Πρόταση ψηφίσματος - B7-0478/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0478/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827 (RSP)).

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2013/2827(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0478/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0478/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0478/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Lampedusa

(2013/2827 (RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της υπουργικής συνάντησης των χωρών που συνορεύουν με τη Συρία, την οποία διοργάνωσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στις 4 Σεπτεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη τις Σύμβαση της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2007/2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex),

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2013)0197),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης των Συνόρων (EUROSUR),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες τραγωδίες στα ανοικτά του νησιού Lampedusa, που συνέβησαν στις 3 Οκτωβρίου 2013, άφησαν 360 μετανάστες νεκρους, ενώ πολλοί άλλοι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 20 000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη θάλασσα από το 1993, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το μικρό νησί Lampedusa έχει πληθυσμό από 4 500 έως 5 000 άτομα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία (14.842) και η Σουηδία (14.083) έχουν λάβει το 59 % των αιτήσεων που κατατέθηκαν (στην ΕΕ του 28) από Σύρους πρόσφυγες, ενώ άλλες χώρες έχουν διαπιστώσει σημαντικές αυξήσεις στις αιτήσεις, ενώ μόνο ένα άλλο κράτος μέλος έχει λάβει περισσότερες από 2000 αιτήσεις (το Ηνωμένο Βασίλειο με 2.634)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πλήρως ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα για τον συνολικό αριθμό αιτούντων άσυλο που προσέρχονται στην Ευρώπη και για τον συνολικό αριθμό όσων είναι παρόντες αυτή τη στιγμή· ότι υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι πιέσεις στα σημεία εισόδου αλλά και η κατάσταση στις χώρες εκείνες που δοκιμάζονται από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιήσουν τις πιστώσεις που θα γίνουν διαθέσιμες στο πλαίσιο του Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και τα κεφάλαια που είναι ήδη διαθέσιμα·

1.  εκφράζει την μεγάλη θλίψη του και τη βαθιά λύπη του για την τραγική απώλεια ζωών στην Lampedusa και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να παρεμποδίσουν την απώλεια ζωής στη θάλασσα και να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ανθρώπων στα σύνορα της Ένωσης·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυξανόμενος αριθμός αιτούντων άσυλο βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ξεκινώντας επικίνδυνες θαλάσσιες διελεύσεις της Μεσογείου για να φτάσουν στην ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα χρήσης των υφισταμένων μέτρων για διασώσεις στη θάλασσα·

4.  παρατηρεί ότι η νόμιμη και βασιζόμενη στις διαδικασίες είσοδος στην ΕΕ είναι προτιμότερη από μια πιο επικίνδυνη, παράτυπη είσοδο, η οποία συνεπάγεται κινδύνους διακίνησης ανθρώπων και απώλειας ζωής και αυξάνει την παράτυπη μετανάστευση· καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να θεσπίσουν βαριές ποινικές κυρώσεις για τα άτομα που βοηθούν τη διακίνηση ανθρώπων τόσο για την είσοδο όσο και εντός της ΕΕ·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και την πολιτική αναταραχή στη Βόρεια Αφρική, η οποία δημιουργεί συνακόλουθες έντονες πιέσεις στις γειτονικές χώρες και αναγκάζει μεγάλο αριθμό προσφύγων να εξακολουθούν να ζητούν άσυλο στην ΕΕ·

6.  χαιρετίζει τις προσπάθειες χωρών που γειτονεύουν με περιοχές συγκρούσεων στη Βόρεια Αφρική να προσφέρουν άσυλο στα εκατομμύρια των εκτοπισμένων·

7.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια στις περιοχές της Βορείου Αφρικής που περνούν κρίση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές και ανθρωπιστικές πιέσεις στη ρίζα τους·

8.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί τη διανομή της εν λόγω χρηματοδότησης και να αυξήσει τη δημοκρατική νομιμότητα της εν λόγω ενίσχυσης, έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να έχουν κάποια θετική επίδραση, κάτι που μέχρι στιγμής απουσιάζει·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επέκταση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Frontex, και χαιρετίζει τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό EUROSUR και την πρόταση για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αποτελούν τρόπους για την ορθή φύλαξη των συνόρων της Ένωσης και την πρόληψη περαιτέρω τραγικών απωλειών ζωής·

10. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις ροές των αιτούντων άσυλο, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς μηχανισμούς και να διατηρούν τον καλό συντονισμό και την επικοινωνία, όπως είναι η διευκόλυνση του μερισμού πληροφοριών μεταξύ εθνικών ακτοφυλακών·

11. ενθαρρύνει τον τακτικό διάλογο με τις χώρες του Μαγκρέμπ ως μέσο για την προπαρασκευή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ροής αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

12. υπογραμμίζει τη σημασία του να εκφράσουν τα κράτη μέλη την αλληλεγγύη τους ενισχύοντας προδραστικά τη συνολική προστατευτική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενισχυμένη συνεργασία, μερισμό πληροφοριών, διαχείριση συνόρων, οικοδόμηση δυνατοτήτων και διάλογο επί θεμάτων πολιτικής και τιμώντας τις εσωτερικές υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι αιτούντες άσυλο που ζητούν διεθνή προστασία πρέπει να παραπέμπονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ασύλου και να έχουν πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και στο Γενικό Γραμματέα της Αραβικής Ένωσης.