засилят своето практическо сътрудничество с EASO и Frontex, включително чрез помощ в натура (командировани служители, материална подкрепа и др.);

16. изразява съжаление, че ЕС не е в състояние или не изразява готовност да разработи цялостна стратегия за Средиземноморието, която поставя миграцията на работна ръка в контекста на социалното, икономическото и политическото развитие на съседните държави; призовава ЕС да предостави по-голям пазарен достъп на своите южни съседи; настоятелно призовава ЗП/ВП да отдаде по-голямо значение на мерки, които ще имат разубеждаващ ефект по отношение на случайната емиграция и ще стимулират правителствата на държавите от Южното Средиземноморие да упражняват по-ефективен контрол по техните граници;

17. призовава ЕС да продължи да предлага хуманитарна, финансова и политическа помощ в районите в криза в Северна Африка и Близкия изток с цел справяне с първопричините на миграцията;

18. призовава държавите членки да гарантират, че всички разпоредби на различните инструменти на общата европейска система за убежище се прилагат правилно; припомня на държавите членки, че лицата, търсещи международна закрила, следва да бъдат препращани към компетентните национални органи в областта на убежището, както и да им се предоставя достъп до справедливи и ефективни процедури в областта на убежището;

19. подчертава по-специално значението на споделянето на финансовата отговорност в областта на убежището и препоръчва създаването на добре обезпечен с ресурси механизъм, основан на обективни критерии, за да се намали натискът върху държавите членки, приемащи по-голям брой лица, търсещи убежище, и лица, ползващи се с международна закрила, в абсолютен размер или пропорционално изражение;

20. призовава ЕС и държавите членки да предприемат подходящи и отговорни мерки относно възможния приток на бежанци в държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да продължат да наблюдават настоящата ситуация и да работят за планиране на действия при извънредни ситуации, включително възможността за прилагане на Директивата за временната закрила, ако условията го налагат;

21. призовава държавите членки да зачитат принципа на неотблъскване, в съответствие с действащото международно право и право на ЕС; призовава държавите членки незабавно да поставят край на всички практики за неправомерно и продължително задържане в нарушение на международното и европейското право и посочва, че мерките за задържане на мигранти трябва винаги да бъдат предмет на административно решение, както и да бъдат надлежно обосновани и с временен характер;

22. насърчава държавите членки да реагират на възникващите остри нужди чрез презаселване, в допълнение към съществуващите национални квоти, както и чрез прием по хуманитарни причини; насърчава държавите членки да се възползват от средствата, които все още са на разположение по линия на подготвителното действие/пилотния проект в областта на презаселването;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на Обединените нации и на върховния комисар на ООН за бежанците.

(1)

OB L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(2)

OB L 304, 22.11.2011 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0416.

(4)

OB C 296E, 2.10.2012 г., стр. 114.

Правна информация - Политика за поверителност