Предложение за резолюция - B7-0490/2013Предложение за резолюция
B7-0490/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно етикетирането за произхода на месото в готовите храни

29.10.2013

внесена съгласно член 120 от Правилника за дейността

Анес Льо Брюн

B7‑0490/2013

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно етикетирането за произхода на месото в готовите храни

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 120 от своя правилник,

A. като има предвид, че скандалите, свързани с произхода на месото в готовите храни, уронват доверието в продуктите на хранително-вкусовата промишленост в Европа;

Б.  като има предвид, че по-доброто етикетиране на произхода на месото в готовите храни би позволило да се възстанови доверието на потребителите и да се оценяват по достойнство европейските филиали;

В.  като има предвид, че е налице сериозно търсене от страна на европейските потребители и на производителите на едно по-добро етикетиране на произхода на месото;

1.  приветства предложението за регламент на Европейската комисия, с което се цели указването на мястото на раждане, на отглеждане и на клане на животното, от което произхожда прясното месо;

2.  изразява съжаление във връзка с отсъствието на предложение, което да придружи доклада на Комисията, във връзка с произхода на месото, използвано като съставка в готовите храни;

3.  призовава Европейската комисия бързо да предложи прилагането на система за етикетиране във връзка с произхода на месото, налично в готовите храни.