Rezolūcijas priekšlikums - B7-0490/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0490/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par gatavos ēdienos izmantotas gaļas izcelsmes marķējumu

29.10.2013

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gatavos ēdienos izmantotas gaļas izcelsmes marķējumu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A. tā kā skandāli saistībā ar gatavos ēdienos izmantotas gaļas izcelsmes marķējumu grauj uzticību Eiropā ražotiem lauksaimniecības pārtikas produktiem;

B.  tā kā uzlabots gatavos ēdienos izmantotās gaļas izcelsmes marķējums ļautu atjaunot patērētāju uzticību un uzlabotu Eiropas ražotāju tēlu;

C. tā kā arī Eiropas patērētāji un ražotāji pieprasa uzlabot gatavos ēdienos izmantotās gaļas izcelsmes marķējumu,

1.  atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, kas paredz norādes par dzīvnieku dzimšanas un audzēšanas, kā arī svaigas gaļas iegūšanas vietu;

2.  pauž nožēlu par to, ka Komisijas ziņojumam nav pievienots priekšlikums par tās gaļas izcelsmes marķējumu, kuru izmanto gatavos ēdienos;

3.  prasa Eiropas Komisijai steidzami ierosināt tādas sistēmas ieviešanu, kas paredz gatavos ēdienos izmantotas gaļas izcelsmes marķēšanu.