Prijedlog rezolucije - B7-0555/2013Prijedlog rezolucije
B7-0555/2013

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o napretku u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma

  6.12.2013 - (2013/2924(RSP))

  podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B7‑0528/2013
  u skladu s člankom 115. stavkom 5. Poslovnika

  Juan Fernando López Aguilar u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove


  Postupak : 2013/2924(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0555/2013
  Podneseni tekstovi :
  B7-0555/2013
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0555/2013

  Rezolucija Europskog parlamenta   o napretku u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma
  (2013/2924(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir članke 2., 3. i 6. Ugovora o Europskoj uniji te članke 8., 9., 10. i 19. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije (u daljnjem tekstu „Povelja”) i osobito njezin članak 21.,

  –   uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965., Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena iz 1979., Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. i Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičnih manjina iz 1992.,

  –   uzimajući u obzir mjerodavnu sudsku praksu Suda europske unije i Europskog suda za ljudska prava,

  –   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/43/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo,

  –   uzimajući u obzir Direktivu 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pravima građana Unije i njihovih članova obitelji da se sele i slobodno prebivaju na teritoriju država članica,

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. lipnja 2006. o položaju Romkinja u EU-u[1],

  –   uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2008/913/PUP o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima (Okvirna odluka o rasizmu i ksenofobiji),

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. rujna 2010. o položaju Roma i slobodnom kretanju osoba u Europskoj uniji[2],

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. ožujka 2011. o strategiji EU-a za uključivanje Roma[3],

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o socijalnom stanovanju u Europskoj uniji[4],

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2013. o jačanju borbe protiv rasizma, ksenofobije i zločina iz mržnje[5],

  –   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 5. travnja 2011. o Okviru EU-a za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020. (COM(2011)0173) i zaključke Europskog vijeća od 24. lipnja 2011.,

  –   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 21. svibnja 2012. nazvanu „Nacionalne strategije za integraciju Roma: prvi korak prema provedbi okvira EU-a” (COM(2012)0226),

  –   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 26. lipnja 2013. o koracima prema provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma (COM(2013)0454),

  –   uzimajući u obzir prijedlog Preporuke Vijeća od 26. lipnja 2013. o djelotvornim mjerama za integraciju Roma u državama članicama (COM(2013)0460),

  –   uzimajući u obzir svoju studiju iz siječnja 2011. o mjerama za poboljšanje položaja romskih građana Europske unije,

  –   uzimajući u obzir istraživanje Agencije Europske unije za temeljna prava predstavljeno u svibnju 2012. pod nazivom „Položaj Roma u 11 država članica EU-a”,

  –   uzimajući u obzir raspravu o Okviru EU-a za nacionalne strategije za integraciju Roma održanu u Europskom parlamentu 18. rujna 2013.,

  –   uzimajući u obzir izvješće Komisije od 4. rujna 2013. o nejednakostima u zdravstvu u Europskoj uniji (SWD(2013)0328),

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o utjecaju krize na pristup ranjivih skupina skrbi,

  –   uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 20. veljače 2013. o ulaganju u zdravstvo (SWD(2013)0043),

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. veljače 2011. o smanjenju zdravstvenih nejednakosti u EU-u (2010/2089(INI)),

  –   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 20. Prosinca 2009. naslovljenu „Solidarnost u zdravstvu: smanjenje zdravstvenih nejednakosti u EU-u” (COM(2009)0567),

  –   uzimajući u obzir pitanje Komisiji o napretku u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma (O-000117/2013 – B7‑0528/2013),

  –   uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da je Europska unija utemeljena na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava;

  B.  budući da Romi trpe diskriminaciju posvuda u Europi i budući da su oni u pogledu socio-ekonomskih i temeljnih prava u mnogim slučajevima i u usporedivim situacijama u nepovoljnijem od položaju od neromskog stanovništva;

  C. budući da su nedavni događaji u državama članicama EU-a, nasilje nad Romima, nepostojanje prave politike uključivanja, upotreba pristrane proturomske retorike, strukturna i sustavna diskriminacija, jasna kršenja Europske konvencije o ljudskim pravima i Povelje EU-a o temeljnim pravima te izostanak sudskih istraga i kaznenog progona u slučajevima kršenja temeljnih prava pokazali da je anticiganizam i dalje raširen u EU i da taj problem treba rješavati energičnije na svim razinama;

  D. budući da su siromaštvo i socijalna isključenost među mnogim Romima dosegli kritičnu razinu koja ograničava životne perspektive romskih obitelji, a mlade Rome izlaže riziku od siromaštva već u vrlo ranoj dobi;

  E.  budući da negativan stav o Romima dijela neromskog stanovništva i otvorena diskriminacija doprinose isključivanju Roma;

  F.  budući da sve veća isključenost Roma djeluje štetno na rast i povećava javni proračunski deficit;

  G. budući da socijalne nejednakosti i regionalne razlike rezultiraju smanjivanjem kvalitete života u ruralnim zajednicama; budući da loše upravljanje urbanim razvojem naglašava rast urbanog siromaštva te mu doprinosi;

  H. budući da iz Komunikacije Komisije iz 2013. o koracima prema provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma proizlazi da je u državama članicama postignut tek slab napredak u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma (NRIS), baš kao i u osiguravanju strukturnih preduvjeta za njihovu učinkovitu provedbu;

  I.   budući da je unutarnja radna skupina koju je Komisija osnovala 2010. ispitala korištenje fondova EU-a za uključivanje Roma u osamnaest zemalja te utvrdila da države članice ne upotrebljavaju sredstva na ispravan način i da, iako bi se iz fondova EU-a moglo znatno doprinijeti uključivanju Roma, njihovo istinsko socijalno i gospodarsko uključivanje sprečavaju zastoji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

  J.   budući da u većini država zakonska zastupljenost Roma i sudjelovanje odgovarajućih organizacija civilnog društva u planiranju, provedbi i praćenju nacionalnih strategija nisu dostatni;

  K. budući da je sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela u razvoju, provedbi, praćenju, ocjenjivanju i reviziji politika povezanih s Romima ključan element učinkovite provedbe nacionalnih strategija za integraciju Roma, s obzirom na to da u pogledu integracije Roma predstavljaju razinu upravljanja s najviše odgovornosti u praksi, iako je razina njihova sudjelovanja u državama članicama niska;

  L.  budući da je osim dodjele ciljanih financijskih sredstava kao apsolutni preduvjet za uspješnu provedbu strategija potrebna istinska politička volja država članica i budući da samo nekoliko država članica primjenjuje integrirani pristup za dodjelu sredstava iz nacionalnih fondova i fondova EU-a, dok je u drugim državama članicama provedba nacionalne strategije odgođena zbog nedovoljnog korištenja fondova EU-a, posebice ako ne postoje konkretne mjere;

  M. budući da nije poznat ukupni iznos sredstava namijenjen za integraciju populacije Roma; budući da je zbog toga izuzetno važno da Komisija i dalje prati kako se u državama članicama troše sredstava EU-a i da dobije jamstva o pravilnoj upotrebi tih sredstava;

  N. budući da su temeljito praćenje i sustavno i dosljedno ocjenjivanje rezultata mjera namijenjenih za integraciju Roma izuzetno važan faktor učinkovite provedbe nacionalnih strategija za integraciju Roma i da manje od polovine država članica ima predviđen mehanizam za redovno izvješćivanje i ocjenjivanje;

  O. budući da je okvirom EU-a u svim državama članicama predviđena uspostava kontaktnih mjesta za integraciju Roma i da je njime naglašeno da bi da bi ta mjesta trebala biti u potpunosti ovlaštena za učinkovitu koordinaciju uključivanja Roma na različitim područjima politike;

  P.  budući da bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se Rome ne diskriminira i da se poštuju, štite i promiču njihova ljudska prava, kako je utvrđeno u Povelji i u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, kao i u pravnim propisima EU-a;

  Q. budući da se Rome diskriminira i socijalno isključuje, trebalo bi obratiti posebnu pozornost na maloljetnike i žene u romskoj zajednici, posebno u pogledu njihovih temeljnih prava, uključujući pravo na obrazovanje i tjelesni integritet, kao i zabranu ropstva i prisilnog rada, kako je utvrđeno u člancima 3. i 5. Povelje o temeljnim pravima;

  R.  budući da učinkovita borba protiv predrasuda i negativnih stavova o Romima zahtijeva snažne kampanje za podizanje razine osviještenosti, inicijative namijenjene potpori interkulturnog dijaloga i suradnje te ostvarivanje većinske potpore uključivanju Roma;

  S.  budući da bi romski građani Europske unije trebali u potpunosti uživati prava i ispunjavati dužnosti koja imaju kao europski građani;

  T.  budući da Romi dijele odgovornost za svoj sadašnji težak položaj sa širim društvom i da se romske zajednice moraju suočiti s nepravdama i problemima na unutarnjoj razini;

  1.  Snažno osuđuje diskriminaciju i rasizam protiv Roma te žali zbog činjenice što se u Europskoj uniji temeljna prava Roma još u cijelosti ne poštuje uvijek; poziva Komisiju i države članice da se bore protiv diskriminacije i osiguraju da se relevantne direktive EU-a, primjerice Direktiva 2000/43/EZ[6] i 2012/29/EU[7] na odgovarajući način prenese u zakonodavstvo i provodi;

  2.  poziva Komisiju da na području cijeloga EU-a uspostavi učinkovit mehanizam nadziranja za temeljna prava Roma, incidente usmjerene protiv Roma i zločine iz mržnje prema Romima te da poduzme snažne mjere, po potrebi također putem postupaka radi kršenja prava, u slučajevima kršenja temeljnih prava Roma u državama članicama, osobito kršenja pristupa ekonomskim i socijalnim pravima i ostvarivanja istih prava, kršenja prava na slobodu kretanja i boravka, prava na pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, prava na jednakost i nediskriminaciju (također višestruku diskriminaciju), prava na zaštitu osobnih podataka i zabrane stvaranja registara na osnovi etničke i rasne pripadnosti;

  3.  pozdravlja inicijativu Komisije za razvoj internetskog alata pomoću kojega bi se lokalnim vlastima pomoglo da razumiju i primjenjuju prava građana EU-a na slobodno kretanje; no osuđuje sve pokušaje nezakonitog ograničavanja prava na slobodu kretanja Roma i poziva države članice da okončaju nezakonita protjerivanja;

  4.  osuđuje svaki oblik anticiganizma, osobito govore mržnje u javnom i političkom diskursu; potiče države članice da obnove svoje obveze borbe protiv anticiganizma prepoznajući njegovu prijeteću ulogu u uspješnoj provedbi nacionalnih strategija uključivanja Roma; potiče sve strane da se suzdrže od izjava usmjerenih protiv Roma koje potiču mržnju;

  5.  poziva države članice da istraže i okončaju etničko profiliranje, policijsko zlostavljanje i ostala kršenja ljudskih prava protiv Roma kako bi se osiguralo da se prekršaje motivirane predrasudama na odgovarajući način kažnjava, bilježi i istražuje, kako bi se žrtvama pružila odgovarajuća pomoć i zaštita te osmislili posebni programi osposobljavanja policijskih i ostalih državnih službenika koji rade sa zajednicama Roma;

  6.  poziva Komisiju i države članice da počnu rješavati pitanje manjka dokumenata o prijavi rođenja i rodnih listova Roma koji borave u EU-u;

  7.  poziva države članice da pruže učinkovit odgovor za isključenje Roma provedbom mjera predstavljenih u njihovim nacionalnim strategijama uključivanja Roma s konkretnim ciljevima, vremenskim okvirima i dodijeljenim financijskim sredstvima; poziva Komisiju i države članice da aktivno uključe predstavnike Roma i civilno društvo u razvoj, upravljanje, provedbu, praćenje i procjenu politike u pogledu nacionalnih strategija uključivanja Roma i projekata koji utječu na njihove zajednice uspostavljanjem mehanizama za redovit i transparentan dijalog u skladu s načelima „Europskog kodeksa ponašanja o partnerstvu”; poziva države članice da u svojim nacionalnim strategijama uključivanja Roma utvrde na koji točno način namjeravaju ovlastiti i uključiti Rome u taj proces; poziva Komisiju da podupre napore država članica širenjem svijesti među predstavnicima Roma o mogućnostima koje predstavljaju nacionalne strategije uključivanja Roma i da ih potiče na preuzimanje aktivnije uloge u procesu integracije;

  8.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju dovoljno sredstava za izgradnju snažnog romskog civilnog društva koji bi posjedovao kapacitet, znanje i stručno znanje za praćenje i procjenu;

  9.  poziva Komisiju da pojača postojeće napore suradnje s državama članicama, lokalnim vlastima i ostalim relevantnim sudionicima radi osiguravanja učinkovite komunikacije na području provedbe nacionalnih strategija i pogodnosti socijalne integracije Roma, promicanja međukulturnog dijaloga i kampanja širenja svijesti kojima se nastoje ukloniti predrasude i negativna stajališta prema Romima promjenom stava te da potiče inicijative kojima se ostvaruje potpora većine za politike kojima se promiče uključivanje Roma;

  10. potiče Komisiju i države članice da naglase spolnu dimenziju nacionalnih strategija uključivanja Roma i uključe Romkinje i mlade Rome u proces provedbe i praćenja nacionalnih strategija uključivanja Roma;

  11. potiče države članice na uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u revidiranje, upravljanje, provedbu i praćenje svojih nacionalnih strategija te na pružanje pomoći i potpore lokalnim i regionalnim vlastima za mjere koje trebaju poduzeti radi ostvarivanja uključenosti Roma u okviru sva četiri stupa nacionalnih strategija uključivanja Roma kao i u provedbu mjera protiv diskriminacije;

  12. poziva države članice da uz pomoć Europske agencije za temeljna prava (FRA), Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Svjetske banke prikupe podatke razvrstane po društveno-gospodarskoj situaciji Roma, stupnju njihove izloženosti diskriminaciji na temelju etničkog podrijetla i zločinima iz mržnje počinjenima nad njima, uz potpuno poštovanje standarda zaštite podataka i prava na privatnost te da u suradnji s Komisijom razviju osnovne pokazatelje i mjerljive ciljeve koji su neophodni za snažan sustav praćenja kako bi osigurali pouzdane povratne informacije o napretku koji je ostvaren u provedbi nacionalnih strategija uključivanja Roma i na području poboljšanja situacije Roma s posebnim naglaskom na manjine i žene; poziva Komisiju da poboljša koordinacijsku ulogu FRA-a i u potpunosti iskorištava svoje mogućnosti;

  13. poziva Komisiju da utvrdi vremenski okvir i jasne i mjerljive ciljeve i pokazatelje za provedbu nacionalnih strategija uključivanja Roma za države članice u skladu sa strategijom Europa 2020., da pomaže državama članicama u poboljšanju njihove sposobnosti iskorištavanja sredstava EU-a i da priredi izvješća po zemljama i preporuke za pojedine zemlje;

  14. poziva države članice da uzmu u obzir višedimenzionalne i teritorijalne aspekte siromaštva, da aktiviraju dostatna proračunska sredstva iz nacionalnog proračuna i programa EU-a, prvenstveno iz Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, među ostalim primjenom Lokalnog razvoja kojim upravlja lokalna zajednica, zajedničkih akcijskih planova, integriranih teritorijalnih ulaganja i integriranih operacija radi ostvarivanja ciljeva definiranih u njihovim nacionalnim strategijama uključivanja Roma, da razviju integrirane višesektorske programe financirane iz više fondova koje ciljaju na najslabije razvijene mikroregije, da uključe integraciju Roma u sporazume o partnerstvu za programsko razdoblje 2014. – 2020. i da uspostave svoje operativne programe za promicanje jednakih mogućnosti i sprečavanje diskriminacije i segregacije;

  15. poziva Komisiju i države članice da uvedu posebne sustave dodjele bespovratnih sredstava u obliku malih i fleksibilnih sredstava za projekte zajednice i aktiviranje lokalnih zajednica na području pitanja socijalnog uključivanja;

  16. poziva države članice da svoje politike općeg redovnog obrazovanja, politike zapošljavanja, stambene politike i politike zdravstva usklade s ciljevima nacionalnih strategija uključivanja Roma;

  17. poziva Komisiju i njezinu Radnu skupinu za Rome da nastave provoditi procjenu načina na koji države članice troše sredstva EU-a namijenjenih uključivanju Roma kao i učinka koje njihove nacionalne politike imaju na živote Roma, da o svojim rezultatima na godišnjoj osnovi izvještavaju Parlament i Vijeće i da utvrde konkretne načine poboljšavanja učinkovitosti sredstava EU-a u izvješćima; poziva Komisiju da olakša strukturirani doprinos stručnjaka i civilnog društva i da osigura učinkovitu suradnju između Platforme za uključivanje Roma i rotirajućih predsjedništava EU-a;

  18. poziva Komisiju da provodi periodična vanjska ocjenjivanja učinka koji financiranje sredstvima EU-a ima na socijalno uključivanje Roma, da utvrdi dobre prakse i projekte ostvarene uz pomoć sredstava EU-a i osigura njihovu dugoročnu održivost;

  19. poziva države članice da rade zajedno s lokalnim i regionalnim vlastima kako bi uklonile prostornu izdvojenost, zaustavile nezakonite prisilne deložacije i spriječile pojavu beskućništva s kojom su sada suočeni Romi te također da osnivaju učinkovite i uključive stambene politike, među ostalim pružanjem odgovarajućeg stanovanja i socijalne i zdravstvene pomoći u slučajevima deložacije;

  20. poziva države članice da primijene urbano planiranje za integraciju i uklanjanje segregacije i razvijaju infrastrukturne i okolišne značajke gradova na koje najistaknutije utječu društvene neravnoteže te da osnaže veze između urbanih i ruralnih područja u cilju promicanja uključivog razvoja;

  21. poziva države članice da iskorijene segregaciju na području obrazovanja i po potrebi nezakonitog smještanja romske djece u posebne škole i da stvore potrebnu infrastrukturu i nužne mehanizme za olakšavanje pristupa kvalitetnom obrazovanju svoj romskoj djeci, da počnu rješavati njihovo rano napuštanje obrazovanja, među ostalim uključivanjem roditelja u proces obrazovanja, da promiču pristup romske djece obrazovanju u ranom djetinjstvu i službama razvoja u ranom djetinjstvu, da omoguće osposobljavanje učiteljima kako bi mogli rješavati posebne situacije koje se mogu pojaviti u radu s romskom djecu, da omoguće uključive strukture potpore kao što su podučavanje i mentoriranje romskim učenicima kako bi se spriječilo njihovo napuštanje srednjoškolskog ili visokog obrazovanja, da im osiguraju pristup programu Erasmus i da promiču mogućnosti pripravništva kako bi mogli steći odgovarajuće radno iskustvo;

  22. poziva Komisiju i države članice da pristupe rješavanju visokih razina nezaposlenosti među Romima i uklone sve prepreke za zapošljavanje, također korištenjem postojećim mehanizmima kao što su Jamstva za mlade i vodeće inicijative strategije Europa 2020.; poziva države članice da osnuju mehanizme protiv diskriminacije, specijalizirane programe osposobljavanja i programe za olakšavanje pristupa tržištu rada, uključujući proporcionalnu zastupljenost Roma u javnim službama, potičući samozapošljavanje, aktiviranje sredstava za otvaranje više radnih mjesta u sektorima s najvećim potencijalom za zapošljavanje, primjerice u uključivom zelenom gospodarstvu, zdravstvenim i socijalnim službama i digitalnom gospodarstvu, te stvarajući partnerstva između javnih tijela i poslodavaca;

  23. poziva europske institucije da osmisle programe pripravništava i zapošljavaju Rome u svim institucijama;

  24. poziva Komisiju i države članice da se uhvate u koštac s postojećim razlikama na području zdravstva s kojima su suočeni Romi i prevladavajućom diskriminacijom u pogledu njihova pristupa zdravstvenoj skrbi, da osnuju posebne ciljane programe i dodjeljuju dovoljno financijskih sredstava iz nacionalnih fondova i fondova EU-a stavljajući pritom poseban naglasak na zdravlje djece i majki;

  25. poziva države članice da točno utvrde Nacionalne kontaktne točke za uključivanje Roma i njihove odgovornosti u provedbi nacionalnih strategija za uključivanje Roma osiguravajući da posjeduju dovoljan autoritet, kapacitet i političku i financijsku potporu za učinkovito ispunjavanje svoje uloge kao i odgovarajuće veze sa zajednicom Roma i organizacijama civilnog društva kako bi se osigurala dostupnost kontaktnih točaka njihovim jasnim utvrđivanjem i kako bi se osigurala transparentnost njihove komunikacije s dionicima na svima razinama;

  26. podsjeća države članice na uspješnost dobrih praksi na terenu, primjerice programa romskih posrednika i Europskog saveza gradova i regija za uključivanje Roma koje provodi Vijeće Europe, koja bi trebala potaknuti države članice da pokažu veću političku odlučnost kad je u pitanju djelotvorno uključivanje Roma;

  27. čvrsto podupire Komisijin prijedlog Preporuke Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama i potiče Vijeće da ga brzo odobri;

  28. naglašava da se integracija ostvaruje u dva sloja i da svaki integracijski napor podrazumijeva zajedničke ali asimetrične odgovornosti stranaka u pogledu njihovih kapaciteta i njihovih ekonomskih, političkih i socijalnih resursa;

  29. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.