Prijedlog rezolucije - B7-0479/2013Prijedlog rezolucije
B7-0479/2013

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o migracijskim tokovima u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse

  16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

  Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0474/2013

  Postupak : 2013/2827(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0479/2013
  Podneseni tekstovi :
  B7-0479/2013
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0479/2013

  Rezolucija Europskog parlamenta o migracijskim tokovima u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse

  (2013/2827(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir rasprave Vijeća od 7. i 8. listopada 2013. o nedavnim događajima u Lampedusi,

  –   uzimajući u obzir izjave predsjednika Komisije i povjerenice Cecilije Malmström 9. listopada 2013.,

  –   uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) od 12. listopada 2013.,

  –    uzimajući u obzir Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe (PACE) u njezinom izvješću iz travnja 2012. pod naslovom „Izgubljeni životu u Sredozemnom moru”,

  –   uzimajući u obzir prethodne izjave i najnovije izvješće, objavljeno u travnju 2013., posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata o upravljanju vanjskim granicama EU-a i njegovom utjecaju na ljudska prava migranata;

  –   uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

  –   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

  –   uzimajući u obzir članke 78., 79. i 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dodatne protokole,

  –   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da je u nedavnim tragedijama kod Lampeduse i Malte 3. i 11. listopada 2013. poginulo više od 400 migranata, a deseci su ih nestali;

  B.  budući da je prema Međunarodnoj organizaciji za migracije od 1993. na moru poginulo najmanje 20.000 ljudi, što ponovno ističe potrebu poduzimanja svega što je potrebno kako bi se spasili životi ljudi u pogibelji, ponajprije u vidu toga da države članice poštuju svoje međunarodne obveze spašavanja na moru vezane uz načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja tražitelja azila;

  C. budući da te tragedije dovode u pitanje temeljna načela migracijske politike Europske unije na temelju koje je Europa postala neosvojiva tvrđava koja migrante prisiljava na sve veće opasnosti u nastojanju da se domognu njezina teritorija;

  D. budući da bi se države članice trebalo poticati na korištenje sredstava koja će biti dostupna u okviru Fonda za azil i migraciju te sredstava dostupnih u okviru pripremnog djelovanja radi „Omogućavanja ponovnog naseljavanja izbjeglica tijekom kriznih situacija”, što među ostalim uključuje sljedeće mjere: pružanje potpore osobama kojima je UNHCR već priznao status izbjeglica; potpora hitnom djelovanju za skupine izbjeglica koje imaju prvenstvo, a izložene su oružanim napadima i suočene s okolnostima koje uključuju krajnju ranjivosti i opasnosti za život te osiguranje po potrebi dodatne financijske pomoći UNHCR-u i s njime povezanim organizacijama u državama članicama i na razini EU-a tijekom kriza;

  1.  izražava iskrenu sućut obiteljima brojnih žrtava koje su poginule na moru u nedavnim događajima u Sredozemlju;

  2.  smatra da bi Lampedusa za EU i njegove države članice trebala predstavljati pravi alarm za buđenje i da se sljedeća tragedija jedino može spriječiti usvajanjem usklađenog pristupa utemeljenog na solidarnosti i odgovornosti uz potporu zajedničkih instrumenata;

  3.  potiče države članice da poduzmu odgovarajuće korake kako bi zaustavile ljude koji traže zaštitu dovođenjem vlastitih života u opasnost u nastojanju da dosegnu teritorij EU-a; odbacuje sadašnje aktivnosti Frontexa i žali zbog činjenice što mjere koje predviđaju države članice i Komisija u načelu osiguravaju stroži nadzor nad granicama i njihovu kontrolu , što može samo pridonijeti postupnom razvoju Europe u tvrđavu; zahtijeva odstupanje od mehanizma Dublin II; poziva države članice da se suzdrže od prenošenja svojih dužnosti prihvata migranata na susjedne zemlje koje ne poštuju ljudska prava;

  4.  izražava zabrinutost zbog činjenice što sve više ljudi riskira život sudjelovanjem u opasnim prelascima Sredozemlja brodom na putu prema EU-u; poziva države članice da donesu mjere kako bi, posebno tražiteljima azila, omogućile siguran pristup sustavu azila Unije, pri čemu ne moraju pribjegavati krijumčarima ljudi ili zločinačkim mrežama i dovoditi svoj život u opasnost;

  5.  podsjeća na to da bi solidarnost EU-a trebala ići ruku pod ruku s odgovornošću; prisjeća da države članice imaju pravnu obvezu pomagati migrantima na moru; poziva države članice da izvršavaju svoje međunarodne obveze i prestanu vraćati brodove s migrantima;

  6.  poziva države članice da poštuju načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja u skladu s postojećim međunarodnim pravom i pravom EU-a; poziva države članice da odmah zaustave sve prakse nepropisnog i produljenog pritvaranja kojima se krši međunarodno i europsko pravo i ističe da mjere pritvaranja migranata moraju uvijek podlijegati administrativnoj odluci, biti opravdane i privremene;

  7.  poziva EU i države članice da povuku ili revidiraju svako zakonodavstvo kojim se kriminaliziraju osobe koje pomažu migrantima na moru; traži Vijeće da revidira Direktivu Vijeća 2002/90/EZ kojom se utvrđuju kazne u slučaju pomaganja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka kako bi razjasnilo činjenicu da pružanje humanitarne pomoći migrantima koji su u pogibelji na moru treba pozdraviti te da to nije radnja koja bi ikada trebala podlijegati bilo kakvom obliku kazne;

  8.  poziva Uniju i države članice da osiguraju da se zapovjednike plovila koji poduzimaju operacije potrage i spašavanja ne tereti za potpomaganje krijumčarenju spašenih osoba ili za kaznena djela;

   

  9.  posebno naglašava važnost podjele odgovornosti na području azila i preporuča uspostavljanje mehanizma s dobrom financijskom osnovom, utemeljenog na objektivnim kriterijima, za smanjivanje pritiska na države članice koje prihvaćaju veći broj tražitelja azila i korisnika međunarodne zaštite, bilo u apsolutnom ili proporcionalnom smislu;

  10. poziva Uniju i države članice da donesu konkretne mjere za jačanje solidarnosti u aktivnostima spašavanja, obrađivanju zahtjeva za azil, premještanju i ponovnom naseljavanju kako bi se izbjegle nepotrebne tragedije na moru i podijelila odgovornost s državama članicama koje imaju vanjske granice i suočene su s migracijskim tokovima.

   

  11. naglašava da su pri prihvatu migranata i tražitelja azila potrebni usklađeniji pristup i veća solidarnost među državama članicama; poziva države članice da osiguraju da su sve odredbe različitih instrumenata CEAS-a pravilno provedene;

  12. poziva države članice da dodjeljuju humanitarne vize posebno raseljenim Sirijcima, primjenjuju posebno odredbe članka 25. i članka 5. stavka 4.c Zakonika o vizama i Zakonika o schengenskim granicama i da ukinu zahtjev za tranzitnom vizom za sirijske državljane, kao što to traži Komisija i potpredsjednica Komisije te visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku budući da je gotovo nemoguće tražiti azil izvan EU-a;

  13. naglašava potrebu da države članice u svakom trenutku podrže pravo na azil i da omoguće pristup teritoriju EU-a osobama koje bježe pred sukobom i traže azil; podsjeća države članice da bi ljude koji traže međunarodnu zaštitu trebalo uputiti na nadležna nacionalna tijela za odobrenje azila te im omogućiti pristup pravednim i učinkovitim postupcima vezanima uz azil;

  14. poziva EU da poduzme prikladne i odgovorne mjere u vezi s mogućim priljevom izbjeglica u njegove države članice; poziva Komisiju i države članice da nastave nadzirati trenutno stanje i raditi na kriznom planu, uključujući mogućnost primjene Direktive o privremenoj zaštiti(8) kada i ako uvjeti to zahtijevaju;

  15. potiče države članice da se uhvate u koštac s akutnim potrebama ponovnim naseljavanjem i humanitarnim prihvatom: ohrabruje države članice da iskoriste sredstva koja su još dostupna u okviru pripremnog djelovanja/pilot-projekta za ponovno naseljavanje;

  16. traži povećanje budžeta za Europski ured za potporu azilu (EASO); podsjeća da je odgovarajuće financiranje tog instrumenta ključno za razvoj usklađenog pristupa;

  17. poziva Uniju, Frontex i države članice da osiguraju da pomaganje migrantima u pogibelji i spašavanje na moru predstavljaju ključne prioritete u provedbi nedavno donesene Uredbe o uspostavljanju Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR).

  18. poziva Uniju i države članice da brzo izrade pravila za operacije na moru kojima koordinira Frontex kako bi ostvarile učinkovite i koordinirane mjere spašavanja na razini EU-a i osigurale da se operacije provodi uz potpuno poštovanje relevantnog međunarodnog prava o ljudskim pravima i izbjeglicama te standarda ljudskih prava i izbjeglica i obveza u skladu s pravom o moru;

  19. poziva Uniju i države članice da utvrde učinkovite mehanizme za prihvat izbjeglica i migranata kojima bi se posebno omogućavao pristup postupcima vezanima uz azil.

  20. poziva Frontex i države članice da osiguraju da svi djelatnici granične zaštite i drugo osoblje koje sudjeluje u timovima granične zaštite prime obuku u relevantnom pravu Unije i međunarodnom pravu, uključujući temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti te smjernice u svrhu identifikacije osoba koje traže zaštitu i njihovog usmjeravanja prema odgovarajućim službama u skladu s člankom 5. revidirane Uredbe Frontexa, što dovodi do znatne promjene operacijskih prioriteta Frontexa i ponašanja djelatnika granične zaštite;

  21. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, Vijeću Europe, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i posebnom izvjestitelju UN-a za ljudska prava migranata.