Procedūra : 2013/2827(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0477/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0477/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0448

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 138kWORD 55k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.355v01-00
 
B7-0477/2013

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP))


Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas EFD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP))  
B7‑0477/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus,

–   ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1168/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex),

–   ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja esamību,

–   ņemot vērā priekšlikumu regulai, ar kuru paredz noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (COM(2013)0197),

–   ņemot vērā priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pēdējo divdesmit gadu laikā Vidusjūrā gājuši bojā neaptverami liels skaits cilvēku (vairāk nekā 20 000);

B.  tā kā nav solidaritātes dalībvalstu starpā;

C. tā kā savas ģeogrāfiskās atrašanās dēļ Itālija ir durvis uz Eiropu;

D. tā kā ES instrumenti šajā jomā, piemēram, Frontex, ir neatbilstoši;

E.  tā kā ES ir pasaulē lielākais attīstības palīdzības donors;

F.  tā kā nelegāla imigrācija ir noziegums un tai būtu jāpaliek noziegumam, lai skaidri nošķirtu legālu ieceļošanu Eiropā no nelegālas;

G. tā kā nesenajā 2013. gada 3. oktobra traģēdijā pie Lampedūzas krastiem gāja bojā vairāki simti migrantu un ir simtiem bez vēsts pazudušo,

1.  pauž bažas par to, ka aizvien lielāks skaits cilvēku no trešām valstīm riskē ar dzīvību, nedrošiem kuģošanas līdzekļiem cenšoties šķērsot Vidusjūru, lai iekļūtu ES;

2.  pauž dziļu sarūgtinājumu un nožēlu par traģisko dzīvības zaudēšanu pie Lampedūzas karstiem un mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis darīt vairāk, lai novērstu dzīvības zaudēšanu jūrā un cīnītos pret cilvēku tirdzniecību pie Savienības robežām;

3.  aicina ES un dalībvalstis apsvērt iespējas reaģēt uz šo ārkārtīgo humanitāro krīzi un apņemties veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu šādu traģēdiju iespējamu atkārtošanos;

4.  prasa ES un dalībvalstīm apsvērt jaunu pieeju imigrācijas jautājumam;

5.  atgādina, ka bez nopietnas un efektīvas imigrācijas politikas mūsu jūrās saglabājas cilvēktirdzniecības un traģisku notikumu iespējas;

6.  atgādina, ka laba prakse šajā jomā ir kuģošanas līdzekļiem novērst iespējas doties ceļā, turklāt labākais veids, kā to panākt, ir divpusējie nolīgumi ar trešām valstīm;

7.  aicina ES un dalībvalstis sniegt humāno, finansiālo un politisko atbalstu šajās valstīs uz vietas, īpaši, ja tās ir cietušas karā;

8.  aicina ES un dalībvalstis vērsties pret imigrācijas saknēm — cīnīties pret nabadzību imigrantu dzimtenē, pienācīgi īstenojot ES palīdzības programmas šīm valstīm;

9.  aicina ES uzraudzīt minētā finansējuma sadali un palielināt demokrātisko pārskatatbildību par šo palīdzību, lai šiem līdzekļiem būtu pozitīva ietekme, un par to šādu līdzekļu daļu, kas jāizlieto nelegālās imigrācijas novēršanai;

10. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ANO ģenerālsekretāram un Arābu līgas ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika