Postup : 2013/2827(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0479/2013

Předložené texty :

B7-0479/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0448

NÁVRH USNESENÍ
PDF 132kWORD 66k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0474/2013
16. 10. 2013
PE519.357v03-00
 
B7-0479/2013

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa (2013/2827(RSP))  
B7‑0479/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na diskuse vedené na půdě Rady ve dnech 7. a 8. října 2013 o nedávných událostech u Lampedusy,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Komise a na prohlášení komisařky Cecilie Malmströmové ze dne 9. října 2013,

–   s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ze dne 12. října 2013,

–    s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 nazvanou Ztráty na životech ve Středozemním moři,

–   s ohledem na předchozí prohlášení a na poslední zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů z dubna 2013 o správě vnějších hranic EU a jejím dopadu na lidská práva migrantů,

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na články 78, 79 a 80 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k posledním tragediím, které se ve dnech 3. a 11. října 2013 odehrály u břehů Lampedusy a Malty a při nichž zahynulo 400 migrantů a desítky osob se pohřešují;

B.  vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci zahynulo od roku 1993 na moři minimálně 20 000 osob, což opět upozorňuje na potřebu učinit vše, co je nezbytné, k záchraně ohrožených lidských životů, zejména pokud jde mezinárodní povinnosti členských států zajistit záchranu životů na moři, z níž vyplývá i zásada nenavracení žadatelů o azyl;

C. vzhledem k tomu, že tyto tragédie zpochybňují zásady migrační politiky Evropské unie, jejímž cílem je vybudovat z Evropy pevnost, takže migranti musejí podstupovat větší rizika, aby se dostali na území EU;

D. vzhledem k tomu, že členské státy by měly být vybízeny k tomu, aby využívaly finanční prostředky, jež budou k dispozici v rámci Azylového a migračního fondu, a prostředky, které jsou v dispozici v rámci přípravné akce umožňující přesídlení uprchlíků při mimořádných situacích, která pokrývá mimo jiné následující opatření: podpora osob, kterým již úřad UNHCR přiznal status uprchlíka; podpora krizové reakce v případě prioritně určených skupin uprchlíků, kteří čelí ozbrojenému útoku a nacházejí se v situaci, v níž jsou extrémně zranitelní a v ohrožení života, a případně mimořádná finanční podpora úřadu UNHCR a jeho styčných organizací v členských státech a na úrovni EU během krizových situací;

1.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám mnoha obětí na životech během nedávných neštěstí ve Středozemním moři;

2.  zastává názor, že události u Lampedusy by měly vyburcovat EU a členské státy ke skutečným činům a že další tragédii lze zabránit jedině přijetím koordinované strategie, která bude založena na solidaritě a zodpovědnosti a bude financována ze společných nástrojů;

3.  naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly příslušná opatření, jež zabrání tomu, aby lidé hledající ochranu přestali riskovat své životy ve snaze dostat se na území EU; odmítá současné akce Frontexu a vyjadřuje politování nad tím, že opatření plánovaná členskými státy a Komisí mají především posílit ostrahu a kontrolu hranic, což může pouze přispět k budování dalších ochranný valů pevnosti Evropa; žádá zrušení mechanismu Dublin II; vyzývá členské státy, aby přestaly odpovědnost za přijímání migrantů přenášet na sousední země, které nedodržují lidská práva;

4.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že vzrůstající počet osob riskuje své životy tím, že podstupuje nebezpečnou cestu na lodi přes Středozemní moře do EU; vyzývá členské státy k přijatí opatření, která by umožnila zejména žadatelům o azyl bezpečný přístup k azylovému systému Unie, aniž by se museli obracet na převaděče nebo zločinecké sítě a vystavovat své životy nebezpečí;

5.  připomíná, že solidarita EU by měla být nerozlučně spjata se zodpovědností; připomíná, že členské státy jsou ze zákona povinny poskytnout pomoc migrantům na moři; vyzývá členské státy, aby dodržovaly své mezinárodní povinnosti a přestaly vracet čluny, které mají na palubě migranty;

6.  vyzývá členské státy, aby v souladu s platnými mezinárodním a unijním právem dodržovaly zásadu nenavracení; vyzývá členské státy, aby okamžitě upustily od jakéhokoli nestandardního a dlouhého zadržování osob, které je v rozporu s mezinárodním a evropským právem, a zdůrazňuje, že o zadržení migrantů musí vždy rozhodnout příslušný správní orgán, musí být řádně zdůvodněno a musí být dočasné;

7.  vyzývá EU a členské státy, aby zrušily nebo přezkoumaly veškeré právní předpisy, které staví osoby pomáhající migrantům na moři mimo zákon; vyzývá Radu k přezkumu směrnice Rady 2002/90/ES, která stanovuje sankce za napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu nebo pobytu, aby se vyjasnilo, že poskytování humanitární pomoci strádajícím migrantům na moři se vítá a že se nejedná o jednání, jež by mohlo mít za následek jakýkoli postih;

8.  vyzývá Unii a členské státy k zajištění toho, aby velitelé plavidel provádějících pátrací a záchranné operace nebyli obviňováni z napomáhání převodu zachráněných osob nebo aby nemuseli čelit obviněním z trestných činů;

 

9.  zdůrazňuje, že je zejména nutné sdílet povinnosti v oblasti azylové politiky, a doporučuje, aby byl na základě objektivních kritérií vytvořen řádně financovaný mechanismus, který zmírní zátěž členských států, jež přijímají vyšší počty žadatelů o azyl a osob pod mezinárodní ochranou, ať v absolutních číslech nebo proporčně k ostatním státům;

10. vyzývá Unii a členské státy, aby přijaly konkrétní opatření k posílení solidarity při záchranných akcích, zpracovávání žádostí o azyl, přemisťování a přesidlování osob s cílem zabránit zbytečným tragédiím na moři tím, že členské státy na vnějších hranicích, které čelí větším migračním tokům, ponesou odpovědnost společně;

11. zdůrazňuje, že k přijímání migrantů a žadatelů o azyl je zapotřebí soudržnější strategie a větší solidarity mezi členskými státy; vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provádění veškerých ustanovení různých nástrojů společného evropského azylového systému (CEAS) ;

12. vyzývá členské státy, aby udělily víza z humanitárních důvodů zejména vysídleným Syřanům podle ustanovení článku 25 vízového kodexu a čl. 5 odst. 4 písm. c) Schengenského hraničního kodexu a aby po občanech Sýrie přestaly požadovat tranzitní víza, jak žádá Komise a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci, protože je takřka nemožné požádat o azyl mino území EU;

13. zdůrazňuje, že členské státy musí za všech okolností respektovat právo na azyl a lidem, kteří prchají před konfliktem a usilují o získání azylu, musí umožnit vstup na území EU; připomíná členským státům, že osoby, které hledají mezinárodní ochranu, by měly být nasměrovány k příslušným vnitrostátním azylovým úřadům a měly by mít přístup ke spravedlivým a účinným postupům pro udělení azylu;

14. vyzývá EU, aby přijala vhodná a zodpovědná opatření vzhledem k možnému přílivu uprchlíků do členských států; vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále sledovaly aktuální situaci a pracovaly na alternativních plánech, včetně možnosti uplatnění směrnice o dočasné ochraně, budou-li to vyžadovat okolnosti;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby řešily akutní problémy přesidlováním a přijímáním osob z humanitárních důvodů; vybízí členské státy, aby využívaly prostředky, které jsou k dispozici v rámci přípravné akce /pilotního projektu pro přesidlování;

16. žádá zvýšení rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO); připomíná, že řádné financování tohoto nástroje má zásadní význam pro vypracování koordinované strategie;

17. vyzývá Unii, Frontex a členské státy k zajištění toho, aby se pomoc strádajícím migrantům a jejich záchrana na moři dostaly mezi klíčové priority v rámci uplatňování nedávno přijatého nařízení o systému EUROSUR;

18. vyzývá Unii a členské státy, aby rychle vypracovaly pravidla pro operace na moři koordinované Frontexem, aby se tak docílila účinná a koordinovaná záchranná opatření na úrovni EU a aby se zajistilo, aby byly operace prováděny v plném souladu s příslušnými mezinárodními právními předpisy a normami v oblasti lidských práv, s mezinárodní uprchlickým právem a s povinnostmi, které ukládá mořské právo;

19. vyzývá Unii a členské státy, aby vymezily mechanismy pro přijímání uprchlíků a migrantů, které umožní zejména přístup k postupům pro udělení azylu;

20. vyzývá Frontex a členské státy k tomu, aby všechny příslušníky pohraniční stáže a další zaměstnance jednotek pohraniční stáže vyškolily v příslušném unijním a mezinárodním právu, včetně základních práv a přístupu k mezinárodní ochraně, a v pokynech pro určování osob hledajících ochranu a jejich nasměrování na vhodná zařízení podle článku 5 revidovaného nařízení o agentuře Frontex, což by mělo vést k zásadnímu přehodnocení priorit operací Frontexu a chování pohraniční stáže;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, Radě Evropy, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva migrantů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí