Menetlus : 2013/2827(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0477/2013

Esitatud tekstid :

B7-0477/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0448

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 113kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.355v01-00
 
B7-0477/2013

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP))


Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP))  
B7‑0477/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–   võttes arvesse 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1168/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (COM(2013)0197),

–   võttes arvesse määrust, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et viimase kahekümne aasta jooksul on Vahemeres hukkunud tohutul hulgal (üle 20 000) inimesi;

B.  arvestades, et liikmesriikide vahel on puudunud solidaarsus;

C. arvestades asjaolu, et oma geograafilise asukoha tõttu kujutab Itaalia endast väravat Euroopasse;

D. arvestades, et ELi vahendid antud valdkonnas, näiteks Frontex, on ebapiisavad;

E.  arvestades, et EL on maailma suurim arenguabi andja;

F.  arvestades, et ebaseaduslik sisseränne peab jääma kuriteoks, selleks et teha selget vahet seaduslikul ja ebaseaduslikul sisenemisel Euroopasse;

G. arvestades, et Lampedusa saare lähedal 3. oktoobril 2013 toimunud viimases tragöödias hukkus sadu sisserändajaid, millele lisaks on sadu sisserändajaid jäänud kadunuks;

1.  tunneb muret selle pärast, et üha rohkem inimesi kolmandatest riikidest riskib oma eluga, võttes ette ohtliku paadiretke üle Vahemere Euroopa Liitu;

2.  väljendab sügavat kurbust ja kahetsust inimeste traagilise hukkumise pärast Lampedusa saare lähedal ning nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid teeksid rohkem, et ära hoida uusi hukkunuid merel ja võidelda inimkaubanduse vastu Euroopa Liidu piiridel;

3.  kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma seoses selle erandliku humanitaarkriisiga enesele kohustuse näha ette tõhusad meetmed selliste tragöödiate võimaliku kordumise vältimiseks;

4.  palub ELil ja liikmesriikidel kaaluda uut lähenemisviisi sisserände küsimusele;

5.  tuletab meelde, et ilma tõsise ja tulemusliku sisserännupoliitikata jääb alati võimalus inimkaubanduse ja traagiliste sündmuste kordumiseks meie meredel;

6.  tuletab meelde, et parimaks lahenduseks selles küsimuses oleks vältida paatide teeleasumist, kusjuures sellise tulemuse saavutamiseks on parimaks viisiks kahepoolsed lepingud kolmandate riikidega;

7.  kutsub ELi ja liikmesriike üles osutama humanitaar-, finants- ja poliitilist abi neis riikides kohapeal, eriti kui on tegu sõjast vaevatud riikidega;

8.  kutsub ELi ja liikmesriike üles tegelema sisserände kui nähtuse algpõhjustega, suunates oma jõupingutused vaesuse probleemile sisserändajate koduriikides ELi abiprojektide tõhusa rakendamise abil;

9.  palub, et EL jälgiks sellise abi jaotamist ning suurendaks demokraatlikku vastutust abi eest, et need ressursid annaksid positiivseid tulemusi ja et osa sellest abist kasutataks ka ebaseadusliku sisserände vältimiseks;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ja Araabia Liiga peasekretärile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika