Förfarande : 2013/2827(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0475/2013

Ingivna texter :

B7-0475/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0448

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.353v01-00
 
B7-0475/2013

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (2013/2827(RSP))


Jan Mulder för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (2013/2827(RSP))  
B7‑0475/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(1),

–   med beaktande av förslaget om övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)(3),

–   med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 20 mars 2013 Den europeiska grannskapspolitiken: Mot ett stärkt partnerskap (JOIN(2013)0004),

–   med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen(4),

–   med beaktande av den muntliga frågan Frivilligt permanent EU-system för omplacering av den 20 maj 2013,

–   med beaktande av LIBE-utskottets rapport om sitt delegationsbesök i Lampedusa i november 2011,

–   med beaktande av det besök som kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, gjorde i Lampedusa den 9 oktober 2013 och den relaterade debatt som ägde rum i kammaren samma dag om EU:s migrationspolitik i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa,

–   med beaktande av artiklarna 77 och 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De senaste tragiska händelserna utanför Lampedusa krävde minst 360 migranters liv, och många saknade.

B.  Minst 20 000 personer har dött på havet sedan 1993, enligt Internationella organisationen för migration, vilket är ännu ett tecken på att allt måste göras för att rädda livet på människor i fara, och på att medlemsstaterna måste fullfölja sina internationella sjöräddningsskyldigheter.

C. Smugglare och människohandlare utnyttjar illegala invandrare, och offren tvingas, lockas eller luras att komma till Europa via kriminella nätverk. Dessa kriminella nätverk utgör en allvarlig fara för migranternas liv och är en utmaning för EU.

D. Solidaritetsprincipen och en rättvis ansvarsfördelning fastställs i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

E.  Det nya reviderade gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) har som mål att tillhandahålla tydliga regler och garantera rättvist och tillräckligt skydd för flyktingar i behov av internationellt skydd.

F.  EU:s lagstiftning tillhandahåller redan ett antal verktyg, såsom viseringskodexen och kodexen om Schengengränserna, som gör det möjligt att bevilja flyktingar visum av humanitära skäl.

G. Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda de medel som kommer att finnas tillgängliga från Asyl- och migrationsfonden och medel från den förberedande åtgärden Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer, som bland annat omfattar följande åtgärder: att stödja personer som redan har erkänts som flyktingar av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), att stödja nödåtgärder för grupper av flyktingar som har prioriterad ställning, som utsätts för väpnade attacker eller som står inför andra extremt känsliga eller livshotande situationer, och att vid behov ge extra finansiellt stöd vid krissituationer till FN:s flyktingkommissariat och till dess lokalkontor i medlemsstaterna och på unionsnivå.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa sorg över den tragiska förlusten av människoliv utanför Lampedusa. Parlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att göra mer för att förhindra ytterligare förluster av människoliv till havs.

2.  Europaparlamentet anser att Lampedusa måste ses som en varningssignal för Europa, och menar att en ny tragedi endast kan förhindras med hjälp av en samordnad strategi baserad på solidaritet och ansvar, uppbackad av gemensamma instrument.

3.  Europaparlamentet efterlyser humanitärt bistånd till personer som överlevt sådana tragiska händelser, och ber EU och medlemsstaterna att även fortsättningsvis garantera deras allmänna grundläggande rättigheter, särskilt vad gäller ensamkommande barn.

4.  Europaparlamentet betonar att laglig inresa i EU är att föredra framför farligare olagliga metoder, som skulle kunna medföra risker för människohandel och förlust i människoliv. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att undersöka alla gällande EU-lagar och förfaranden för att möjliggöra en säker inresa in i EU för att tillfälligt ta emot människor som har tvingats fly från sina länder. Parlamentet påpekar att EU:s lagstiftning redan tillhandahåller ett antal verktyg, såsom artikel 25 i viseringskodexen och artikel 5 i kodexen om Schengengränserna, som gör det möjligt att bevilja flyktingar visum av humanitära skäl.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att allt fler människor riskerar sina liv på farliga överfarter med båt över Medelhavet till EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder som gör att asylsökande kan få tillgång till unionens asylsystem på ett säkert och rättvist sätt.

6.  Europaparlamentet påminner om att EU:s solidaritet bör åtföljas av ansvar. Parlamentet påminner vidare medlemsstaterna om att de har en rättslig skyldighet att bistå migranterna till havs.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja sin kompetens och använda alla tillgängliga åtgärder för sjöräddningsinsatser.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att upphäva eller se över lagstiftning som kriminaliserar människor som bistår migranter till havs. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över rådets direktiv 2002/90/EG som fastställer påföljder för dem som bidrar till olaglig inresa, transitering och vistelse för att förtydliga att den allmänna regeln är att ge humanitärt bistånd till migranter till havs som är i nöd, och att detta under inga omständigheter får leda till någon form av påföljd.

9.  Europaparlamentet uppmanar unionen att snabbt enas om de nya avlyssningsbestämmelserna för Frontex-samordnade insatser till havs, så att effektiva och samordnade åtgärder kan vidtas på EU-nivå, och se till att insatserna genomförs helt i enlighet med relevanta internationella bestämmelser och normer för mänskliga rättigheter och flyktingar, och med skyldigheterna enligt havsrätten.

10. Europaparlamentet uppmanar Frontex och medlemsstaterna att se till att alla gränsbevakningstjänstemän och övrig personal i de medlemsstater som deltar i de europeiska gränskontrollenheterna samt personal vid byrån, får utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, i enlighet med artikel 5 i den reviderade Frontex-förordningen.

11. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att arbeta på att inrätta effektiva system för att identifiera säkra landstigningsplatser för räddade flyktingar och migranter.

12. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att ge tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden för dem som eventuellt kan vara i behov av internationellt skydd, baserade på ett samförstånd om att landstigning inte nödvändigtvis bör betyda att den stat på vars territorium de människor som räddats stigit i land ensamt bär ansvaret för hanteringen av och lösningen på situationen.

13. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att hantera blandade migrationsströmmar genom att använda de europeiska och nationella instrument som finns, och genom att garantera god samordning och kommunikation, såsom underlättande av informationsutbyte mellan nationella kustbevakningsorgan.

14. Europaparlamentet uppmanar unionen, Frontex och medlemsstaterna att se till att deras huvudprioriteringar vid genomförandet av den nyligen antagna Eurosur-förordningen bland annat är att bistå migranter i nöd och genomföra sjöräddningsinsatser.

15. Europaparlamentet efterlyser en ökning av budgeten till Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och till den europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för att bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna, eftersom vissa situationer kan leda till humanitära nödsituationer och kräva sjöräddningsinsatser. Parlamentet påminner om att tillräckliga anslag till dessa instrument är av väsentlig betydelse för att en samordnad strategi ska kunna utvecklas. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att öka sitt praktiska samarbete med Easo och Frontex, bland annat genom bistånd in natura (utsända tjänstemän, materialstöd m.m.).

16. Europaparlamentet beklagar att EU inte har kunnat eller velat utveckla en övergripande strategi för Medelhavet där arbetskraftsinvandring ingår i ramen för en social, ekonomisk och politisk utveckling av grannskapet. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ge större betydelse åt åtgärder som avskräcker utvandring och skapar incitament för regeringarna i staterna söder om Medelhavet att effektivisera sina gränskontroller.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att erbjuda humanitärt, ekonomiskt och politiskt bistånd i krisområden i Nordafrika och Mellanöstern, i syfte att komma åt de grundläggande orsakerna till migration.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla bestämmelser i det gemensamma europeiska asylsystemets olika instrument tillämpas korrekt. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att människor som söker internationellt skydd bör hänvisas till de behöriga nationella asylmyndigheterna och få tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden.

19. Europaparlamentet betonar betydelsen av ekonomisk ansvarsfördelning på asylområdet och rekommenderar att man skapar en resursstark mekanism baserad på objektiva kriterier för att minska pressen på de medlemsstater som tar emot ett stort antal asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd, antingen i absoluta eller proportionella termer.

20. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta lämpliga och ansvarsfulla åtgärder i förbindelse med en eventuell tillströmning av flyktingar till medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta övervaka den nuvarande situationen och utarbeta beredskapsplaner, inklusive möjligheten att tillämpa direktivet om tillfälligt skydd om situationen så kräver.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med gällande internationell lagstiftning och unionslagstiftning respektera principen om non-refoulement. Parlamentet kräver att medlemsstaterna omedelbart avbryter allt otillbörligt och långvarigt frihetsberövande i strid med internationell och europeisk rätt och påpekar att åtgärder för att frihetsberöva migranter alltid ska vara föremål för ett administrativt beslut och vara vederbörligen motiverade och tillfälliga.

22. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att lösa akuta situationer genom vidarebosättning som ett komplement till gällande nationella kvoter och bevilja inresetillstånd av humanitära skäl. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utnyttja de medel som fortfarande är tillgängliga för den förberedande åtgärden/pilotprojektet om vidarebesättning.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare samt FN:s flyktingkommissariat.

 

(1)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)

EUT L 304, 22.11.2011, s. 1.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0416.

(4)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 114.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy