Predlog resolucije - B7-0481/2013Predlog resolucije
B7-0481/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2013/2831(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0481/2013
Predložena besedila :
B7-0481/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0481/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost

(2013/2831(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju člena 87 PDEU,

–   ob upoštevanju člena 218 PDEU,

–   ob upoštevanju člena 225 PDEU,

–   ob upoštevanju člena 314 PDEU,

–   ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov o finančnih sporočilih iz Evropske Unije v Združene države Amerike za namene Programa nadzora nad financiranjem terorizma,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o programu nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzorovanja v nekaterih državah članicah in vplivu na zasebnost državljanov EU[1],

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/412/EU z dne 13. julija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti[2] ter spremnih izjav Komisije in Sveta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o predvidenem mednarodnem sporazumu o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah Ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu[3],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. februarja 2010 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti[4],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o priporočilu Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu[5],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2010 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti[6] ter priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0224/2010),

–   ob upoštevanju poročil z dne 30. marca 2011 (SEC(2011)0438) in z dne 14. decembra 2012 (SWD(2012)0454) o skupnem pregledu izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–   ob upoštevanju poročila z dne 1. marca 2011 o pregledu izvajanja Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti s strani Europola, ki ga je skupni nadzorni organ Europola opravil novembra 2010,

–   ob upoštevanju izjave za javnost skupnega nadzornega organa Europola z dne 14. marca 2012 o izvajanju Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–   ob upoštevanju ocene, ki jo je 18. marca 2013 skupni nadzorni organ Europola podal o rezultatih svojega tretjega pregleda izvajanja nalog Europola na podlagi Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–   ob upoštevanju pisma, ki ga je 18. aprila 2011 Paul Breibarth iz nizozemskega organa za varstvo podatkov poslal vodji delegacije skupine EU za skupni pregled programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–   ob upoštevanju pisma, ki ga je Jacob Kohnstamm v imenu delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 dne 7. junija 2011 poslal namestnici pomočnika sekretarja finančnega ministrstva ZDA Melissi A. Hartman,

–   ob upoštevanju pisma, ki ga je Jacob Kohnstamm v imenu delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 dne 21. decembra 2012 poslal predsedniku Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juanu Fernandu Lópezu Aguilarju,

–   ob upoštevanju pisma, ki ga je 12. septembra 2013 komisarka Cecilia Malmström poslala podsekretarju finančnega ministrstva ZDA za terorizem in finančni nadzor Davidu Cohenu, ter njegovega odgovora z dne 18. septembra 2013,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. julija 2011 z naslovom „Evropski sistem za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti: razpoložljive možnosti“ (COM(2011)0429),

–   ob upoštevanju vprašanj za pisni odgovor E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 in E-000351/2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: sporazum) začel veljati 1. avgusta 2010;

B.  ker je po zavrnitvi začasnega Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti večina poslancev Evropskega parlamenta odobrila sklenitev sedanjega sporazuma zgolj zato, ker krepi zaščito pri varovanju osebnih podatkov in pravice do zasebnosti državljanov EU;

C. ker je finančno ministrstvo ZDA veliko količino pomembnih informacij, povezanih s tem sporazumom, označilo kot „EU Secret“;

D. ker utegne biti po mnenju delovne skupine za varstvo podatkov sedanji postopek za uveljavljanje pravice do dostopa iz člena 29 neustrezen in morda ni mogoče uveljavljati pravice do popravka, izbrisa in blokiranja;

E.  ker je skupni nadzorni organ Europola v svojem poročilu o izvajanju iz leta 2012 izpostavil pomanjkljivosti sporazuma in izrecno navedel: „Europol prejme povprečno eno zahtevo na mesec. Vsaka zahteva se običajno nanaša na enomesečno obdobje. Če te zahteve seštejemo, v bistvu zajemajo neprekinjeno časovno obdobje. To natančneje pomeni, da je ena od posledic sporazuma, kot se trenutno izvaja, da imenovani ponudnik podatke v zvezi z določeno finančno transakcijo posreduje ZDA za časovno obdobje, ki zajema vsak posamezni dan leta, leto za letom. Če je tako, da bi bili omejitev zahtevanega časovnega obdobja ali možnost, da se za določene države/ozemlja ne zahtevajo podatki o čezmejnih prenosih,v resnici nepraktični zaradi narave programa, bi to lahko pomenilo, da ni mogoče uveljaviti vseh načrtovanih zaščitnih ukrepov iz člena 4“;

F.  ker je bila Komisija pozvana, naj Parlamentu in Svetu najpozneje do 1. avgusta 2011 predloži pravni in tehnični okvir za pridobivanje podatkov na ozemlju EU in najpozneje do 1. avgusta 2013 poročilo o napredku glede razvoja enakovrednega sistema EU v zvezi s členom 11 sporazuma;

G. ker je Komisija 13. julija 2011 namesto pravnega in tehničnega okvira za pridobivanje podatkov na ozemlju EU predložila opis različnih ukrepov, ki jih je sprejela z namenom vzpostavitve takšnega pravnega in tehničnega okvira, ter sporočila predhodne rezultate in nekatere teoretske možnosti za evropski sistem za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, ne da bi navajala podrobnosti;

H. ker poročilo o napredku glede razvoja enakovrednega sistema EU na podlagi člena 11 sporazuma ni bilo predloženo;

I.   ker medijska poročila navajajo, da je Agencija ZDA za nacionalno varnost imela neposreden dostop do informacijskih sistemov več zasebnih podjetij ter pridobila neposredni dostop do sporočil o finančnih plačilih, ki so se nanašala na finančne prenose, in povezanih podatkov ponudnika storitev sporočanja o mednarodnih finančnih plačilih, ki jih trenutno zajema sporazum;

J.   ker zaupni pogovori med službami Komisije in administracijo ZDA ne morejo šteti za preiskavo, pa tudi zanašanje na izjave ZDA ne;

1.  ponovno zavrača izmenjavo neprečiščenih podatkov z ZDA in nasploh z vsemi tretjimi državami v imenu boja proti terorizmu;

2.  zavrača lažno dihotomijo med varnostjo in svobodo; meni, da sta posameznikova svoboda in spoštovanje temeljnih pravic stebra varnosti v vsaki družbi;

3.  opominja, da mora biti vsak varnostni ukrep, tudi protiteroristični, zasnovan tako, da bo podpiral zagotavljanje posameznikove svobode, in mora biti popolnoma skladen z načeli pravne države, zanj pa morajo veljati obveznosti v zvezi s temeljnimi pravicami, tudi tiste v zvezi z zasebnostjo in varstvom podatkov;

4.  poudarja, da je treba pri preskusu potrebnosti in sorazmernosti vsakega ukrepa, ki omejuje temeljne pravice in svoboščine, upoštevati celoten sklop obstoječih varnostnih ukrepov za boj proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem; zato meni, da morajo vsi dodatni ukrepi, predlagani v okviru boja proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem, izpolnjevati višje in strožje zahteve preskusa potrebnosti in sorazmernosti; zato nasprotuje težnji, da se varnostni ukrepi upravičijo s splošnim sklicevanjem na boj proti terorizmu ali hudim kaznivim dejanjem;

5.  ponovno poudarja, da lahko vsak sporazum o izmenjavi podatkov temelji samo na usklajenem pravnem okviru za varstvo podatkov, ki bo vključeval pravno zavezujoče standarde o varstvu osebnih podatkov, tudi v zvezi z omejitvijo namena, omejitvijo podatkov na najmanjši možni obseg, informacijami, dostopom, popravkom, izbrisom in sodnim varstvom;

6.  je zelo zaskrbljen zaradi medijskih poročil o dejavnostih Agencije ZDA za nacionalno varnost in domnevnega poseganja v strežnike SWIFT;

7.  poziva k temeljiti preiskavi na kraju samem o navedbah, da imajo oblasti ZDA nepooblaščen dostop do strežnikov SWIFT ali da so morda ustvarile stranska vrata do njih; poudarja, da bi morali takšno preiskavo opraviti neodvisni strokovnjaki za IT in kibernetsko varnost;

8.  si razlaga, da bi lahko dejstvo, da Agencija ZDA za nacionalno varnost prestreza podatke SWIFT izven okvira sporazuma, samo po sebi pomenilo kršitev člena 4 sporazuma, zato bi moralo samodejno sprožiti poziv za ukinitev sporazuma;

9.  je prepričan, da se sporazum v splošnem ni izvajal v skladu z določbami, zlasti iz členov 4, 12, 13, 15 in 16, zato se tudi niso spoštovala načela varstva podatkov v zvezi z omejitvijo, potrebnostjo in sorazmernostjo;

10. od Komisije zahteva, naj sprejme potrebne ukrepe za takojšnjo ukinitev sporazuma;

11. odločno poziva vse tri institucije, naj skrbno premislijo o morebitnih prihodnjih alternativnih možnostih izmenjave podatkov in naj zlasti opravijo poglobljeno oceno učinka glede posledic za človekove pravice, ki izhajajo iz tega, na podlagi polnega spoštovanja splošnih načel varstva podatkov, zlasti preskusa potrebnosti in sorazmernosti;

12. zahteva, naj bodo vse ustrezne informacije in dokumenti, ki so jih izmenjale Komisija, nacionalne vlade in administracija ZDA, takoj na voljo za obravnavo nacionalnim parlamentom in Evropskemu parlamentu, tudi osnovna spoznanja obveščevalnih služb;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Europolu.