Postupak : 2013/2827(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0476/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0476/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0448

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 75k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.354v01-00
 
B7-0476/2013

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP))


Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino u ime kluba S&D

Rezolucija Europskog parlamenta   o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP))  
B7‑0476/2013

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir rasprave Vijeća od 7. i 8. listopada 2013. o nedavnim događajima u Lampedusi,

–   uzimajući u obzir izjave predsjednika Komisije i povjerenice Cecilije Malmström od 9. listopada 2013.,

–   uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) od 12. listopada 2013.(1),

–   uzimajući u obzir Rezoluciju 1872(2012) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) pod naslovom „Izgubljeni životi u Sredozemnom moru: tko je odgovoran?” usvojenu 24. travnja 2012.,

–   uzimajući u obzir prethodne izjave posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata i njegovo najnovije izvješće, objavljeno 24. travnja 2013., o upravljanju vanjskim granicama EU-a i njegovom utjecaju na ljudska prava migranata(2),

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine dodatne protokole,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(3),

–   uzimajući u obzir prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (COM(2013)0197),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1168/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o uspostavljanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(4),

–   uzimajući u obzir stajalište Europskog parlamenta usvojeno na prvom čitanju 10. listopada 2013. s ciljem donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR)(5),

–   uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 20. ožujka 2013. pod nazivom „Europska politika susjedstva: rad na jačanju partnerstva” (JOIN/2013/0004),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. travnja 2011. o reviziji Europske politike susjedstva ─ južna dimenzija(6),

–   uzimajući u obzir usmeno pitanje o „trajnom sustavu premještanja unutar Unije na dobrovoljnoj osnovi“ od 20. svibnja 2013.,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o posjetu izaslanstva EP-a Lampedusi u studenom 2011.,

–   uzimajući u obzir članke 77., 78., 79. i 80. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je u tragediji kod Lampeduse 3. listopada 2013. poginulo 360 migranata, a stotine ih se smatra nestalima; budući da je 11. listopada 2013. u narednoj tragediji kod Malte poginulo najmanje 23 osoba;

B.  budući da je prema Međunarodnoj organizaciji za migracije od 1993. na moru poginulo najmanje 20 000 osoba, što ponovno ukazuje na potrebu poduzimanja svega što je moguće kako bi se spasili životi ljudi u opasnosti, te potrebu da države članice poštuju međunarodne obveze spašavanja na moru;

C. budući da još uvijek postoje nejasnoće na razini EU-a u vezi podjele odgovornosti između različitih subjekata uključenih u pružanje pomoći plovilima u nevolji te u vezi odgovornosti koordiniranja operacija potrage i spašavanja;

D. budući da krijumčari i trgovci ljudima iskorištavaju nezakonite migrante, a žrtve su prisiljene, primamljene ili prevarene u dolasku u Europu kriminalnim mrežama i budući da te mreže predstavljaju ozbiljan rizik za živote migranata i izazov za EU;

E.  budući da je načelo solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti naglašeno u članku 80. UFEU-a;

F.  budući da se novim revidiranim Zajedničkim europskim sustavom azila (CEAS) namjeravaju utvrditi jasnija pravila te zajamčiti pravedna i odgovarajuća zaštita ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita;

G. budući da zakonodavstvo EU-a već pruža brojne alate, poput Zakonika o vizama i Zakonika o schengenskim granicama, kojima je omogućena dodjela humanitarnih viza;

H. budući da se države članice treba poticati u korištenju sredstava odobrenih u okviru Fondu za azil i migraciju te sredstava odobrenih u okviru pripremnog djelovanja „Omogućavanje ponovnog naseljavanja izbjeglica tijekom kriznih situacija”, što uključuje, među ostalim, sljedeće mjere: potporu osobama kojima je Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) dao status izbjeglica; potporu hitnom djelovanju u slučaju skupina izbjeglica, koje imaju prvenstvo, a izložene su oružanim napadima te nalaze u krajnje ranjivom položaju i život im je ugrožen; osiguranje po potrebi dodatne financijske pomoći UNHCR-u i s njime povezanim organizacijama u državama članicama i na razini EU-a tijekom kriza;

1.  smatra da bi događaji kod Lampeduse trebali biti prekretnica za EU i da je jedini način za sprečavanje još jedne tragedije usvajanje usklađenog pristupa utemeljenog na solidarnosti i odgovornosti uz potporu zajedničkih instrumenata;

2.  izražava zabrinutost jer sve više ljudi riskira život sudjelovanjem u opasnim prelascima Sredozemlja brodom na putu prema EU-u; poziva države članice da donesu mjere kako bi ljudima omogućile siguran pristup sustavu azila Unije, pri čemu ne moraju pribjegavati krijumčarima ljudi ili zločinačkim mrežama i dovoditi svoj život u opasnost;

3.  poziva države članice da prouče sve postojeće zakone i postupke EU-a kojima je omogućen siguran ulazak u EU; naglašava da je zakonit ulaz u EU bolji od opasnijeg neregularnog ulaza, koji može nositi i rizik od trgovine ljudima;

4.  poziva Komisiju i države članice da razmotre alate koji su im dostupni u okviru vizne politike EU-a u regiji, u cilju olakšavanja zakonitih putova za migraciju u EU i samim time pomaganja u smanjenju poticanja nezakonitog useljavanja u EU;

5.  poziva EU i države članice da nadziru miješane migracijske tokove korištenjem dostupnih europskih i nacionalnih instrumenata te da održe dobru koordinaciju i suradnju, na primjer prikupljanjem i analiziranjem relevantnih informacija;

6.  poziva Uniju, Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) i države članice da osiguraju da su pomaganje migrantima u opasnosti i spašavanje na moru jedni od ključnih prioriteta u provedbi nedavno donesene Uredbe EUROSUR;

7.  poziva EU da poveća suradnju s trećim zemljama, posebno u kontekstu svoje politike susjedstva, između ostalog podržavanjem i poticanjem tih trećih zemalja na ispunjavanje svojih obveza u okviru međunarodnog prava, uključujući i one koje se odnose na spašavanje na moru, zaštitu izbjeglica i poštovanje temeljnih prava;

8.  ističe da je pri prihvatu izbjeglica i migranata potreban dosljedniji pristup i veća solidarnost s državama članicama koje su suočene s posebnim pritiskom; poziva države članice da osiguraju pravilnu provedbu svih odredbi različitih instrumenata CEAS-a;

9.  posebno naglašava važnost podjele financijske odgovornosti na području azila i preporuča stvaranje mehanizma s dobrom financijskom osnovom, utemeljenog na objektivnim kriterijima, za smanjivanje pritiska na države članice koje prihvaćaju veći broj tražitelja azila i korisnika međunarodne zaštite, bilo u apsolutnom ili proporcionalnom smislu;

10. podsjeća na to da bi solidarnost EU-a trebala ići ruku pod ruku s odgovornošću; podsjeća da države članice imaju pravnu obvezu pomagati migrantima na moru; poziva države članice koje nisu ispunile svoje međunarodne obveze da prestanu vraćati brodove s migrantima;

11. poziva suzakonodavce, posebno Vijeće, da brzo pristane na nova pravila presretanja za operacije na moru kojima koordinira Frontex kako bi postigli učinkovite i koordinirane mjere spašavanja na razini EU-a i osigurali provedbu operacija uz potpuno poštovanje relevantnih međunarodnih ljudskih prava te izbjegličkih prava i standarda te obveza u skladu s pravom mora;

12. poziva Uniju i države članice da stave izvan snage ili revidiraju svako zakonodavstvo koje kriminalizira osobe koje pomažu migrantima na moru; traži Komisiju da revidira Direktivu Vijeća 2002/90/EZ kojom se utvrđuje pomaganja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka(7) kako bi razjasnilo činjenicu da pružanje humanitarne pomoći migrantima koji su u pogibelji na moru treba pozdraviti te da to nije radnja koja bi ikada trebala podleći bilo kakvom obliku kazne;

13. poziva Uniju i države članice da osiguraju da se zapovjednike plovila koji poduzimaju operacije potrage i spašavanja ne tereti za potpomaganje krijumčarenja spašenih ili za kaznena djela;

14. poziva Uniju i države članice da uspostave mehanizme za profiliranje i prosljeđivanje, uključujući pristup pravednom i učinkovitom postupku za odobravanje azila za one kojima možda treba međunarodna zaštita, utemeljen na razumijevanju da iskrcavanje ne podrazumijeva nužno isključivu odgovornost za postupanje i rješenja države na čijem su teritoriju iskrcane osobe spašene na moru;

15. poziva Uniju i države članice da rade na uspostavljanju učinkovitih i predvidljivih mehanizama za utvrđivanje sigurnih mjesta za iskrcavanje spašenih izbjeglica ili migranata;

16. poziva države članice da poštuju načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, u skladu s postojećim međunarodnim pravom i pravom EU-a; poziva države članice da odmah zaustave sve prakse nepropisnog i produljenog pritvaranja kojima se krši međunarodno pravo i pravo EU-a i ističe da mjere pritvaranja migranata moraju uvijek podlijegati administrativnoj odluci, te moraju biti opravdane i privremene;

17. podsjeća države članice da bi ljude koji traže međunarodnu zaštitu trebalo uputiti na nadležna nacionalna tijela za odobrenje azila te im omogućiti pristup pravednim i učinkovitim postupcima vezanima uz azil;

18. poziva države članice na razmatranje, po potrebi, primjene članka 3. stavka 2. Uredbe 604/2013(8) kako bi se preuzela odgovornost za zahtjeve za azil onih osoba kojima prijeti opasnost od nepoštivanja njihovih prava u svakoj državi članici koja nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze; potvrđuje da, slično tome, države članice trebaju razmotriti upotrebu članka 15. spomenute Uredbe kako bi članovima šire obitelji omogućile da budu zajedno;

19. potiče države članice da na najhitnije potrebe odgovore ponovnim naseljavanjem uz postojeće nacionalne kvote i humanitarnim prihvatom; potiče države članice da iskoriste sredstva koja su još dostupna u okviru pripremnog djelovanja/pilot-projekta o preseljenju;

20. poziva na povećanje proračuna za Europski potporni ured za azil (EASO) i za Frontex; podsjeća da je odgovarajuće financiranje tih instrumenata ključno za razvoj usklađenog pristupa;

21. poziva Frontex i države članice da djelatnicima granične zaštite i drugom osoblju iz država članica koje sudjeluju u timovima granične zaštite te zaposlenicima Frontexa osiguraju usavršavanje u relevantnom pravu Unije i međunarodnom pravu, uključujući temeljna prava, pristup međunarodnoj zaštiti i smjernice za identificiranje osoba koje traže zaštitu te njihovo usmjeravanje prema odgovarajućim službama, u skladu s člankom 5. revidirane Uredbe o Frontexu;

22. pozdravlja namjeru Komisije da uspostavi radnu skupinu za pitanje migracijskih tokova u Sredozemlju; ustraje na činjenici da se to može smatrati samo prvim korakom prema ambicioznijem pristupu;

23. općenito poziva na usvajanje cjelovitog pristupa u vezi politika EU-a o azilu,zakonitoj migraciji, zapošljavanju, iregularnoj migraciji, vizama, vanjskim granicama, vanjskim polovima i razvoju kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup međusobno povezanim pitanjima migracije;

24. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi     Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

http://www.unhcr.org/print/52594c6a6.html

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.46_en.pdf

(3)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(4)

SL L 304, 22.11.11., str. 1.

(5)

P7­_TA(2013)0416.

(6)

SL C 296 E, 2.10.2012., str. 114.

(7)

SL L 328, 5.12.2002., str. 17.

(8)

SL L 180, 29.6.2013., str. 31.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti