Ontwerpresolutie - B7-0478/2013Ontwerpresolutie
B7-0478/2013

ONTWERPRESOLUTIE over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini namens de ECR-Fractie

Procedure : 2013/2827(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0478/2013
Ingediende teksten :
B7-0478/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0478/2013

Resolutie van het Europees Parlement over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien de gezamenlijke verklaring van de bijeenkomst van ministers van de buurlanden van Syrië op 4 september 2013, georganiseerd door de hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen,

–   gezien de voorgaande resoluties van de VN-Mensenrechtenraad over Syrië;

–   gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

–   gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–   gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

–   gezien Verordening (EU) nr. 1168/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex),

–   gezien het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken,

–   gezien het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (COM(2013)0197),

–   gezien de Verordening tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur),

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat bij de meest recente tragische gebeurtenissen bij Lampedusa, op 3 oktober 2013, ten minste 360 migranten om het leven zijn gekomen, en een groot aantal mensen nog altijd vermist is;

B.  overwegende dat volgens de Internationale Organisatie voor Migratie sinds 1993 ten minste 20 000 mensen zijn omgekomen op zee;

C. overwegende dat volgens het bureau van de hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen (UNHCR) het kleine eiland Lampedusa een bevolking heeft van 4 500 tot 5 000 mensen;

D. overwegende dat in de Europese Unie 59% van alle door Syrische vluchtelingen ingediende asielaanvragen in Duitsland (14 842) en in Zweden (14 083) is ingediend, terwijl in andere landen het aantal aanvragen sterk is gestegen, waarbij in slechts één andere lidstaat (het VK, 2 634) meer dan 2 000 aanvragen zijn ingediend;

E.  overwegende dat precieze en betrouwbare gegevens over het totale aantal asielzoekers dat naar Europa komt en over het aantal reeds aanwezige asielzoekers, ontbreken; overwegende dat niet alleen iets moet worden gedaan aan de problemen op de plaatsen waar de asielzoekers de EU binnenkomen, maar ook aan de moeilijkheden die worden ondervonden door de landen waar massaal aanvragen worden ingediend;

F.  overwegende dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd om gebruik te maken van de middelen die beschikbaar zullen komen in het kader van het Fonds voor asiel en migratie, alsook van de middelen die nu reeds beschikbaar zijn;

1.  geeft uiting aan zijn diepe bedroefdheid over het verlies aan mensenlevens bij de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa, en spoort de Europese Unie en de lidstaten aan meer te doen om dit soort voorvallen in de toekomst te voorkomen en de mensenhandel aan de grenzen van de Unie harder aan te pakken;

2.  is bezorgd over het feit dat steeds meer asielzoekers hun leven riskeren door de gevaarlijke oversteek per boot van de Middellandse Zee naar de EU te wagen;

3.  herinnert de lidstaten aan de mogelijkheid om de bestaande maatregelen voor redding op zee te gebruiken;

4.  wijst erop dat legale, via de daartoe geëigende procedures verlopende migratie naar de EU de voorkeur geniet ten opzichte van veel gevaarlijker kanalen, waarbij men het risico loopt het slachtoffer van mensenhandel te worden en het eigen leven op het spel zet, en die resulteren in een toename van de illegale immigratie; verzoekt de lidstaten in dit verband diegenen die zich aan mensenhandel naar en in de EU schuldig maken strafrechtelijk hard aan te pakken;

5.  maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende humanitaire crisis en de politieke onrust in Noord-Afrika, die de buurlanden onder zware druk zetten en ertoe leiden dat grote aantallen vluchtelingen asiel in de EU blijven aanvragen;

6.  is verheugd over de inspanningen van de buurlanden van de conflictlanden in Noord-Afrika om de miljoenen ontheemden asiel te verlenen;

7.  vraagt de EU door te gaan met het bieden van humanitaire, financiële en politieke bijstand in crisisgebieden in Noord-Afrika, teneinde de migratiedruk en de humanitaire problemen bij de wortel aan te pakken;

8.  verzoekt de EU de distributie van die middelen te monitoren en het democratisch toezicht op de hulp te vergroten, teneinde voor enig positief effect te zorgen, iets waar het tot nu toe aan heeft ontbroken;

9.  vraagt de lidstaten akkoord te gaan met een uitbreiding van de verantwoordelijkheden van Frontex, en is verheugd over de onlangs goedgekeurde Eurosur-verordening en het voorstel betreffende toezicht op de externe zeegrenzen in het kader van de operationele samenwerking die wordt gecoördineerd door Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, als manieren om de grenzen van de EU goed te bewaken en verder tragisch verlies aan levens te voorkomen;

10. dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan de stromen asielzoekers te monitoren middels de inzet van de beschikbare Europese en nationale instrumenten, en voor goede coördinatie en communicatie te zorgen, bijvoorbeeld via het uitwisselen van informatie via de verschillende kustwachtdiensten;

11. dringt aan op een regelmatige dialoog met de Maghreb-landen als een instrument van voorbereidheid op en het doeltreffend omgaan met de stroom asielzoekers naar de Europese Unie;

12. onderstreept dat het belangrijk is dat de lidstaten hun solidariteit tot uitdrukking brengen middels het op proactieve wijze versterken van de reactie van de EU, in concreto in de vorm van nauwere samenwerking, het uitwisselen van informatie, grensbeheer, capaciteitsopbouw en beleidsdialoog, en middels het naleven van hun interne mensenrechtenverplichtingen;

13. herinnert de lidstaten eraan dat personen die om internationale bescherming vragen naar de bevoegde nationale asielinstanties moeten worden doorverwezen en toegang moeten krijgen tot eerlijke en doeltreffende asielprocedures;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de VN, de hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen en de secretaris-generaal van de Arabische Liga.