Návrh uznesenia - B7-0478/2013Návrh uznesenia
B7-0478/2013

NÁVRH UZNESENIA o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR

Postup : 2013/2827(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0478/2013
Predkladané texty :
B7-0478/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0478/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračných tokov v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy

(2013/2827(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo stretnutia ministrov štátov susediacich so Sýriou, ktoré zorganizoval vysoký komisár OSN pre utečencov 4. septembra 2013,

–   so zreteľom na predchádzajúce rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–   so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1168/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex),

–   so zreteľom na Európsky podporný úrad pre azyl,

–   so zreteľom na návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (COM(2013)0197),

–   so zreteľom na nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v dôsledku najnovších tragických udalostí pri pobreží Lampedusy, ku ktorým došlo 3. októbra 2013, zahynulo najmenej 360 migrantov a mnohí ďalší sú nezvestní;

B.  keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu od roku 1993 zahynulo na mori najmenej 20 000 osôb;

C. keďže podľa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) má malý ostrov Lampedusa 4 500 až 5 000 obyvateľov;

D. keďže v rámci Európskej únie v Nemecku (14 842) a vo Švédsku (14 083) bolo podaných 59 % žiadostí sýrskych utečencov o azyl (z 28 štátov EÚ), pričom ďalšie krajiny zaznamenali výrazný rast počtu žiadostí, keď iba v jednom z týchto členských štátov (2 634 v Spojenom kráľovstve) bolo predložených viac ako 2 000 žiadostí;

E.  keďže chýbajú presné a spoľahlivé údaje o celkovom počte žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Európy a celkový počet tých, ktorí sú už na mieste; keďže je potrebné riešiť nielen tlaky z hľadiska miest vstupu, ale aj situáciu v tých krajinách, ktoré sú zavalené obrovským počtom žiadostí;

F.  keďže členské štáty treba podporovať, aby využívali finančné prostriedky, ktoré budú k dispozícii v rámci Fondu pre azyl a migráciu, a prostriedky, ktoré sú už k dispozícii;

1.  vyjadruje úprimný zármutok a poľutovanie nad tragickou stratou životov pri Lampeduse a nalieha na Európsku úniu a členské štáty, aby vyvíjali väčšie úsilie na predchádzanie stratám životov na mori a na boj proti obchodovaniu s ľuďmi na hraniciach Únie;

2.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim počtom žiadateľov o azyl, ktorí riskujú svoj život tým, že sa púšťajú do nebezpečných plavieb člnmi po Stredozemnom mori smerom do EÚ;

3.  pripomína členským štátom možnosť využívať existujúce opatrenia pre záchranu na mori;

4.  konštatuje, že treba uprednostňovať zákonný vstup do EÚ, pri ktorom sa dodržiavajú postupy, pred nebezpečnejším nezákonným vstupom, ktorý je spojený s rizikom obchodovania s ľuďmi a so stratou života a zvyšuje nezákonnú imigráciu; preto žiada členské štáty, aby zaviedli prísne trestnoprávne sankcie voči tým jednotlivcom, ktorí napomáhajú obchodovanie s ľuďmi, pokiaľ ide o vstup do EÚ a pohyb na jej území;

5.  je hlboko znepokojený z prebiehajúcej humanitárnej krízy a politickej nestability v severnej Afrike, ktorá vystavuje susedné krajiny nadmernému tlaku a spôsobuje, že veľký počet utečencov naďalej žiada o azyl v EÚ;

6.  víta úsilie krajín, ktoré susedia s oblasťami konfliktov, o poskytnutie azylu miliónom presídlených osôb;

7.  žiada EÚ, aby pokračovala v poskytovaní humanitárnej, finančnej a politickej pomoci v krízových oblastiach v severnej Afrike s cieľom odstrániť problémy migračného a humanitárneho tlaku od koreňov;

8.  vyzýva EÚ, aby monitorovala distribúciu tohto financovania a aby zvýšila demokratickú zodpovednosť, pokiaľ ide o takúto pomoc, aby tieto zdroje mali pozitívny účinok, ktorý doteraz chýbal;

9.  vyzýva členské štáty, aby podporovali rozšírenie právomocí agentúry Frontex, a víta nedávno prijaté nariadenie o Eurosure a návrh, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov, ako prostriedku na riadny dohľad nad hranicami EÚ a predchádzanie ďalším tragickým stratám na životoch;

10. žiada EÚ a jej členské štáty, aby monitorovali migračné toky žiadateľov o azyl prostredníctvom využívania dostupných európskych a vnútroštátnych nástrojov a zabezpečili dobrú koordináciu a komunikáciu, napr. uľahčovaním výmeny informácií medzi pobrežnými strážami jednotlivých štátov;

11. nabáda k pravidelnému dialógu s krajinami Maghrebu ako prostriedku, ktorý umožní byť pripravený na tok žiadateľov o azyl do Európskej únie a účinne ho zvládať;

12. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty prejavovali solidaritu a proaktívnym spôsobom posilnili celkové riešenie ochrany v Európskej únii, a to prostredníctvom posilnenej spolupráce, výmenou informácií, správou hraníc, budovaním kapacít a politickým dialógom, ako aj dodržiavaním povinností v oblasti ľudských práv vo vnútri štátu;

13. pripomína členským štátom, že žiadatelia o azyl, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu, by mali byť orientovaní na príslušné azylové orgány jednotlivých štátov a mali by mať prístup k spravodlivému a účinnému azylovému konaniu;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a generálnemu tajomníkovi Arabskej ligy.