Propunere de rezoluţie - B7-0478/2013Propunere de rezoluţie
B7-0478/2013

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini în numele Grupului ECR

Procedură : 2013/2827(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0478/2013
Texte depuse :
B7-0478/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0478/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere declarația comună a reuniunii ministeriale a țărilor limitrofe Siriei, organizată de către Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați la 4 septembrie 2013,

–   având în vedere rezoluțiile precedente privind Siria ale Consiliului pentru Drepturile Omului,

–   având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 din 25 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex),

–   având în vedere Biroul European de Sprijin pentru Azil,

–   având în vedere propunerea de regulament de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197),

–   având în vedere Regulamentul de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cele mai recente tragedii din largul coastelor insulei Lampedusa, petrecute la 3 octombrie 2013, au provocat moartea a cel puțin 360 de migranți și dispariția multor altora;

B.  întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, începând cu 1993, cel puțin 20 000 de persoane au murit pe mare;

C. întrucât, potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), micuța insulă Lampedusa are populație de 4 500-5 000 de locuitori;

D. întrucât, în Uniunea Europeană, Germania (14 842) și Suedia (14 083) au primit 59% din cererile depuse (în UE-28) de către refugiații sirieni, în timp ce alte țări au înregistrat creșteri semnificative în numărul de cereri, doar o singură altă țară (Regatul Unit - 2 634) a înregistrat mai mult de 2 000 de cereri;

E.  întrucât lipsesc date pe deplin precise și fiabile privind numărul total de solicitanți de azil ce sosesc în Europa și numărul global de solicitanți de azil prezenți; întrucât trebuie abordate nu numai presiunile de la punctele de intrare, ci și situația țărilor suprasolicitate datorită numărului masiv de cereri;

F.  întrucât statele membre ar trebui încurajate să utilizeze fondurile ce vor fi disponibile în cadrul Fondului pentru azil și migrație, precum și fondurile deja disponibile;

1.  își exprimă profunda tristețe și regretul sincer pentru pierderile tragice de vieți omenești de la Lampedusa și îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să depună eforturi suplimentare pentru a preveni pierderile de vieți omenești pe mare și a combate traficul de persoane la frontierele Uniunii;

2.  își exprimă îngrijorarea că un număr tot mai mare de solicitanți de azil își riscă viața, îmbarcându-se pe ambarcațiuni periculoase în Marea Mediterană în direcția UE;

3.  reamintește statelor membre posibilitatea de a utiliza măsurile existente pentru operațiunile de salvare pe mare;

4.  observă faptul că intrarea legală, bazată pe proceduri, în UE este preferabilă intrării ilegale, care e mai periculoasă și implică riscuri de trafic de ființe umane și pierderi de vieți omenești, și crește imigrația ilegală; solicită, prin urmare, statelor membre, să instituie sancțiuni penale severe pentru persoanele care contribuie la traficul de ființe umane atât către, cât și în interiorul UE;

5.  este profund preocupat de criza umanitară în curs și de tulburările politice din Africa de Nord, ce pun, ca urmare, mari presiuni pe țările vecine și determin un mare număr de refugiați să continue să solicite azil în UE;

6.  salută eforturile țărilor vecine din zonele afectate de conflict din Africa de Nord vizând să ofere azil la milioane de persoane strămutate;

7.  solicită UE să continue a oferi ajutor umanitar, financiar și politic în zonele de criză din Africa de Nord pentru a aborda direct cauzele migrației și ale presiunilor cu caracter umanitar;

8.  solicită UE să monitorizeze distribuirea acestor fonduri și să sporească răspunderea democratică pentru aceste ajutoare, astfel încât aceste resurse să aibă efecte pozitive, lucru ce a lipsit până acum;

9.  invită statele membre să sprijine o amplificare a responsabilităților agenției Frontex și salută regulamentul EUROSUR recent adoptat, precum și propunerea privind supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre, ca modalități de pază corespunzătoare a frontierei UE și de prevenire a altor pierderi tragice de vieți omenești;

10. solicită Uniunii Europene și statelor membre să monitorizeze fluxurile de solicitanți de azil prin utilizarea instrumentelor europene și naționale disponibile și să păstreze o bună coordonare și comunicare, cum ar fi facilitarea distribuirii informațiilor către serviciile naționale de gardă de coastă;

11. încurajează dialogul regulat cu țările din Magreb ca mijloc de a fi pregătit și a aborda în mod eficace fluxul de solicitanți de azil către Uniunea Europeană;

12. subliniază că este important ca statele membre să-și exprime solidaritatea prin consolidarea proactivă a răspunsului global referitor la protecție în Uniunea Europeană prin intensificarea cooperării, schimburi de informații, gestionarea frontierelor, consolidarea capacităților și dialogul politic, și prin susținerea obligațiilor lor interne privind drepturile omului;

13. reamintește statelor membre că solicitanții de azil care solicită protecție internațională ar trebui îndrumate către autoritățile naționale competente în materie de azil și ar trebui să aibă acces la proceduri de azil echitabile și eficiente;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Secretarului General al ONU și Secretarului General al Ligii Arabe.