Procedură : 2013/2827(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0479/2013

Texte depuse :

B7-0479/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0448

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 130kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.357v01-00
 
B7-0479/2013

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la fluxurile migratorii din Mediterană, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa (2013/2827(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la fluxurile migratorii din Mediterană, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa (2013/2827(RSP))  
B7‑0479/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere dezbaterile din cadrul Consiliului din 7 și 8 octombrie 2013 privind recentele evenimente din Lampedusa,

–   având în vedere declarațiile din 9 octombrie 2013 ale Președintelui Comisiei și ale comisarului Cecilia Malmström,

–   având în vedere declarația din 12 octombrie 2013 a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR),

–    având în vedere raportul din aprilie 2012 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) intitulat: „Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană”,

–   având în vedere declarațiile anterioare și raportul special, publicat în aprilie 2013, al Raportorului special al ONU pentru drepturile omului ale migranților privind gestionarea frontierelor externe ale UE și impactul acesteia asupra drepturilor omului ale migranților,

–   având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere articolele 78, 79 și 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât noile drame care s-au petrecut la 3 și la 11 octombrie 2013, în apropiere de Lampedusa și Malta, au provocat moartea a peste 400 de migranți și dispariția altor câteva zeci;

B.  întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, începând cu 1993 cel puțin 20 000 de persoane au murit pe mare, fapt ce evidențiază încă o dată nevoia de a întreprinde tot ce este necesar pentru a salva viețile persoanelor aflate în pericol, în special în ceea ce privește respectarea de către statele membre a obligațiilor ce le revin în materie de salvare pe mare cu privire la nereturnarea solicitanților de azil;

C. întrucât aceste drame pun sub semnul întrebării principiile fondatoare ale politicilor Uniunii Europene în domeniul migrației, care construiesc „fortăreața Europa” și determină migranții să își asume riscuri tot mai mari pentru a ajunge pe teritoriul UE;

D. întrucât statele membre ar trebui încurajate să folosească fondurile ce vor fi disponibile în cadrul Fondului pentru azil și migrație și fondurile disponibile în cadrul acțiunii pregătitoare „Sprijinirea reinstalării refugiaților în situații de urgență”, care cuprinde, printre altele, următoarele măsuri: sprijinirea persoanelor deja recunoscute ca refugiați de către ICNUR; sprijinirea acțiunilor de urgență în cazul grupurilor de refugiați, identificate ca prioritare, care sunt sub atac armat și care se confruntă cu conjuncturi de vulnerabilitate extremă ce le pun în pericol viața și oferirea, acolo unde este necesar, de sprijin financiar suplimentar în timpul situațiilor de urgență pentru ICNUR și pentru organizațiile sale de legătură din statele membre și de la nivelul UE,

1.  transmite sincere condoleanțe familiilor nenumăratelor persoane care și-au pierdut viața pe mare în recentele evenimente din Mediterană;

2.  consideră că Lampedusa ar trebui să constituie un adevărat semnal de alarmă pentru UE și statele sale membre și că singura modalitate de a evita o altă tragedie este adoptarea unei abordări coordonate bazată pe solidaritate și responsabilitate, cu sprijinul instrumentelor comune;

3.  solicită statelor membre să adopte măsurile relevante pentru a opri persoanele aflate în căutare de protecție să își riște viețile în încercarea de a ajunge pe teritoriul UE; respinge actualele acțiuni ale Frontex și deploră faptul că măsurile prevăzute de statele membre și de Comisie presupun în esență consolidarea supravegherii frontierelor și a controlului, fapt ce nu poate contribui decât la întărirea treptată a fortăreței Europa; solicită derogarea de la mecanismul Dublin II; îndeamnă statele membre să se abțină de la delegarea responsabilităților ce le revin cu privire le primirea migranților către țări învecinate care nu respectă drepturile omului;

4.  își exprimă îngrijorarea că un număr tot mai mare de persoane își riscă viața, îmbarcându-se pe ambarcațiuni periculoase în Marea Mediterană spre UE; solicită statelor membre să adopte măsuri care să permită în special solicitanților de azil să aibă acces la sistemul de azil al Uniunii în condiții de siguranță, fără a recurge la contrabandiști sau la rețele criminale și fără a-și pune viețile în pericol;

5.  reamintește că solidaritatea UE ar trebui să fie dublată de responsabilitate; reamintește că statele membre au obligația juridică de a acorda asistență migranților pe mare; solicită statelor membre să își respecte obligațiile internaționale și să nu returneze ambarcațiunile cu migranți la bord;

6.  invită statele membre să respecte principiul nereturnării, în conformitate cu dreptul internațional și legislația UE existente; lansează un apel adresat statelor membre de a înceta imediat orice practici de detenție abuzivă și prelungită care încalcă dreptul internațional european și reamintește că măsurile de reținere a migranților trebuie să fie întotdeauna însoțite de o decizie administrativă, motivate corect și limitate la o durată determinată;

7.  solicită UE și statelor membre să elimine sau să revizuiască întreaga legislație care incriminează persoanele care acordă asistență migranților pe mare; solicită Consiliului să revizuiască Directiva 2002/90/CE a Consiliului care definește sancțiunile în eventualitatea facilitării intrării tranzitului și șederii neautorizate, pentru a clarifica faptul că acordarea de asistență umanitară migranților aflați în dificultate pe mare trebuie salutată și nu reprezintă o acțiune care ar trebui să conducă vreodată la vreo formă de sancțiune;

8.  solicită Uniunii și statelor membre să garanteze că comandanții care întreprind operațiuni de căutare și salvare nu sunt acuzați de facilitarea traficului de persoane salvate și nu sunt confruntați cu acuzații de natură penală;

 

9.  subliniază în special importanța partajării responsabilității în domeniul azilului și recomandă crearea unui mecanism bine finanțat bazat pe criterii obiective pentru a reduce presiunea exercitată asupra statelor membre care primesc un număr mare de solicitanți de azil și beneficiari de protecție internațională, în valoare absolută sau proporțională;

10. îndeamnă Uniunea și statele membre să adopte măsuri concrete de consolidare a solidarității în serviciile de salvare, prelucrarea solicitărilor de azil, relocare și reinstalare, pentru a evita tragedii inutile pe mare, împărtășind, în același timp, responsabilitatea cu statele membre care au frontiere externe și sunt confruntate cu fluxuri migratorii tot mai mari;

11. subliniază că e necesară o abordare mai coerentă, precum și o mai mare solidaritate între statele membre la primirea de migranți și de solicitanți de azil; solicită statelor membre să se asigure că toate prevederile diferitelor instrumente ale SECA sunt aplicate corect;

12. solicită statelor membre să acorde vize umanitare în special sirienilor strămutați, să utilizeze dispozițiile articolelor 25 și 5 alineatul (4c), în special, din Codul de vize și, respectiv, Codul frontierelor Schengen și să elimine cerința privind vizele de tranzit pentru resortisanții sirieni, așa cum a solicitat Comisia și Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe, deoarece este aproape imposibil să soliciți azil din afara UE;

13. subliniază necesitatea ca statele membre să respecte în permanență dreptul la azil și să permită accesul pe teritoriul UE al persoanelor care părăsesc locurile afectate de conflicte și care solicită azil; reamintește statelor membre că persoanele care solicită protecție internațională ar trebui îndrumate către autoritățile naționale competente în materie de azil și ar trebui să aibă acces la proceduri de azil echitabile și eficiente;

14. solicită UE să ia măsuri adecvate, responsabile în ceea ce privește posibilul flux de refugiați în statele sale membre; invită Comisia și statele membre să continue monitorizarea situației actuale și să elaboreze planificarea de urgență, luând în considerare inclusiv posibilitatea de a aplica Directiva privind protecția temporară (8), dacă și când este cazul;

15. îndeamnă statele membre să soluționeze nevoile acute prin reinstalare și prin admiterea umanitară; încurajează statele membre să utilizeze fondurile încă disponibile pentru acțiuni pregătitoare / proiecte pilot privind relocarea;

16. solicită un buget sporit pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA); reamintește că o finanțare adecvată a acestui instrument este esențială în vederea dezvoltării unei abordări coordonate;

17. solicită Uniunii, Frontex și statelor membre să garanteze că acordarea de asistență migranților aflați în dificultate și salvarea pe mare constituie câteva dintre prioritățile majore aferente implementării Regulamentului EUROSUR, recent adoptat;

18. îndeamnă Uniunea și statele membre să redacteze de urgență norme pentru operațiunile pe mare coordonate de Frontex, pentru a adopta măsuri de salvare la nivelul UE efective și coordonate și a garanta că operațiunile se desfășoară cu respectarea deplină a drepturilor omului internaționale relevante și a legislației și standardelor privind refugiații, precum și a obligațiilor în conformitate cu Dreptul Mării;

19. solicită Uniunii și statelor membre să definească mecanisme efective pentru primirea refugiaților și a migranților care să permită, în special, accesul la procedurile de azil;

20. solicită Frontex și statelor membre să garanteze că toți polițiștii de frontieră și personalul care face parte din echipele de polițiști de frontieră beneficiază de formare în dreptul Uniunii și cel internațional relevant, inclusiv drepturile fundamentale și accesul la protecție internațională și orientările vizând identificarea persoanelor aflate în căutare de protecție și direcționarea acestora către facilitățile adecvate, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul Frontex revizuit, în vederea unei modificări substanțiale a priorităților operațiunilor Frontex și a comportamentului polițiștilor de frontieră;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Consiliului Europei, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Raportorului special al ONU pentru drepturile omului ale migranților.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate