Ontwerpresolutie - B7-0489/2013Ontwerpresolutie
B7-0489/2013

ONTWERPRESOLUTIE over de strijd tegen de voedselverspilling

23.10.2013

ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Niccolò Rinaldi, Patrizia Toia

B7‑0489/2013

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de strijd tegen de voedselverspilling

Het Europees Parlement,

–   gezien zijn resolutie van 19 januari 2012[1] over het voorkomen van voedselverspilling, waarin wordt aangedrongen op een halvering van de voedselverspilling vóór 2025,

–   gezien Richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen,

–   gezien het onderzoek van de FAO van 2011 over voedselverlies en voedselverspilling wereldwijd,

A. overwegende dat het in een wereld die honger lijdt niet langer duldbaar is dat in Europa alleen al jaarlijks negentig miljoen ton levensmiddelen (wereldwijd 1 miljard en driehonderdduizend ton, volgens cijfers van de Wereldvoedselorganisatie) wordt weggeworpen;

B.  gezien het loffelijke initiatief van 700 Italiaanse burgemeesters die het "Carta spreco zero" te ondertekenen, een handvest met tien gulden regels om verspilling van voedsel, water en energie tot nul te herleiden;

C. gezien het prijzenswaardige initiatief van de faculteit voedingswetenschappen en -technologie en statistiek van de universiteit van Bologna met de oprichting van "Waste Watchers", de nationale waarnemingspost tegen verspilling;

1.  verzoekt de Commissie een centrale post in het leven te roepen die zou instaan voor de inzameling van alle gegevens betreffende de voedselverspilling in Europa, de organisatie, tezamen met de lidstaten, van de gratis voedselverdeling aan burgers die onder het minimumloon leven en voor het verstrekken van voedingsopvoeding en het organiseren van lessen economisch en ecologisch huishouden met als doel de consument bewust te maken van de verspilling van levensmiddelen, water en energie;

2.  dringt er voorts op aan dat de Commissie een Europees Jaar tegen de voedselverspilling zou instellen, zoals in de resolutie van het Parlement van 2012 was gevraagd.