Návrh usnesení - B7-0556/2013Návrh usnesení
B7-0556/2013

  NÁVRH USNESENÍ o zprávě o pokroku Albánie za rok 2013

  9. 12. 2013 - (2013/2879(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Nikola Vuljanić za Výbor pro zahraniční věci


  Postup : 2013/2879(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0556/2013
  Předložené texty :
  B7-0556/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0556/2013

  Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Albánie za rok 2013

  (2013/2879(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k Evropské unii,

     s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 11. prosince 2012, jež byly potvrzeny Evropskou radou dne 14. prosince 2012,

     s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2010 nazvané „Stanovisko Komise k žádosti Albánie o členství v Evropské unii“ (COM(2010)0680),

  –   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. října 2013 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013–2014“ (COM(2013)0700) a pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013“ (SWD(2013)0414),

  –   s ohledem na předběžná zjištění a závěry mezinárodní mise pro sledování průběhu parlamentních voleb, které se konaly dne 23. června 2013 v Albánii,

  –   s ohledem na svá usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy[1] a usnesení ze dne 13. prosince 2012 o zprávě o pokroku Albánie za rok 2012[2],

     s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2013 o rozpočtovém řízení předvstupních fondů Evropské unie v oblasti soudnictví a boje proti korupci v kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích[3] a na svá vyjádření ohledně Albánie,

  –   s ohledem na doporučení přijatá na 6. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Albánií, která proběhla ve dnech 28.–29. října 2013,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Albánie prokázala pokrok při dosahování 12 klíčových priorit obsažených ve stanovisku Komise z roku 2010, i k tomu, že reformní proces uspokojivě pokračuje; vzhledem k tomu, že Albánie přijala zbývající klíčová opatření pro reformy v oblasti soudnictví, veřejné správy a parlamentní reformu na základě konsensu napříč politickým spektrem; vzhledem k tomu, že problémy přetrvávají a je třeba je rychle a efektivně řešit, aby se pokročilo na cestě ke členství v EU;

  B.  vzhledem k řádnému průběhu parlamentních voleb v červnu 2013 a k mírovému předání moci, které měly kladný dopad na demokratizační proces v zemi a zlepšily její vnímání mezinárodním společenstvím;

  C. vzhledem k tomu, že postup přistoupení k EU se stal vůdčí silou pokračujících reforem v Albánii a že podpora přistoupení k EU ze strany občanů je stále na vysoké úrovni;

  D. vzhledem k tomu, že navzdory dosud dosaženému pokroku bylo nové parlamentní období zahájeno opět v napětí mezi politickými silami; vzhledem k tomu, že tyto události ukazují, že politické síly by měly neprodleně posílit duch dialogu, spolupráce a kompromisu, v první řadě ve vztazích mezi dvěma hlavními politickými silami, ale rovněž mezi všemi dalšími subjekty, které se účastní společenského života země;

  E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament hraje důležitou úlohu v rámci úsilí o vytvoření zdravého politického klimatu v zemi; vzhledem k tomu, že udržitelný politický dialog je zásadní pro zachování dynamiky reformního procesu a provádění agendy EU;

  F.  vzhledem k tomu, že jako jednu z hlavních zásad procesu rozšiřování stanovila EU právní stát; vzhledem k tomu, že nadále panují vážné obavy ohledně nezávislosti soudnictví, boje proti korupci, organizovanému zločinu, obchodu s lidmi a obchodu se zbraněmi a s drogami; vzhledem k tomu, že pokrok v těchto oblastech je zásadní i pro pokrok procesu integrace do EU; vzhledem k tomu, že silná politická podpora je klíčová pro dosažení pokroku v těchto oblastech;

  G. vzhledem k tomu, že práva menšin by měla být dále posílena, zejména pokud jde o romskou menšinu a komunitu LGBTI; vzhledem k tomu, že životní podmínky Romů v Albánii jsou alarmující a musí být co nejrychleji zlepšeny, především co se týče přístupu Romů k registraci, bydlení a vzdělávání a začlenění romských dětí do vzdělávacího systému, počínaje předškolní úrovní až k vyššímu vzdělávání;

  H. vzhledem k tomu, že sociální reformy jsou stejně důležité jako reformy politické a právní; vzhledem k tomu, že Albánie se snaží zvýšit míru společenské soudržnosti a potřebuje k tomu silnou oporu ze strany EU, jakož i výraznější snahy vlády o podporu sociálního dialogu, jehož se zúčastní jako třetí strana spolu s odbory a organizacemi zaměstnavatelů;

  I.   vzhledem k tomu, že fungování profesionální a efektivní veřejné správy založené na výsledcích má velký význam pro jakoukoli zemi, která usiluje o členství v EU;

  J.   vzhledem k tomu, že korupce a beztrestnost trestné činnosti je v albánské společnosti nadále značně rozšířena; vzhledem k tomu, že státní orgány, které se zabývají bojem proti korupci, i nadále podléhají politickým tlakům a ovlivňování; vzhledem k tomu, že korupce v soudnictví a orgánech potírajících trestnou činnost je i nadále obzvláště závažným problémem;

  K. vzhledem k tomu, že pokrok každé země na cestě ke vstupu do EU závisí na jejím úsilí o splnění kodaňských kritérií a podmínek spojených s procesem stabilizace a přidružení;

  L.  vzhledem k tomu, že politika rozšiřování musí být i nadále důvěryhodná a založená na objektivních kritériích, která musí být splněna; vzhledem k tomu, že Albánie je velmi blízko dosažení statusu kandidátské země, jelikož splňuje potřebná kritéria;

  Obecné informace

  1.  vítá a podporuje analýzu a doporučení vyplývající ze zprávy o pokroku Albánie za rok 2013 a vyzývá Radu, aby ocenila pokrok Albánie tím, že jí bez průtahů přizná status kandidátské země; naléhavě vyzývá albánské orgány a veškeré politické síly ke konsolidaci pokroku, kterého bylo dosud dosaženo;

  2.  chválí všechny politické síly za celkově řádný průběh nedávných parlamentních voleb a hladké předání moci; doporučuje dále posilovat důvěru veřejnosti ve volební proces, mimo jiné posílením institucionální nezávislosti ústřední volební komise a profesionality volebních komisařů; domnívá se, že je důležité rozvíjet skutečný politický dialog a spolupráci mezi všemi stranami a nalézt kompromisy, které jsou klíčovým prvkem pokroku politického procesu;

  3.  zdůrazňuje, že všechny politické strany a aktéři politického života v Albánii by měli společně se sdělovacími prostředky a občanskou společností usilovat o zlepšování politického klimatu v zemi, aby umožnili dialog a vzájemné porozumění; vyzývá proto všechny politické strany, nevládní organizace, odbory a další zúčastněné subjekty ke skutečnému odhodlání;

  4.  zdůrazňuje skutečnost, že přípravy na integraci do EU by měly mít širokou politickou i veřejnou podporu; vybízí vládu, aby soustavně pokračovala v reformách v rámci integračního procesu a zahrnula do nich všechny politické síly a občanskou společnost; považuje za důležité, aby albánská občanská společnost, sdělovací prostředky a občané vedli své vedoucí představitele k odpovědnosti za konkrétní výsledky politik, především co se týče evropského integračního procesu;

  5.  vyzývá albánskou vládu, aby posílila správní kapacity tím, že bude pokračovat v provádění reforem veřejné správy a podpoří depolarizaci a znalost práva EU i rozhodovacích procesů;

  6.  bere na vědomí povzbudivý pokrok v oblasti reformního programu a vyjadřuje důvěru v potenciál Albánie, její možnosti a závazek dosáhnout dalšího pokroku na cestě do Evropy za předpokladu, že politické síly budou nadále konstruktivně spolupracovat; chválí přijetí klíčových reformních opatření v oblasti legislativy, mimo jiné revizi jednacího řádu parlamentu, přijetí zákona o veřejné službě a změny zákona o vrchním soudu; vyzývá Albánii, aby předvedla výsledky účinného provádění těchto reforem;

  7.  všímá si zbývajících nedostatků v provádění právních předpisů a zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzívnit provádění reformního programu a zajistit jeho jasný výsledek; vybízí vládnoucí většinu i opozici, aby i nadále rozvíjely spolupráci napříč stranami a napomáhaly úspěšnému přijetí a důslednému provádění klíčových reforem;

  8.  vyzývá Albánii, aby včas a účinným způsobem uplatňovala zákon o státní službě a v přiměřené době přijala zákon o obecném správním postupu a posílila zákon o organizaci a fungování veřejné správy; zdůrazňuje, že je zapotřebí silnějšího úřadu pro veřejnou správu a zároveň úplné zprovoznění informačního systému pro řízení lidských zdrojů;

  9.  vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že evropská integrace a modernizace země zůstávají klíčovými prioritami nové vlády; vyzývá Albánii, aby pokračovala v dosahování výsledků v souladu s klíčovými prioritami obsaženými ve stanovisku Komise z roku 2010, zejména pokud jde o dodržování zásad právního státu, boj proti korupci a organizované trestné činnosti, a aby vytvářela dlouhodobé přehledy výsledků dosažených při uplatňování těchto zásad a přijala potřebnou legislativu; naléhavě vyzývá Albánii, aby zlepšila spolupráci mezi ministerstvem pro evropskou integraci a příslušnými ministerstvy, a posílila tak evropský reformní program;

  Politická kritéria

  10. vyzývá vládu i parlament k dalšímu úsilí o posilování nezávislosti, odpovědnosti, nestrannosti a účinnosti soudního systému, včetně Vysoké soudní rady a nezávislého nejvyššího státního zástupce jmenovaného na základě transparentních a nestranných kritérií vycházejících ze zásluh; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby zlepšily přístup ke spravedlnosti pro všechny osoby, které to potřebují, také prostřednictvím informačních činností Státní komise pro právní pomoc a zřízením plánovaných místních kanceláří pro právní pomoc; vyzývá příslušné orgány, aby posilovaly nezávislost, účinnost a efektivitu lidskoprávních struktur, jako je funkce veřejného ochránce práv a komisaře pro ochranu před diskriminací;

  11. trvá na tom, že albánský soudní systém by měl být zcela nezávislý, čitelnější, účinnější a spravedlivější, aby občané a podnikatelská komunita měli důvěru v soudnictví; vyzývá proto příslušné orgány, aby zaručily depolitizaci soudního systému vytvořením transparentního postupu jmenování soudců a státních zástupců vycházejícího ze zásluh, ale také spolehlivý přehled výsledků disciplinárních řízení, a aby zajistily včasný výkon spravedlnosti a jednotnost soudnictví, zveřejňování všech soudních rozhodnutí a snadný přístup k těmto rozhodnutím ihned po jejich přijetí a zavedly náhodné přidělování případů všem soudům;

  12. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit profesionální a transparentně fungující veřejnou správu, která by byla založena na výsledcích a měla by možnost přijímat a uplatňovat právní předpisy; požaduje přijetí nezbytných sekundárních právních aktů, které zajistí řádné uplatňování zákona o státní službě, a přepracovaného zákona o obecných správních postupech; zdůrazňuje, že je zapotřebí silnějšího úřadu pro veřejnou správu a zároveň úplné zprovoznění informačního systému pro řízení lidských zdrojů; zdůrazňuje, že je potřeba vynaložit další úsilí o depolitizaci veřejné správy, boj proti korupci a posílení meritokracie při jmenování, povyšování i propouštění a zvýšit účinnost a finanční udržitelnost veřejné správy;

  13. vítá záměr vlády zahájit a dokončit významnou reformu veřejné správy a územní reformu před komunálními volbami v zemi, které se mají konat v roce 2015; zdůrazňuje nicméně, že je důležité zajistit náležité konzultace s veškerými místními zástupci zúčastněných stran a soulad reformy s ustanoveními Evropské charty místní samosprávy, včetně ustanovení na ochranu práv komunit a ustanovení zaručujících politickou, správní a finanční nezávislost místních vlád;

  14. zdůrazňuje, že je třeba dále posílit politický závazek bojovat proti korupci na všech úrovních, budovat institucionální kapacity a zlepšit institucionální koordinaci; vyzývá k většímu úsilí o potírání korupce v rámci místních vlád; oceňuje dosažené výsledky v podobě přijatých strategických dokumentů týkajících se boje proti korupci; s uspokojením konstatuje, že byla splněna všechna doporučení třetího kola hodnocení Skupiny států proti korupci (GRECO), tj. jmenování národního protikorupčního koordinátora, a vítá záměr vlády jmenovat osobu odpovědnou za dohled v rámci každého ministerstva; trvá na potřebě provádět platné protikorupční právní předpisy soustavným způsobem;

  15. vyzývá vládu, aby vypracovala jasný mandát a akční plán / strategii národního protikorupčního koordinátora a aby zahájila přípravu nové národní protikorupční strategie, včetně jasných ukazatelů výsledků a mechanismu navazující činnosti a systému monitorování; dále vyzývá příslušné orgány, aby vyjasnily úlohu odboru pro vnitřní kontrolu a boj proti korupci a posilovaly kapacity v oblasti vnitřních kontrolních mechanismů, aby poskytly dostatek prostředků společným vyšetřovacím jednotkám, aby sledovaly uplatňování antikorupčních strategií a akčních plánů a aby dále vypracovávaly přehledy o výsledcích dosažených při vyšetřování, stíhání a trestání, včetně případů korupce na vysoké úrovni; naléhavě vyzývá albánské orgány, aby řešily otázku zranitelnosti vůči politickým útokům na instituce, které se zabývají bojem proti korupci;

  16. znovu opakuje potřebu rezolutně prosazovat reformy a regionální spolupráci v rámci boje proti organizovanému zločinu, i že je třeba dosáhnout dobrých výsledků ve vyšetřování, stíhání a vynášení rozsudků na všech úrovních, především v oblasti výroby drog a obchodování s nimi, obchodování s lidmi, a to i nezletilými, a v oblasti nelegálních hazardních her; naléhavě vyzývá vládu, aby pracovala na rozvoji přehledu výsledků finančních vyšetřování, která se zaměřují na případy nevysvětlitelného nabytí majetku a jeho spojení s trestnou činností a organizovaným zločinem; připomíná, že je nutné zlepšit koordinaci mezi donucovacími orgány;

  17. vyjadřuje své uznání veřejnému ochránci práv za jeho činnost ve prospěch prosazování lidských práv, za jeho otevřenost vůči zranitelným osobám a za spolupráci s organizacemi občanské společnosti; vyslovuje politování nad tím, že výroční a zvláštní zprávy veřejného ochránce práv nebyly v parlamentu projednávány, takže nemohou být zveřejněny a nejsou tedy oficiálně uznány; naléhavě vyzývá vládu a parlament ke zlepšení spolupráce s úřadem veřejného ochránce práv; lituje skutečnosti, že veřejný ochránce práv dosud není pravidelně a včas informován či konzultován vládou ohledně relevantních návrhů právních předpisů; se znepokojením poznamenává, že rozpočet přidělený úřadu veřejného ochránce práv je i nadále nedostatečný a byl opětovně snížen; zdůrazňuje, že tento orgán potřebuje další finanční i politickou podporu jak ze strany parlamentu, tak ze strany vlády, aby mohl plnit své povinnosti; vyzývá k tomu, aby byla uskutečněna rozsáhlá osvětová kampaň zdůrazňující úlohu a význam tohoto orgánu;

  18. vybízí parlament a vládu i ostatní relevantní státní orgány k zachování a prohlubování integrity a nezávislosti klíčových institucí, jako jsou státní policie, Vysoká soudní rada, nejvyšší inspekční úřad pro majetková přiznání a audity, úřad pro audiovizuální média a Národní statistický úřad;

  19. je znepokojen přetrvávající existencí krevní msty v Albánii, což nejen podněcuje vraždy a násilí, ale rovněž nutí mnoho dětí zůstávat po neurčitou dobu doma, což má dalekosáhlé sociální následky pro život mnoha tisíců lidí; konstatuje, že počet vražd na základě krevní msty se zvyšuje; vyzývá albánské úřady, aby reagovaly na požadavek OSN a doporučení veřejného ochránce práv vytvořit důvěryhodnou databázi, aktivizovat Radu pro koordinaci boje proti krevní mstě, jež byla zřízena v roce 2005, a vytvořit akční plán k řešení problematiky krevní msty;

  20. oceňuje zlepšení dialogu mezi občanskou společností a vládou a zdůrazňuje, že je třeba jej prohloubit, rozšířit a upevnit dosažené výsledky, a to jak v oblasti demokracie, lidských práv a občanských svobod, tak při vytváření právního rámce pro nové reformy; zdůrazňuje klíčovou úlohu občanské společnosti v rámci regionální spolupráce týkající se sociálních a politických hledisek; vyzývá vládu k usnadnění zapojení aktérů občanské společnosti do postupu vytváření politik;

  21. vítá skutečnost, že práva menšin se obecně respektují a že je rozšířena náboženská svoboda; vyzývá příslušné orgány, aby dále posilovaly ovzduší začleňování a tolerance ke všem menšinám v zemi; je znepokojen skutečností, že skupiny jako jsou Romové, osoby se zdravotním postižením či LGBTI osoby jsou stále vystaveny diskriminaci, a to i ze strany státních orgánů; zdůrazňuje, že je třeba všechny menšiny chránit; naléhavě žádá vládu, aby zajistila úplné provádění příslušných právních ustanovení, a vybízí orgány, aby vyvinuly další úsilí o zvýšení povědomí o všech typech diskriminace; konstatuje, že je důležité zvyšovat povědomí veřejnosti o právních prostředcích, které mají občané k dispozici pro podávání stížností souvisejících s různými formami diskriminace;

  22. žádá, aby byla přijata další opatření zaměřená na zajištění ochrany práv romské menšiny, jež se neustále potýká s častou diskriminací; v této souvislosti vyzývá k urychlenému provedení akčního plánu v rámci iniciativy „Dekáda romské integrace“ a k tomu, aby na jeho provádění byly vyčleněny dostatečné a přiměřené prostředky a byly přezkoumány příslušné právní předpisy; zdůrazňuje fakt, že klíčem k řešení problémů romské menšiny v Albánii je registrace a poskytnutí přístupu k bydlení a vzdělávání; naléhavě vyzývá vládu, aby učinila rozhodné kroky k zajištění potřebných podmínek;

  23. žádá řádný přezkum a provádění právních předpisů, zvyšování povědomí, vzdělávání a další činnosti cílené na boj proti diskriminaci osob LGBTI, včetně sankcí za nenávistné projevy, a zavedení přehledu výsledků v tomto ohledu;

  24. podtrhuje zásadní význam profesionálních, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků, a to veřejných i soukromých, coby základního kamene demokracie; klade důraz na význam přístupu k internetu, který patří k nejnižším v tomto regionu, a digitální svobodu;

  25. vítá zlepšení právního rámce pro audiovizuální sdělovací prostředky přijetím zákona o audiovizuálních sdělovacích prostředcích; konstatuje, že mediální prostředí je pluralitní a diverzifikované; je však dále znepokojen politickým ovlivňováním a zásahy ve sdělovacích prostředcích, jakož i autocenzurou, zejména ve veřejných sdělovacích prostředcích; zdůrazňuje, že je nutné vyvinout další úsilí, aby byla v plné míře zajištěna nezávislost regulačních orgánů pro sdělovací prostředky a veřejnoprávního rozhlasu a televize; žádá zajištění opatření na ochranu novinářů a jejich investigativní činnosti; podtrhuje význam zajištění a propagace plurality sdělovacích prostředků s cílem dále posilovat svobodu projevu a zajistit transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a jejich financování; zdůrazňuje potřebu dlouhodobé strategie pro rozvoj veřejnoprávních mediálních služeb v systému nových médií;

  26. s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí nové vlády zvýšit počet žen ve vedoucích pozicích ve vládě a doufá, že to bude mít pozitivní vliv na celou společnost; požaduje přístup nulové tolerance ke všem formám násilí na ženách a k odstranění jakékoli předpojatosti v právních předpisech a jejich provádění;

  27. vyzývá vládu, aby zvýšila úsilí o prosazování práv a provádění politik v oblasti práv žen a rovnosti mužů a žen, se zvláštním zaměřením na ochranu žen před všemi formami násilí a jejich rovnou účast na veřejném a politickém životě; vyzývá k vynaložení dalšího úsilí o uplatňování hlediska genderové rovnosti na ústřední a místní úrovni;

  28. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit práva a kvalitu života osob závislých na státu, jako jsou vězni, sirotci a duševně nemocní;

  29. vyzývá k dalšímu úsilí o zajištění účinného uplatňování strategie a akčního plánu v oblasti vlastnických práv, které jsou základními kameny hospodářského rozvoje; bere na vědomí kroky přijaté s cílem řešit problematiku nelegálních staveb v celé zemi; je znepokojen omezeným pokrokem v oblasti registrace a restitucí majetku; vyzývá vládu, aby oznámila jasný plán a časový harmonogram výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně vlastnických práv;

  30. naléhavě vyzývá vládu, aby vypracovala politiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, účinněji se zabývala problematikou nakládání s odpady a rozvíjela environmentálně udržitelný cestovní ruch; vítá nedávnou iniciativu občanské společnosti ohledně referenda o dovozu odpadů; s uspokojením vítá, že parlament dne 10. října 2013 odhlasoval zrušení povolení na dovoz odpadů stanovené v zákoně č. 10463 ze dne 22. září 2011;

  31. požaduje opatření, která by zabránila nárůstu neoprávněných azylových řízení v důsledku zavedení systému osvobození od vízové povinnosti s EU;

  Společenské a ekonomické reformy

  32. vyzývá příslušné orgány, aby rozhodným způsobem řešily nedostatečné prosazování právních předpisů a výběr daní, stejně jako rozsáhlou neformální ekonomiku, které poškozují sociální soudržnost a ekonomické vyhlídky země; vybízí novou vládu, aby zintenzívnila opatření na podporu zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, práv na sociální zabezpečení, antidiskriminačních práv v oblasti práce z jakýchkoli důvodů, rovného odměňování mužů a žen a jiných zákonů týkajících se práce, především mezi mladými lidmi a ženami, a zlepšila právní předpisy v těchto oblastech;

  33. s obavami konstatuje, že v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti nebylo dosaženo dostatečného pokroku; vítá záměr nové vlády tento problém řešit; je si vědom rozpočtových omezení, vyzývá nicméně ke zvrácení trendu ke snižování rozpočtu na provádění sociální pomoci a ochranných reforem; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné poskytnout sociální pomoc nejzranitelnějším skupinám nezaměstnaných; s vážným znepokojením konstatuje, že dětská práce zůstává závažným problémem, a žádá vládu, aby se jím bez prodlení zabývala;

  34. podtrhuje skutečnost, že Albánie ratifikovala osm základních úmluv Mezinárodní organizace práce v oblasti pracovního práva; je znepokojen tím, že v oblasti pracovních práv a práv odborů bylo dosaženo pouze malého pokroku; vyzývá vládu k dalšímu posílení pracovních práv a práv odborů; naléhavě vyzývá vládu, aby zaručila dodržování pracovního práva, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, a aby zlepšovala třístranný sociální dialog, a tak posilovala úlohu odborových svazů i provádění reformních právních předpisů; konstatuje, že tento dialog byl přerušen v březnu 2013, kdy skončil mandát národní pracovní rady, a že dvoustranný sociální dialog je stále nedostatečný, zejména v soukromém sektoru; klade důraz na to, že sociální dialog a dodržování pracovních práv jsou základními kameny sociálního tržního hospodářství;

  35. zdůrazňuje, že by se měla věnovat zvláštní pozornost ochraně práv dětí, a vyzývá k investicím do vzdělávání v raném věku, zejména pro děti z menšinových či marginalizovaných skupin, s cílem předcházet jejich vyloučení, a k přijetí opatření zaměřených na zajištění péče o děti, výživu a podporu rodin s cílem zabránit přenášení chudoby z generace na generaci; zdůrazňuje, že je třeba neprodleně zlepšit situaci nezletilých osob v soudním řízení v souladu s osvědčenými postupy používanými v Evropě; zdůrazňuje, že je důležité zajistit řádné financování veřejného vzdělávacího systému; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby přijaly strategii, která by zajišťovala spravedlnost pro děti; zdůrazňuje skutečnost, že široce rozšířená korupce v rámci soudního systému představuje i nadále překážku, která brání zejména vymáhání zákonů proti obchodování s lidmi a snahám o ochranu obětí;

  Regionální spolupráce

  36. vítá stabilizující úlohu Albánie v oblasti západního Balkánu, zejména v jejích vztazích s těmi sousedními zeměmi, v nichž žijí početné albánské menšiny, a její příspěvek k harmonickému soužití náboženských vyznání;

  37. vítá, že nová vláda se postavila odmítavě k nacionalistickému diskurzu i její záměr rozvinout politiku „bezproblémových vztahů se sousedy“; zdůrazňuje pivotní úlohu Albánie při posilování dobrých sousedských vztahů na území západního Balkánu; vybízí Albánii, aby pokračovala ve svém konstruktivním regionálním postoji;

   

  °

  °          °

   

  38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Albánie.