Ontwerpresolutie - B7-0490/2013Ontwerpresolutie
B7-0490/2013

ONTWERPRESOLUTIE over de oorsprongsetikettering van vlees in kant-en-klaarmaaltijden

29.10.2013

ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oorsprongsetikettering van vlees in kant-en-klaarmaaltijden

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 120 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de schandalen in verband met de oorsprong van vlees in kant-en-klaarmaaltijden het vertrouwen in Europese voedingsmiddelen aantasten;

B.  overwegende dat een betere oorsprongsetikettering van vlees in kant-en-klaar maaltijden het vertrouwen van de consumenten zou helpen herstellen en het imago van de Europese voedingsmiddelensector zou helpen verbeteren;

C. overwegende dat er zowel bij de Europese consumenten als bij de Europese producenten een grote vraag is naar een betere oorsprongsetikettering van vlees;

1.  is verheugd over het voorstel voor een verordening van de Commissie dat beoogt op vers vlees te laten vermelden waar de dieren zijn geboren, gehouden en geslacht;

2.  betreurt dat er geen voorstel is gevoegd bij het verslag van de Commissie over de oorsprongsetikettering van vlees dat als ingrediënt in kant-en-klaar maaltijden wordt gebruikt;

3.  vraagt de Commissie spoedig een voorstel in te dienen om een systeem van oorsprongsetikettering in te voeren voor vlees in kant-en-klaarmaaltijden.