Πρόταση ψηφίσματος - B7-0549/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0549/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Πράσινη Υποδομή - Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης

3.12.2013 - (2013/2663(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0525/2013
σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Salvatore Tatarella εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Edite Estrela εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Gerben-Jan Gerbrandy εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Sandrine Bélier εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Anna Rosbach εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Kartika Tamara Liotard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2013/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0549/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0549/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0549/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Υποδομή - Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης

(2013/2663(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) - Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης (COM (2013)0249),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων (COM(2011)0571),

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (COM(2011)0244),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη διατήρηση των άγριων πτηνών[1],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας[2],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Ιουνίου 2011 και της 17ης Δεκεμβρίου 2012 (σημείο 14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με «την ασφάλεια της ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020[3]» και ειδικότερα την παράγραφο 50,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας (TEEB)[4]»,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2009 με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147), και την ανακοίνωσή της με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216),

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) - Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης (O-000094/2013 – B7-0525/2013),

–   έχοντας υπόψη την «Εδαφική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020: προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη διαφορετικών περιφερειών»,

–   έχοντας υπόψη τους στόχους του Αϊτσί από το «Στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020» για τον πλανήτη, όπως εγκρίθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα τον Οκτώβριο του 2010·

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι οι απώλειες στη βιοποικιλότητα και στην κατάσταση των οικοσυστημάτων είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής παροχή των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και η προστασία του φυσικού κεφαλαίου προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών·

B.  εκτιμώντας ότι η πράσινη υποδομή υποβοηθά την φύση να αποδίδει το πλήρες δυναμικό των υπηρεσιών του οικοσυστήματος που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία·

Γ.  εκτιμώντας ότι η απώλεια στη βιοποικιλότητα είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό κεφάλαιο προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών·

Δ.  εκτιμώντας ότι η ανθρωπογενής πίεση απειλεί τη βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων στην ΕΕ, μεταξύ άλλων εξαιτίας του κατακερματισμού και της καταστροφής των φυσικών οικοτόπων, της κλιματικής αλλαγής και της εντατικοποιημένης χρήσης ημι-φυσικών οικοτόπων·

E.  εκτιμώντας ότι η βιοποικιλότητα και η ευημερία της ανθρώπινης κοινωνίας είναι στενά συνδεδεμένες·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι, για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα εντός της Ενώσεως, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο βαθμός κατακερματισμού και να ενισχυθεί η οικολογική συνεκτικότητα·

Ζ.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τον στόχο του Αϊτσί C.11 για τον πλανήτη «έως το 2020 τουλάχιστον το 17% των ηπειρωτικών ζωνών και των εσωτερικών υδάτων και το 10% των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, διατηρούνται μέσω των αντιπροσωπευτικών οικολογικά δικτύων προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες τυγχάνουν αποτελεσματικής και ισότιμης διαχειρίσεως, και άλλων αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης ανά ζώνη, ενώ ενσωματώνονται στο ευρύτερο σύνολο του ηπειρωτικού και θαλάσσιου τοπίου.».

H. εκτιμώντας ότι η πράσινη υποδομή και η γεωργία είναι στενά συνδεδεμένες υπό την έννοια της γεωργικής παραγωγής και της προστασία της γεωργικής κληρονομιάς αλλά και λόγω του αντίκτυπου που έχουν οι γεωργικές δραστηριότητες επί του σχεδιασμού χωροταξίας και χρήσης της γης·

Θ. εκτιμώντας ότι, βάσει της εμπειρίας, τα έργα της πράσινης υποδομής προσφέρουν μία θαυμάσια ευκαιρία για την ένταξη της φύσης στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων όπου διαβιώνει αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού, το οποίο εκτίθεται στις σοβαρές συνέπειες που παράγονται από το «φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας»·

Ι.   εκτιμώντας ότι οι πληροφορίες για τους τρόπους δημιουργίας, προστασίας, ενίσχυσης και χρησιμοποίησης με αποτελεσματικό τρόπο της πράσινης υποδομής στα διάφορα είδη τοπίου πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και να δημοσιεύονται·

ΙΑ. εκτιμώντας ότι, όπως δείχνει η εμπειρία, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων υποδομής είναι καίρια βήματα κατά τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ο συνδυασμός των οικολογικών και κοινωνικών αναγκών, τόσο σε αστικό όσο και σε αγροτικό περιβάλλον·

ΙΒ. εκτιμώντας ότι τα περιφερειακά και αστικά προγράμματα υποδομών καθώς και τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν στοιχεία πράσινης υποδομής και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις επί των υφισταμένων οικοσυστημάτων, προκειμένου να ενισχύονται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τέτοιων προγραμμάτων και έργων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή προσφέρει ολόκληρο φάσμα οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών που απορρέουν από φυσικές λύσεις οι οποίες είναι εν γένει οικονομικότερες, βιωσιμότερες και μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην πράσινη υποδομή κανονικά αποδίδουν σημαντικά κέρδη·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση για την πράσινη υποδομή και την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει ενεργά την επίτευξη των στόχων που τίθενται σε αυτήν·

2.  αναγνωρίζει την καίρια σημασία της πράσινης υποδομής για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης, τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων και των ειδών καθώς και της καλής κατάστασης των υδάτινων μαζών·

3.  τονίζει τη συμβολή που είναι δυνατό να επιτύχει η πράσινη υποδομή στους πολλαπλούς στόχους της Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής "ΕΕ 2020" και τονίζει το επείγον της χρήσης της και της ενσωμάτωσής της στα εργαλεία εφαρμογής του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, για να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν τη βιοποικιλότητα της Ένωσης·

4.  αναγνωρίζει ότι η χρήση της πράσινης υποδομής θα βοηθήσει την Ένωση να υλοποιήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των στόχων του Αϊτσί για τη βιοποικιλότητα και του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα στην περίοδο 2011-2020·

5.  επικροτεί την καινοτόμο προσέγγιση της πράσινης υποδομής που προσφέρει καλή σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, μέσω πολλαπλών οφελών και λύσεων ικανών να συνδυάζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους·

Ενσωμάτωση σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής

6.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της πράσινης υποδομής σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, παίρνοντας παράδειγμα από τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη·

7.  επισημαίνει ότι η πράσινη υποδομή μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις πόλεις, όπου πλέον διαμένει αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού και όπου μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, όπως ο καθαρός αέρας, ο έλεγχος της θερμοκρασίας και ο μετριασμός των τοπικών «φαινομένων θερμικής νησίδας», οι περιοχές αναψυχής, η προστασία από τις πλημμύρες, η συγκράτηση των ομβρίων υδάτων και η αποφυγή των πλημμυρών, η διατήρηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, η αντιμετώπιση ή αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας, ο μετριασμός των ακραίων κλιματικών φαινομένων και των συνεπειών τους, η βελτίωση της υγείας των πολιτών και η ενίσχυση της ποιότητας της ζωής εν γένει, προσφέροντας μεταξύ άλλων προσβάσιμους και οικονομικά προσιτούς χώρους για σωματική δραστηριότητα· τονίζει τη σύνδεση πράσινης υποδομής και δημόσιας υγείας και θεωρεί ότι η επένδυση στην πράσινη υποδομή είναι και επένδυση στη δημόσια υγεία.

8.  τονίζει τη συμβολή της πράσινης υποδομής ως ζωτικής σημασίας συνοδευτικού στοιχείου του δικτύου NATURA 2000, που ενισχύει τη συνοχή και την αντοχή του δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί τη διατήρηση βασικών ειδών και οικοτόπων της φύσης της Ευρώπης, ενώ βοηθά στη διατήρηση της προσφοράς υπηρεσιών οικοσυστήματος που εκτιμώνται σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη συμπληρωματική σχέση μεταξύ του νομικού μέσου NATURA 2000 και της πρωτοβουλίας για την πράσινη υποδομή·

9.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν και να θέσουν ως προτεραιότητα την πράσινη υποδομή στον χωροταξικό σχεδιασμό και στον σχεδιασμό χρήσης της γης, με διαβουλεύσεις με τους συμμετέχοντες παράγοντες και τους τοπικούς πληθυσμούς και την ευαισθητοποίησή με εκστρατείες διαπαιδαγώγησης, εντάσσοντας στη σχετική διαδικασία όλα τα επίπεδα λήψεως αποφάσεων (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό), και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την καθοδήγηση και την αξιολόγηση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πράσινη υποδομή αποτελεί σταθερό στοιχείο για τη χωροταξία και την εδαφική ανάπτυξη σε όλη την Ένωση· επισημαίνει ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης για νέες εξελίξεις ή γκρίζα υποδομή πρέπει να διασφαλίζουν πλήρη εκτίμηση οιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων επί των οικοσυστημάτων και της πράσινης υποδομής, προκειμένου να αποφευχθούν και να μετριαστούν ορισμένες επιπτώσεις και να διασφαλιστούν απτά μακρόπνοα οφέλη για την κοινωνία·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων αυτών της πολιτικής συνοχής και της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προωθήσουν την πράσινη υποδομή όπου ενδείκνυται, ώστε να διασφαλιστεί η προσφορά ευρέος φάσματος υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και η προστασία των φυσικών διεργασιών στις αγροτικές και αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να συντάσσει τακτικά εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση κονδυλίων της ΚΓΠ για τη στήριξη της πράσινης υποδομής· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τον σημαντικό ρόλο της πράσινης υποδομής για την προστασία των μελισσών και, επομένως, για την καλή λειτουργία της γονιμοποίησης·

11. υπογραμμίζει τις θετικές επιπτώσεις της πράσινης υποδομής για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι επηρεάζει θετικά τα αποθέματα του άνθρακα και το ισοζύγιο των αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση των εδαφών τυρφώνων, των ημι-φυσικών και φυσικών δασικών εκτάσεων και δασών καθώς και άλλων ανθρακούχων οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.

12. υποστηρίζει τις προσπάθειες για χωροταξικό σχεδιασμό με την ανάπτυξη πράσινης υποδομής στις παράκτιες ζώνες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τοπίου·

13. επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της πράσινης υποδομής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς αυξάνει την οικολογική συνοχή μεταξύ των τόπων Natura 2000, διευκολύνει την κινητικότητα και τις αλλαγές στην κατανομή των ειδών μεταξύ των περιοχών Natura 2000 και εξασφαλίζει την προσαρμογή της βιοποικιλότητας σε επίπεδο τοπίου, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών για τη φύση αλλά και ενθαρρύνοντας και εξασφαλίζοντας προσαρμογή βασισμένη στο οικοσύστημα προκειμένου για άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης των υδάτων και της ασφάλειας τροφίμων·

14. θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη, και ιδιαίτερα όσα έχουν διέξοδο στη θάλασσα, πράσινη υποδομή στις λιμενικές ζώνες και να επεξεργαστούν τα κατάλληλα συστήματα μεταφορών τα οποία θα συμβάλουν στον οικολογικό μετασχηματισμό αυτών των περιοχών·

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές, συνιστά επίσης θετική επίπτωση της ανάπτυξης και της αποκατάστασης της πράσινης υποδομής, π.χ. φυσικές κοίτες κατακλύσεως, δασικές εκτάσεις, υγροβιότοποι, κλπ., που μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και να βοηθήσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά μπορούν επίσης να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος που επιφέρει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην κοινωνία·

16. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί πλήρως ο δασικός τομέας στην εν λόγω πολιτική, με σκοπό την απόκτηση πολλαπλών οφελών, πέρα από την παραγωγή ξυλείας και βιομάζας, από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη φυσική διατήρηση των δασών αλλά και την αποκατάσταση κατακερματισμένων ή κατεστραμμένων δασικών εκτάσεων·

17. επικροτεί την πρωτοβουλία για την προώθηση της πράσινης υποδομής ως μέσου που συμβάλλει στη διήθηση του νερού, την αποτροπή της διάβρωσης και τη διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα, και επομένως στη σωστή υλοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, την οδηγία για τις πλημμύρες και τη σχετική νομοθεσία περί υδάτων, όπως προτείνεται στο προσχέδιο αλλά και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών και τη θαλάσσια χωροταξία·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της δέουσας ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της πράσινης υποδομής στην εφαρμογή των ενωσιακών διαρθρωτικών μέσων και μέσων της πολιτικής συνοχής, ειδικά για τη χρηματοδότηση της πράσινης υποδομής πόλεων, καλεί δε τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν σχετικές δράσεις·

19. τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της πράσινης υποδομής στα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020·

20. προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει εγκαίρως, δηλαδή έως το τέλος του 2013, το υποστηρικτικό υλικό καθοδήγησης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης και την προώθηση της πράσινης υποδομής σε σχετικούς τομείς πολιτικής, ώστε να διασφαλιστούν ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

21. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προβούν σε καλή χρήση των υφισταμένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, για να προωθηθεί η επένδυση σε συντονισμένα συνεκτικά έργα πράσινης υποδομής·

Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την πράσινη υποδομή

22. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις πράσινης υποδομής και καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να καθιερώσουν άμεσα και να καταστήσουν λειτουργική μία χρηματοδοτική διευκόλυνση, που θα περιλαμβάνει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων πράσινης υποδομής και άλλα έργα που σχετίζονται με το φυσικό κεφάλαιο, εκτιμώντας παράλληλα την πραγματική και μακροπρόθεσμη υποστήριξη των λειτουργιών του οικοσυστήματος· επισημαίνει ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω πηγές χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

23. είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση της πράσινης υποδομής πρέπει να υποστηρίζεται από αξιόπιστα δεδομένα και εις βάθος γνώση, ενθαρρύνει δε την Επιτροπή να διασφαλίσει, συνεργαζόμενη με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη και άλλους συμμετέχοντες παράγοντες, ότι η Ένωση ενισχύει την ικανότητά της όσον αφορά τη χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημάτων και τις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων και ότι αυτές οι πληροφορίες και η γνώση λαμβάνονται δεόντως υπόψη, μεταξύ άλλων και στον σχεδιασμό και την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων ενωσιακών έργων·

24. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία, την δημιουργία δυναμικού, τα εκπαιδευτικά έργα διάδοσης, ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης του πληθυσμού στο εν λόγω πεδίο και να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών· σημειώνει ότι η ανάπτυξη της πράσινης υποδομής θα διευκολυνθεί από τις δεξιότητες και την εκπαίδευση προσωπικού, ικανού να αναλάβει την παραπάνω καινοτόμο προσέγγιση και να αξιολογήσει δεόντως τα οφέλη που προσφέρει το οικοσύστημα, ειδικά στους τομείς της παροχής ύδατος και καθαρισμού, της διαχείρισης των απορριμμάτων, των κατασκευών, της διαχείρισης των καταστροφών, της γεωργίας, του τουρισμού και της υγείας·

25 κρίνει ότι η ενσωμάτωση σε όλους τους τομείς πολιτικής αποτελεί βασική προϋπόθεση, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατό να υπάρξει αξιόπιστη πολιτική για την πράσινη υποδομή·

26. υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η εκλαϊκευμένη επιστήμη, η ευθύνη των πολιτών και η δημόσια συμμετοχή στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διατήρηση και την εποπτεία των έργων πράσινης υποδομής σε τοπικό επίπεδο και προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία·

27. συμφωνεί με την ανάπτυξη μίας στρατηγικής που συνίσταται στη διάρθρωση αξόνων προτεραιότητας για τα έργα πράσινης υποδομής στην Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη για αύξηση των διασυνοριακών διαπεριφερειακών στρατηγικών και των έργων·

28. υποστηρίζει την πρωτοβουλία ΔΕΔ-Π/ΤΕΝ-G όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και καλεί την Επιτροπή να προβεί στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ΔΕΔ-Π/ΤΕΝ-G ως το 2015·

29. επισημαίνει τη δυνατότητα καινοτομίας σε σχέση με την πράσινη υποδομή και τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ σε αυτό το πεδίο· σημειώνει ότι τα κοινά πρότυπα, η πιστοποίηση και η επισήμανση είναι αναγκαία για τη στήριξη των επενδύσεων πράσινης υποδομής και δημιουργεί τον αναγκαίο χώρο για τους πρωτεργάτες·

30. αναμένει με ενδιαφέρον την επανεξέταση της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα το 2015, τη συνακόλουθη επανεξέταση της ανακοίνωσης σχετικά με την πράσινη υποδομή το 2017 για την περαιτέρω εδραίωση της πράσινης υποδομής σε σχετικές προγραμματισμένες επενδύσεις σε επίπεδο της ΕΕ, καθώς επίσης την ενδιάμεση επανεξέταση στους σχετικούς τομείς της πολιτικής (διαγνωστικός έλεγχος της ΚΓΠ, ενδιάμεση επανεξέταση REGIO, κλπ.)·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.