Ontwerpresolutie - B7-0477/2013Ontwerpresolutie
B7-0477/2013

ONTWERPRESOLUTIE over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas namens de EFD-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0474/2013

Procedure : 2013/2827(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0477/2013
Ingediende teksten :
B7-0477/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0477/2013

Resolutie van het Europees Parlement over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–   gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

–   gezien Verordening (EU) nr. 1168/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex),

–   gezien het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken,

–   gezien het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (COM(2013)0197),

–   gezien de Verordening tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur),

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de afgelopen 20 jaar ongelooflijk grote aantallen mensen (meer dan 20 000) in de Middellandse Zee zijn omgekomen;

B.  overwegende dat het aan solidariteit tussen de lidstaten heeft ontbroken;

C. overwegende dat geografisch gezien Italië de poort tot Europa is;

D. overwegende dat de EU-instrumenten op dit gebied, zoals Frontex, niet volstaan;

E.  overwegende dat de EU de grootste donor van ontwikkelingshulp in de wereld is;

F.  overwegende dat illegale immigratie een strafbaar feit moet blijven, teneinde een duidelijk onderscheid te behouden tussen legale en illegale binnenkomst in Europa;

G. overwegende dat bij het meest recente drama bij Lampedusa, op 3 oktober 2013, honderden migranten zijn omgekomen en honderden andere migranten nog vermist zijn;

1.  is bezorgd over het feit dat steeds meer personen uit derde landen hun leven riskeren door de gevaarlijke oversteek per boot van de Middellandse Zee naar de EU te wagen;

2.  geeft uiting aan zijn diepe bedroefdheid over het verlies aan mensenlevens bij de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa, en spoort de Europese Unie en de lidstaten aan meer te doen om dit soort voorvallen in de toekomst te voorkomen en de mensenhandel aan de grenzen van de Unie harder aan te pakken;

3.  vraagt de EU en de lidstaten de ogen niet te sluiten voor deze buitengewone humanitaire crisis en doeltreffende maatregelen te nemen om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen;

4.  verzoekt de EU en de lidstaten na te denken over een nieuwe benadering van het onderwerp immigratie;

5.  herinnert eraan dat bij ontstentenis van een daadwerkelijk en doeltreffend immigratiebeleid mensenhandel en rampen in onze zeeën niet zijn uit te sluiten;

6.  herinnert eraan dat het beste beleid erin bestaat te voorkomen dat mensen überhaupt in een boot stappen om de overtocht te wagen, en dat bilaterale overeenkomsten met derde landen het beste instrument zijn om dit doel te bereiken;

7.  verzoekt de EU en de lidstaten in de betroffen landen humanitaire, financiële en politieke hulp te bieden, met name wanneer daar oorlog woedt;

8.  vraagt de EU en de lidstaten het verschijnsel immigratie bij de wortel aan te pakken door middel van het bestrijden van armoede in de landen van herkomst, d.w.z. via een goede implementatie van de EU-kaders voor bijstand voor die landen;

9.  verzoekt de EU de distributie van die middelen te monitoren en het democratisch toezicht op de hulp te vergroten, teneinde voor enig positief effect in die landen te zorgen, en een deel van die middelen in te zetten voor het voorkomen van illegale immigratie;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de VN en de secretaris-generaal van de Arabische Liga.