Propunere de rezoluţie - B7-0481/2013Propunere de rezoluţie
B7-0481/2013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii NSA

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2013/2831(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0481/2013
Texte depuse :
B7-0481/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0481/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii NSA

(2013/2831(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere articolul 87 din TFUE,

–   având în vedere articolul 218 din TFUE,

–   având în vedere articolul 225 din TFUE,

–   având în vedere articolul 314 din TFUE,

–   având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste,

–   având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE[1],

–   având în vedere Decizia Consiliului 2010/412/UE din 13 iulie 2010 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste[2] și declarațiile însoțitoare ale Comisiei și Consiliului,

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 privind viitorul acord internațional vizând punerea la dispoziția Departamentului Trezoreriei SUA a datelor de mesagerie referitoare la tranzacțiile financiare, în vederea prevenirii și combaterii terorismului și a finanțării acestuia[3],

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste[4],

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 privind Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru un acord internațional prin care să se pună la dispoziția Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în scopul prevenirii și al combaterii terorismului și a finanțării terorismului[5],

–   având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste[6] și recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0224/2010),

–   având în vedere raportul din 30 martie 2011 (SEC(2011)438) și raportul din 14 decembrie 2012 (SWD(2012)454) privind revizuirea comună a aplicării Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste,

–   având în vedere raportul din 1 martie 2011 referitor la inspecția punerii în aplicare de către Europol a Acordului TFTP, desfășurată în noiembrie 2010 de organismul comun de supraveghere al Europol,

–   având în vedere declarația publică a organismului comun de supraveghere al Europol din 14 martie 2012 privind aplicarea Acordului TFTP,

–   având în vedere evaluarea din 18 martie 2013 realizată de organismul comun de supraveghere al Europol referitor la rezultatul celei de-a treia sa inspecții privind punerea în aplicare de către Europol a sarcinilor care îi revin în temeiul Acordului TFTP,

–   având în vedere scrisoarea din 18 aprilie 2011 pe care Paul Breitbarth, de la Autoritatea pentru Protecția Datelor din Țările de Jos, a trimis-o șefului delegației echipei comune a UE pentru revizuirea TFTP,

–   având în vedere scrisoarea din 7 iunie 2011 pe care Jacob Kohnstamm, în numele Grupului de lucru „articolul 29” pentru protecția datelor, a trimis-o dnei Melissa A. Hartman, vicesecretar adjunct al Departamentului de Trezorerie al SUA,

–   având în vedere scrisoarea din 21 decembrie 2012 pe care Jacob Kohnstamm, în numele Grupului de lucru „articolul 29” pentru protecția datelor, a trimis-o dlui Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–   având în vedere scrisoarea comisarului Malmström din 12 septembrie 2013 adresată lui David Cohen, sub-secretar în Departamentul de Trezorerie pentru terorism și informații financiare și răspunsul sub-secretarului Cohen din 18 septembrie 2013,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 13 iulie 2011 intitulată „Un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste: opțiuni posibile” (COM(2011)429),

–   având în vedere întrebările scrise E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 și E‑000351/2013,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 august 2010;

B.  întrucât, după ce a respins acordul temporar TFTP, majoritatea Parlamentului European a aprobat actualul Acord TFTP doar cu condiția unei protecții consolidate în vederea garantării drepturilor cetățenilor UE în ceea ce privește datele cu caracter personal și viața privată;

C. întrucât Departamentul de Trezorerie al SUA a clasificat o cantitate mare de informații relevante privind prezentul acord ca „secret UE”;

D. întrucât, potrivit Grupului de lucru „articolul 29” pentru protecția datelor, procedura curentă privind exercitarea dreptului de acces poate să nu fie adecvată și se poate dovedi imposibilă exercitarea dreptului de rectificare, ștergere sau blocare;

E.  întrucât, în raportul său pe 2012 privind implementarea, organismul comun de supraveghere al Europol a evidențiat deficiențe structurale ale acordului, menționând explicit că: „Europol primește, în medie, o solicitare pe lună. În ceea ce privește intervalul de timp, fiecare solicitare acoperă, în mod normal, o perioadă de o lună. Așadar - puse laolaltă - solicitările acoperă, în esență, o perioadă de timp continuă. Cu alte cuvinte, o consecință a acordului, așa cum este pus în aplicare în prezent, este că datele referitoare la anumite tranzacții financiare sunt furnizate SUA de către furnizorul desemnat pentru un interval de timp ce include fiecare zi a anului, an după an. În cazul în care – în realitate – reducerea intervalului de timp solicitat sau nesolicitarea anumitor date privind transferurile transfrontaliere din unele țări/teritorii ar fi nefezabilă având în vedere natura programului, acest lucru ar putea indica faptul că nu este posibil să se îndeplinească toate garanțiile prevăzute la articolul 4”;

F.  întrucât Comisia a fost invitată să prezinte Parlamentului și Consiliului, până la 1 august 2011, un cadru juridic și tehnic pentru extragerea datelor pe teritoriul UE și, până la 1 august 2013, un raport privind progresele legate de dezvoltarea sistemului echivalent european, în conformitate cu articolul 11 din acord;

G. întrucât, în loc să prezinte cadrul juridic și tehnic pentru extragerea datelor pe teritoriul UE, la 13 iulie 2011 Comisia a prezentat o descriere a diferitelor măsurile pe care le-a luat în vederea instituirii unui astfel de cadru juridic și tehnic, comunicând rezultate preliminare și unele opțiuni teoretice pentru un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, fără a intra în detalii;

H.  întrucât nu a fost niciodată prezentat raportul privind progresele legate de dezvoltarea unui sistem echivalent european, în conformitate cu articolul 11 din acord;

I.   întrucât rapoartele din presă indică faptul că Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a avut acces direct la sistemele IT ale unui număr de companii private și a dobândit acces direct la mesajele financiare în materie de plăți referitoare la transferuri financiare și la datele legate de acestea prin intermediul unui furnizor de servicii mesagerie financiară în materie de plăți internaționale acoperite în prezent de acord;

J.   întrucât discuțiile confidențiale dintre serviciile Comisiei și administrația SUA nu pot fi considerate drept o anchetă, și nici simpla recurgere la declarațiile SUA,

1.  își reiterează refuzul privind schimbul masiv de date cu Statele Unite ale Americii și cu toate țările terțe în general, în cadrul luptei împotriva terorismului;

2.  respinge falsa dihotomie securitate versus libertate; consideră că libertatea individuală și respectarea drepturilor fundamentale reprezintă un fundament al securității în orice societate;

3.  reamintește că orice măsură de securitate, inclusiv măsurile de combatere a terorismului, ar trebui concepute în sprijinul garantării libertății individuale și trebuie să fie în deplină conformitate cu statul de drept și să respecte drepturile fundamentale, inclusiv cele legate de protecția vieții private și a datelor;

4.  subliniază că testul de necesitate și proporționalitate a oricărei măsuri care limitează drepturile și libertățile fundamentale trebuie să țină seama de întregul corpus al măsurilor de securitate existente care vizează terorismul și formele grave de criminalitate; consideră, prin urmare, că orice măsură juridică suplimentară propusă în cadrul combaterii terorismului și a formelor grave de criminalitate trebuie să corespundă unui test de necesitate și proporționalitate din ce în ce mai riguros și mai strict; se opune, în acest context, tendinței de justificare paușală a tuturor măsurilor de securitate printr-o referință generală la lupta împotriva terorismului sau a formelor grave de criminalitate;

5.  reiterează faptul că orice acord privind schimbul de date se poate baza doar pe un cadru juridic coerent de protecție a datelor care să ofere standarde obligatorii din punct de vedere juridic pentru protecția datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, informarea, accesul, rectificarea, ștergerea și căile de atac;

6.  este extrem de preocupat de rapoartele de presă privind activitățile NSA și presupusa accesare a serverelor SWIFT;

7.  solicită o investigație tehnică independentă completă la fața locului a acuzațiilor conform cărora autoritățile americane au acces neautorizat la serverele SWIFT sau că acestea și-au creat portițe spre serverele respective; subliniază că o astfel de investigație ar trebui să fie efectuată de către experți independenți în domeniul TI și al securității cibernetice;

8.  consideră că interceptarea datelor SWIFT de către NSA în afara acordului poate reprezenta în sine o încălcare a articolului 4 din acord și că, prin urmare, aceasta trebuie să conducă în mod automat la o cerere de denunțare a acordului;

9.  este convins de faptul că, în general, acordul nu a fost pus în aplicare în conformitate cu dispozițiile sale, în special cu cele stabilite la articolele 4, 12, 13, 15 și 16, și, prin urmare, nu a respectat principiile limitării scopului, necesității și proporționalității în vederea protecției datelor;

10. solicită Comisiei să ia măsurile necesare pentru a denunța acordul imediat;

11. îndeamnă insistent cele trei instituții să examineze cu atenție orice alternativă viitoare privind schimbul de date și, în special, să realizeze o evaluare aprofundată a impactului asupra drepturilor omului, pe baza respectării depline a principiilor generale de protecție a datelor, îndeosebi a testului de necesitate și proporționalitate;

12. solicită ca toate informațiile și documentele relevante care au făcut obiectul unor schimburi între Comisie, guvernele naționale și administrația SUA să fie puse de îndată la dispoziția parlamentelor naționale și a Parlamentului European pentru deliberări, inclusiv informațiile subiacente;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Europol.