Предложение за резолюция - B7-0547/2013Предложение за резолюция
B7-0547/2013

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции

3.12.2013 - (C(2013)7167) – 2013/2929(DEA)

внесена съгласно член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността
Комисия по международна търговия

Докладчик: Витал Мурейра

Процедура : 2013/2929(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0547/2013
Внесени текстове :
B7-0547/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0547/2013

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции

(C(2013)7167) – 2013/2929(DEA)
 

Европейският парламент,

–   като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2013)07167),

–   като взе предвид писмото на Комисията от 25 ноември 2013 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

–   като взе предвид писмото от 2 декември 2013 г. от комисията по международна търговия до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–   като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008[1] на Съвета, и по-специално член 3, параграф 2, член 5, параграф 3 и член 17, параграф 2 от него,

–   като взе предвид член 87а, параграф 6 от своя правилник,

А. като има предвид, че Комисията подчерта, че е от съществено значение Парламентът да приеме своето решение преди 16 декември 2013 г. предвид необходимостта от публикуването на делегирания регламент преди 1 януари 2014 г., което позволява своевременното възстановяване на Мианмар/Бирма и включването на Южен Судан в схемата за ОСП;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.