Návrh usnesení - B7-0478/2013Návrh usnesení
B7-0478/2013

NÁVRH USNESENÍ o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa

16. 10. 2013 - (2013/2827(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini za skupinu ECR

Postup : 2013/2827(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0478/2013
Předložené texty :
B7-0478/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0478/2013

Usnesení Evropského parlamentu o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na společné prohlášení ze schůze ministrů států sousedících se Sýrií, kterou zorganizoval vysoký komisař OSN pro uprchlíky dne 4. září 2013,

–   s ohledem na rezoluce Rady OSN pro lidská práva o Sýrii,

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–   s ohledem na nařízení (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie,

–   s ohledem na Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu,

–   s ohledem na návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (COM(2013)0197),

–   s ohledem na nařízení, kterým se zřizuje Evropský systém kontroly hranic (EUROSUR),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že poslední tragédie u ostrova Lampedusa, k níž došlo dne 3. října 2013, zanechala za sebou nejméně 360 mrtvých a mnoho dalších pohřešovaných migrantů;

B.  vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci zahynulo od roku 1993 na moři nejméně 20 000 lidí;

C. vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) činí počet obyvatel malého ostrova Lampedusa 4 500 až 5 000 osob;

D. vzhledem k tomu, že v rámci Evropské unie (EU 28) obdrželo Německo (14 842) a Švédsku (14 083) 59 % žádostí podaných syrskými uprchlíky, zatímco další země zaznamenaly výrazný nárůst žádostí, přičemž pouze jeden členský stát (Spojené království – 2 634 žádostí) obdržel více než 2 000 žádostí;

E.  vzhledem k tomu, že chybí zcela přesné a spolehlivé údaje o celkovém počtu žadatelů o azyl přicházejících do Evropy a o celkovém počtu žadatelů o azyl, kteří se již v Evropě nacházejí; vzhledem k tomu, že je třeba řešit nejen migrační tlaky v místech vstupu, ale také situaci zemí, které jsou pod tlakem velkého počtu žádostí;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy by měly být vybízeny k tomu, aby využívaly finanční prostředky, jež budou k dispozici v rámci Azylového a migračního fondu, a prostředky, které jsou k dispozici již nyní;

1.  vyjadřuje hluboký smutek a politování nad tragickými ztrátami na životech u ostrova Lampedusa a naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby věnovaly více úsilí předcházení úmrtí na moři a boji proti obchodování s lidmi na hranicích Unie;

2.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že vzrůstající počet žadatelů o azyl riskuje své životy tím, že podstupuje nebezpečnou cestu na lodi přes Středozemní moře do EU;

3.  připomíná členským státům možnost využívat stávající opatření pro záchranu na moři;

4.  konstatuje, že legální vstup do EU, dodržující náležitý postup, by měl být upřednostňován před nebezpečnějším nelegálním vstupem, který nese s sebou riziko obchodování s lidmi a ztrátu životů a zvyšuje nelegální přistěhovalectví; žádá proto členské státy, aby stanovily tvrdé trestní sankce pro osoby, které napomáhají obchodování s lidmi jak směrem do EU, tak i v rámci EU;

5.  je hluboce znepokojen pokračující humanitární krizí a politickými nepokoji v severní Africe, jež vystavují sousední země velké zátěži a způsobují, že i nadále žádá velké množství uprchlíků o azyl v EU;

6.  vítá úsilí zemí sousedících s oblastmi konfliktů v severní Africe poskytnout azyl milionům lidí bez přístřeší;

7.  vyzývá EU, aby nadále poskytovala humanitární, finanční a politickou pomoc v krizových oblastech v severní Africe s cílem řešit skutečné příčiny migračních a humanitárních tlaků;

8.  vyzývá EU, aby monitorovala rozdělování těchto finančních prostředků a zvýšila demokratickou odpovědnost za tuto pomoc s cílem zajistit pozitivní účinek těchto prostředků, jehož se zatím nedostává;

9.  vyzývá členské státy, aby podporovaly rozšíření úkolů agentury Frontex, a vítá nově přijaté nařízení o systému EUROSUR a návrh na ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států, které představují možnosti, jak je třeba střežit hranice EU a zabránit dalším tragickým ztrátám na životech;

10. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby monitorovaly toky žadatelů o azyl pomocí dostupných evropských a vnitrostátních nástrojů a aby využívaly náležitou koordinaci a komunikaci, například usnadněním sdílení informací mezi pobřežními hlídkami jednotlivých členských států;

11. vybízí k pravidelnému dialogu se zeměmi Maghrebu jako prostředku, jak být připraven na tok žadatelů o azyl do Evropské unie a na účinné řešení tohoto toku;

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy vyjádřily svou solidaritu aktivním posílením celkové ochranné reakce v Evropské unii prostřednictvím posílené spolupráce, sdílení informací, správy hranic, vytváření kapacit a politického dialogu, a tím zachováním jejich vnitřních závazků v oblasti lidských práv;

13. připomíná členským státům, že žadatelé o azyl hledající mezinárodní ochranu by měli být předáni příslušným vnitrostátním orgánům pro udělování azylu a měli by mít přístup ke spravedlivému a účinnému azylovému řízení;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států.