Πρόταση ψηφίσματος - B7-0490/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0490/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα έτοιμα φαγητά

29.10.2013

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα έτοιμα φαγητά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκάνδαλα που σχετίζονται με την καταγωγή του κρέατος στα έτοιμα φαγητά υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλύτερη επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα έτοιμα φαγητά θα επέτρεπε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την αναβάθμιση των σχετικών ευρωπαϊκών κλάδων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη επισήμανση της καταγωγής του κρέατος είναι σε μεγάλη ζήτηση τόσο από την πλευρά των ευρωπαίων καταναλωτών όσο και των παραγωγών·

1.  επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ένδειξη του τόπου γέννησης, εκτροφής και σφαγής για το νωπό κρέας·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πρότασης που να συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής για την ένδειξη της καταγωγής του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό στα έτοιμα φαγητά·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει σύντομα τη θέσπιση ενός συστήματος επισήμανσης της καταγωγής του κρέατος που χρησιμοποιείται στα έτοιμα φαγητά.