Propunere de rezoluţie - B7-0556/2013Propunere de rezoluţie
B7-0556/2013

Propunere de rezoluție referitoare la Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2013

9.12.2013 - (2013/2879(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Nikola Vuljanić în numele Comisiei pentru afaceri externe


Procedură : 2013/2879(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0556/2013
Texte depuse :
B7-0556/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0556/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2013

(2013/2879(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 11 decembrie 2012, confirmate de Consiliul European din 14 decembrie 2012,

   având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010, intitulată „Avizul Comisiei privind cererea Albaniei de aderare la Uniunea Europeană” (COM(2010)0680),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014” (COM(2013)0700), precum și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Evoluția Albaniei în 2013” (SWD(2013)0414),

–   având în vedere constatările și concluziile preliminare din 23 iunie 2013 ale misiunii internaționale de observare a alegerilor din Albania, referitoare la alegerile parlamentare din 23 iunie 2013,

–   având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la extindere: politici, criterii și interese strategice[1] ale UE și cea din 13 decembrie 2012 referitoare la raportul privind evoluția Albaniei în 2012[2],

   având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la gestiunea bugetară a fondurilor Uniunii Europene de preaderare din domeniul sistemelor judiciare și al combaterii corupției din țările candidate și potențial candidate[3] și observațiile sale privind Albania,

–   având în vedere recomandările celei de-a șasea reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și asociere UE-Albania din 28-29 octombrie 2013,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Albania a realizat un progres în îndeplinirea celor 12 priorități-cheie cuprinse în avizul Comisiei din 2010 și procesul de reformă continuă într-un mod satisfăcător; întrucât Albania a adoptat restul de măsuri-cheie de reformă juridică, a administrației publice și parlamentare cu un consens între partide; întrucât persistă provocări și ele trebuie soluționate rapid și eficace pentru a face progrese suplimentare în procesul de aderare la UE;

B.  întrucât buna desfășurare a alegerilor parlamentare din iunie 2013 și transferul pașnic de putere au avut un impact pozitiv asupra procesului de democratizare a țării și au îmbunătățit modul în care această țară este percepută pe plan internațional;

C. întrucât procesul de aderare la UE a devenit forța motrice pentru continuarea reformelor în Albania, iar sprijinul cetățenilor pentru aderarea la UE rămâne deosebit de ridicat;

D. întrucât, în pofida progreselor realizate până în prezent, noua legislatură a parlamentului a început din nou cu neînțelegeri între forțele politice; întrucât aceste evenimente arată că este imperios necesar ca forțele politice să promoveze spiritul de dialog, cooperare și compromis, în special în privința relației dintre cele două forțe politice majore, dar și între toți ceilalți actori ai vieții sociale a țării;

E.  întrucât Parlamentul European a avut un rol important în eforturile de creare a unui climat politic sănătos în țară; întrucât un dialog politic viabil este esențial pentru a menține dinamica procesului de reformă și a aplicării agendei UE;

F.  întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central al procesului de extindere, întrucât independența sistemului judiciar și combaterea corupției, a criminalității organizate și a traficului de persoane, arme și droguri continuă să fie domenii care dau motive serioase de îngrijorare; întrucât progresul în aceste domenii este esențial pentru a avansa în procesul de integrare în UE; întrucât o puternică susținere politică este esențială pentru a realiza progrese în aceste domenii;

G. întrucât drepturile minorităților ar trebui consolidate în continuare, în special cele ale minorității rome și ale comunității LGBTI; întrucât situația socială a romilor din Albania este consternantă și trebuie îmbunătățită rapid, în special în ceea ce privește accesul populației rome la înregistrare, locuințe și educație și includerea copiilor romi în sistemul educațional – de la nivelul preșcolar la învățământul superior;

H. întrucât reformele sociale sunt la fel de importante ca și cele politice și juridice; întrucât Albania depune eforturi în vederea creșterii coeziunii sociale și are nevoie de un sprijin puternic din partea UE pentru a realiza acest lucru, precum și de eforturi mai intense ale guvernului de a promova dialogul social, ca parte terță, alături de sindicate și asociațiile angajatorilor;

I.   întrucât existența unei administrații publice profesionale, eficace și bazate pe merit are o semnificație majoră pentru orice țară care aspiră să devină membru al UE;

J.   întrucât corupția și impunitatea pentru crime sunt în continuare răspândite în societatea albaneză; întrucât instituțiile de stat care se ocupă de combaterea corupției continuă să fie vulnerabile la presiunea și influența economică; întrucât corupția din instituțiile judiciare și cele de reprimare a infracțiunilor rămâne o problemă deosebit de gravă;

K. întrucât evoluția fiecărei țări pe calea aderării la UE depinde de eforturile depuse pentru a îndeplini criteriile de la Copenhaga și a respecta condițiile aferente procesului de stabilizare și asociere,

L.  întrucât politica de extindere trebuie să rămână credibilă și bazată pe criterii obiective, care să fie îndeplinite; întrucât Albania se află aproape de obținerea statutului de țară candidată, deoarece a îndeplinit criteriile necesare pentru a trece de această etapă,

Observații generale

1.  salută și sprijină analiza și recomandările din Raportul privind evoluția Albaniei în 2013 și solicită Consiliului să recunoască progresele făcute și să acorde Albaniei statutul de țară candidată, fără întârzieri nejustificate; solicită insistent autorităților albaneze și tuturor forțelor politice să consolideze progresele realizate până în prezent;

2.  felicită toate forțele politice pentru buna desfășurare în general a recentelor alegeri parlamentare și pentru transferul pașnic de putere; recomandă îmbunătățirea pe viitor a încrederii publice în procesul electoral, printre altele prin consolidarea independenței instituționale a Comisiei Electorale Centrale și a profesionalismului funcționarilor electorali; consideră că menținerea unui dialog politic autentic, a unei cooperări între toate părțile și găsirea unor soluții de compromis reprezintă elemente esențiale în vederea realizării de progrese în procesele politice;

3.  subliniază că toate partidele politice și actorii politici din Albania, împreună cu media și societatea civilă, ar trebui să depună eforturi în vederea îmbunătățirii climatului politic din țară, pentru a favoriza dialogul și înțelegerea reciprocă; solicită, prin urmare, un angajament real din partea tuturor partidelor politice, ONG-urilor, sindicatelor și altor actori;

4.  subliniază că pregătirea pentru integrarea în UE ar trebui să beneficieze de un larg sprijin politic și public; încurajează guvernul să continue reformele de integrare într-un mod consecvent, incluzând toate forțele politice și societatea civilă; consideră important ca societatea civilă, mass-media și cetățenii albanezi să își considere liderii responsabili pentru rezultatele specifice ale politicii, în special în ceea ce privește procesele de integrare europeană;

5.  solicită guvernului albanez să își îmbunătățească capacitățile administrative prin continuarea reformei administrației publice și prin promovarea depolarizării și a cunoașterii dreptului UE și a proceselor decizionale;

6.  observă progresele încurajatoare înregistrate în privința programului de reformă și își exprimă încrederea în potențialul, capacitatea și angajamentul Albaniei pentru a realiza progrese suplimentare pe drumul său european, cu condiția ca forțele politice să continue să coopereze într-un mod constructiv; salută adoptarea unor reforme legislative cheie, cum ar fi revizuirea regulamentului de procedură parlamentară, adoptarea legii privind funcția publică și amendamentele aduse legii privind Curtea Supremă; încurajează Albania să prezinte rezultatele obținute în implementarea efectivă a acestor reforme;

7.  constată deficiențele rămase în punerea în aplicare a legislației și subliniază că punerea în aplicare a programului de reformă trebuie intensificată și trebuie furnizată o evidență clară; invită atât majoritatea aflată la putere, cât și opoziția, să susțină cooperarea între partide în adoptarea și punerea în aplicare a reformelor esențiale;

8.  invită Albania să pună în aplicare Legea privind funcția publică, să adopte în timp util Legea privind procedura administrativă generală și să consolideze Legea privind organizarea și funcționarea administrației publice; subliniază necesitatea unui departament mai puternic al administrației publice, precum și a unui sistem de gestionare a resurselor umane pe deplin operațional;

9.  își exprimă satisfacția pentru faptul că integrarea europeană și modernizarea țării rămân prioritățile esențiale ale noului guvern; îndeamnă Albania să continue să obțină rezultate cu privire la prioritățile principale cuprinse în avizul Comisiei din 2010, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, inclusiv prin realizarea unor rezultate viabile în materie de implementare a legislației și de adoptare a legilor care lipsesc; solicită insistent Albaniei să îmbunătățească cooperarea dintre Ministerul Integrării Europene și miniștrii de resort, astfel încât programul de reformă europeană să fie accelerat;

Criterii politice

10. solicită eforturi suplimentare din partea guvernului și parlamentului pentru a consolida independența, responsabilizarea, imparțialitatea și eficiența sistemului judiciar, inclusiv a Înaltul Consiliu de Justiție, și un procuror general independent, numit pe baza unor criterii transparente, imparțiale și bazate pe merit; îndeamnă autoritățile să îmbunătățească accesul la justiție pentru toți cei care au nevoie, inclusiv prin intermediul unor activități de sensibilizare desfășurate de Comisia de stat pentru asistență judiciară și prin crearea birourilor locale de asistență judiciară preconizate; solicită insistent autorităților să consolideze independența, eficiența și eficacitatea structurilor din domeniul drepturilor omului, cum ar fi Mediatorul și Comisarul pentru protecția împotriva discriminării;

11. insistă asupra faptului că sistemul de justiție albanez ar trebui să fie pe deplin independent, mai previzibil, eficient și echitabil, pentru ca cetățenii și întreprinderile să poată avea încredere în justiție; solicită, prin urmare, autorităților să garanteze depolitizarea sistemului judiciar prin stabilirea unui proces transparent, bazat pe merite de numire a judecătorilor și a procurorilor, precum și a unei evidențe solide a procedurilor disciplinare, și prin asigurarea unui justiții în timp util, împreună cu unificarea jurisprudenței, publicarea și accesul facil la toate deciziile judiciare imediat după adoptarea și alocarea aleatorie a cazurilor către toate instanțele;

12. subliniază necesitatea de a crea o administrație publică profesională și bazată pe merite care să își desfășoare activitatea într-un mod transparent și care să poată adopta și pune în aplicare legile; solicită adoptarea legislației secundare necesare pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a Legii privind funcția civilă, precum și a unei noi Legi privind procedurile administrative generale; subliniază necesitatea unui departament mai puternic al administrației publice, precum și un sistem de gestionare a resurselor umane pe deplin operațional; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru depolitizarea administrației publice, combaterea corupției, consolidarea unui sistem de numire, promovare și concediere bazat pe merit, precum și pentru creșterea eficacității și a sustenabilității financiare a administrației publice;

13. salută intenția guvernului de a iniția și finaliza o reformă administrativă și teritorială completă și majoră înainte de alegerile locale din 2015; subliniază, cu toate acestea, importanța unei consultării adecvate cu toate părțile interesate și a garantării conformității reformei cu dispozițiile Cartei europene a autonomiei locale, inclusiv cu cele privind protecția drepturilor comunităților și cele care garantează independența politică, administrativă și financiară a guvernelor locale;

14. subliniază necesitatea consolidării în continuare a angajamentului politic de a combate corupția la toate nivelurile, de a crește capacitatea instituțională și de a îmbunătăți coordonarea instituțională; solicită multiplicarea eforturilor de eradicare a corupției din interiorul guvernelor locale; recunoaște rezultatele în ceea ce privește adoptarea de documente strategice în domeniul combaterii corupției; constată cu satisfacție îndeplinirea tuturor recomandărilor celei de-a treia runde de evaluare GRECO, numirea unui coordonator național de combatere a corupției și intenția guvernului de a numi un supraveghetor în cadrul fiecărui minister; insistă asupra necesității de a implementa în mod coerent legislația anti-corupție existentă;

15. solicită Guvernului să elaboreze un mandat clar și un plan de acțiune/o strategie pentru coordonatorul național de combatere a corupției și să inițieze redactarea unei noi strategii naționale de combatere a corupției, inclusiv indicatori clari ai rezultatelor și mecanisme de urmărire și monitorizare; îndeamnă, totodată, autoritățile responsabile să clarifice rolul Departamentului pentru control intern și anticorupție și să consolideze capacitățile în domeniul mecanismelor de control intern, să furnizeze resurse suficiente Unităților comune de anchetă, să monitorizeze implementarea strategiei de combatere a corupției și a planurilor de acțiune și să continue îmbunătățirea rezultatelor privind anchetele, urmăririle penale și condamnările, inclusiv în cazurile de corupție la nivel înalt; îndeamnă, de asemenea, autoritățile albaneze să soluționeze vulnerabilitatea în fața atacurilor politice îndreptate asupra instituțiilor de combatere a corupției;

16. reiterează necesitatea aplicării ferme a reformelor și a cooperării regionale în materie de combatere a criminalității organizate, precum și a obținerii unor rezultate substanțiale în materie de investigații, urmăriri penale și condamnări la toate nivelurile, în special în domeniile producției de droguri și a traficului de persoane, traficului de ființe umane, inclusiv a minorilor, și jocurile de noroc ilegale; îndeamnă guvernul să depună eforturi pentru a elabora o evidență a investigațiilor financiare privind cazurile de averi inexplicabile și legătura dintre aceste averi și activitățile infracționale și criminalitatea organizată; reiterează necesitatea de a consolidării și mai mari a coordonării dintre agențiile de aplicare a legii;

17. felicită Ombudsmanul pentru munca sa de promovare a drepturilor omului, pentru deschiderea sa către persoanele vulnerabile și pentru cooperarea cu organizațiile societății civile; regretă faptul că rapoartele anuale și speciale ale Ombudsmanului nu au fost dezbătute în parlament, prin urmare ele nu pot fi publicate și nu sunt recunoscute oficial; îndeamnă guvernul și Parlamentul să îmbunătățească cooperarea cu biroul Ombudsmanului; regretă faptul că, până în prezent, Ombudsmanul nu a fost în mod regulat informat sau consultat de către Guvern în timp util cu privire la proiectele legislative relevante; constată cu îngrijorare faptul că bugetul alocat pentru biroul Ombudsmanului rămâne insuficient, fiind chiar redus și mai mult; subliniază faptul că instituția are nevoie de mai mult sprijin financiar și politic, atât din partea Parlamentului, cât și a guvernului, pentru a-li îndeplini în continuare atribuțiilor; solicită desfășurarea unei campanii ample de conștientizare pentru a evidenția rolul și importanța acestei instituții;

18. invită Parlamentul și guvernul și alte instituții de stat relevante să mențină și să susțină integritatea și independența instituțiilor principale, precum poliția de stat, Consiliul Superior al Justiției, Înaltul inspectorat pentru declarația și auditul activelor, Autoritatea pentru media audiovizuală și Institutul Național de Statistică;

19. este preocupat de existența în continuare a vendetelor în Albania, care nu numai că declanșează crime și violențe, dar, de asemenea, forțează mulți copii să stea acasă pe termen nelimitat, având astfel, au profunde consecințe sociale ce afectează viețile a mii de oameni; constată că se înregistrează din ce în ce mai multe vendete; solicită autorităților albaneze să răspundă cererii ONU și recomandărilor Ombudsmanului vizând crearea unei baze de date fiabile, activarea Consiliului Coordonator pentru combaterea vendetelor înființat în anul 2005 și dezvoltarea unui plan de acțiune de combatere a vendetelor;

20. apreciază îmbunătățirea dialogului dintre societatea civilă și guvern și subliniază necesitatea consolidării realizărilor, dar și a lărgirii lor, atât în domeniul democrației, al drepturilor omului și al libertăților civile, cât și în ceea ce privește conturarea cadrului legislativ pentru noi reforme; subliniază rolul esențial al societății civile în cooperarea regională în ceea ce privește aspectele sociale și politice; solicită guvernului să faciliteze implicarea actorilor societății civile în procesul de elaborare a politicilor;

21. salută faptul că, în general, drepturile minorităților sunt respectate și că libertatea religioasă este larg răspândită; invită autoritățile competente să îmbunătățească și mai mult climatul de integrare și toleranță pentru toate minoritățile din țară; este preocupat de faptul că grupuri precum romii, persoanele cu dizabilități și persoanele LGBTI suferă încă de discriminare, inclusiv din partea autorităților de stat; subliniază că trebuie protejate toate minoritățile; îndeamnă guvernul să garanteze aplicarea integrală a dispozițiilor juridice relevante și încurajează autoritățile să depună eforturi suplimentare pentru conștientizarea oricărui tip de discriminare; constată importanța conștientizării publicului cu privire la mijloacele legale aflate la dispoziția cetățenilor pentru a depune plângeri cu privire la diferite forme de discriminare;

22. solicită măsuri suplimentare pentru a garanta drepturile minorității rome, care este încă discriminată frecvent; solicită, în acest sens, implementarea accelerată a planului de acțiune pentru Deceniul romilor pentru a consolida incluziunea romilor, alocarea unor resurse financiare suficiente și adecvate și revizuirea legislației; subliniază faptul că înregistrarea romilor și înlesnirea accesului la locuințe și educație reprezintă o soluție pentru rezolvarea problemelor romilor din Albania; solicită de urgență guvernului să ia măsuri ferme pentru a asigura condițiile necesare;

23. solicită revizuirea și aplicarea legislației adecvate, stimularea acțiunilor de conștientizare, educație și alte activități care vizează combaterea discriminării împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv sancțiuni pentru discursul care incită la ură, precum și stabilirea unui istoric în această privință;

24. subliniază importanța deosebită a unor servicii mass-media publice și private specializate, independente și pluraliste, întrucât aceasta constituie fundamentul democrației; subliniază importanța accesului la internet, care este printre cel mai scăzut din regiune, și a libertății digitale;

25. salută îmbunătățirile aduse cadrului legislativ privind mass-media audiovizuale prin adoptarea Legii privind mass-media audiovizuale; constată că sectorul mass-media este pluralist și divers; rămâne îngrijorat de influența politică și imixtiunea în mass-media, precum și de autocenzura, mai ales în mass-media publice; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a garanta pe deplin independența autorității de reglementare a mass-mediei și a radiodifuziunii publice; solicită măsuri de protecție a jurnaliștilor și a activității lor de investigare; subliniază importanța garantării și promovarea pluralismului mass-media, pentru a consolida libertatea de exprimare și a asigurării transparenței proprietății mass-media și a finanțarea acestora; subliniază necesitatea unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea serviciilor publice de mass-media în noul sistem mass-media;

26. ia act cu satisfacție de decizia noii administrații de a crește numărul femeilor care ocupă posturile de funcționari guvernamentali superiori și speră că aceasta va avea un impact pozitiv asupra întregii societăți; solicită toleranță zero față de violența împotriva femeilor și eliminarea oricărui dezechilibru de gen în aplicarea sa;

27. solicită guvernului să își intensifice eforturile de consolidare a aplicării legilor și a implementării politicilor privind drepturile femeilor și egalitatea de gen, acordând o atenție deosebită protecției femeilor împotriva tuturor formelor de violență și participării lor la viața publică și politică; încurajează eforturile de integrare mai mare a problematicii de gen la nivel central și local;

28. subliniază necesitatea de a îmbunătăți drepturile și calitatea vieții persoanelor care depind de stat, cum ar fi deținuții, orfanii și persoanele cu dizabilități mintale;

29. solicită depunerea de eforturi suplimentare pentru a asigura implementarea efectivă a strategiei și a planului de acțiune privind drepturile de proprietate, deoarece acesta constituie unul dintre fundamentele dezvoltării economice; apreciază măsurile luate pentru a soluționa problemele legate de clădirile construite ilegal în întreaga țară; este preocupat în legătură cu progresele modeste în ceea ce privește înregistrarea și restituirea; solicită guvernului să comunice un plan și un calendar clare pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește drepturile de proprietate;

30. îndeamnă guvernul să elaboreze politici privind energiile regenerabile, să trateze mai eficient problema gestionării deșeurilor și să dezvolte un turism sustenabil din punct de vedere ecologic; salută recenta inițiativă a societății civile cu privire la un referendum în problema importului de deșeuri; salută ferm votul Parlamentului din 10 octombrie 2013 prin care s-a anulat autorizarea importurilor de deșeuri, prevăzute în Legea nr. 10463 din 22 septembrie 2011;

31. solicită luarea unor măsuri împotriva multiplicării procedurilor de azil nejustificate în contextul implementării unui regim de liberalizare a vizelor cu UE;

Reforme socio-economice

32. invită autoritățile competente să trateze cu fermitate slaba aplicare a legii și colectare a impozitelor, precum și economia la negru de mari dimensiuni, acestea constituind obstacole în calea coeziunii sociale și a perspectivelor economice ale țării; încurajează noul guvern să pună în aplicare măsurile și legislația menite să promoveze ocuparea forței de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă, securitatea socială, dreptul la protecție în fața discriminării în domeniul muncii la toate nivelurile, remunerarea egală pentru femei și bărbați și alte legi asociate cu munca, în special în rândul tinerilor și a femeilor;

33. constată cu îngrijorare lipsa de progrese în domeniul politicii sociale și al ocupării forței de muncă; salută intenția noului guvern de a soluționa această problemă; este conștient de restricțiile bugetare, dar solicită cu toate acestea inversarea tendinței de a reduce bugetul pentru implementarea reformelor în materie de asistență și protecție socială; subliniază nevoia urgentă de a furniza asistență socială grupurilor celor mai vulnerabile din rândul șomerilor; constată cu îngrijorare că munca copiilor rămâne o provocare importantă și solicită guvernului să trateze ferm această problemă;

34. subliniază faptul că Albania a ratificat principalele opt convenții ale OIM privind drepturile lucrătorilor; este preocupat de faptul că s-au înregistrat numai progrese modeste în domeniul drepturilor lucrătorilor și ale sindicatelor; solicită guvernelor să consolideze și mai mult dreptul muncii și drepturile sindicatelor; solicită guvernului să garanteze respectarea legislației muncii, atât în sectorul privat, cât și în cel public, și să îmbunătățească dialogul social tripartit pentru a consolida rolul sindicatelor dar și pentru a beneficia de un sprijin mai larg în implementarea legislației vizând reformele; ia act de faptul că dialogul a fost întrerupt odată cu încheierea mandatului Consiliului Național al Muncii în martie 2013 și că dialogul social bipartit rămâne slab, în special în sectorul privat; reamintește că dialogul social și respectarea drepturilor la muncă reprezintă fundamentele unei economii sociale de piață;

35. subliniază că ar trebui acordată o atenție specială protecției drepturilor copilului și solicită realizarea de investiții în învățarea de la vârste fragede, în special în cazul copiilor aparținând grupurilor minoritare sau marginalizate, pentru a preveni excluziunea, și adoptarea de măsuri orientate pentru a garanta îngrijirea copiilor, nutriția și sprijinul familiilor, astfel încât să se evite transmiterea sărăciei de la o generație la alta; subliniază necesitatea îmbunătățirii imediate a situației minorilor în cadrul procedurilor judiciare, în conformitate cu cele mai bune practici europene; subliniază importanța asigurării finanțării corespunzătoare a sistemului public de educație; îndeamnă autoritățile să adopte Strategia privind justiția minorilor; subliniază faptul că corupția în cadrul sistemului judiciar reprezintă în continuare un obstacol în calea implementării legislației în materie de combatere a traficului de copii, afectând eforturile de asigurare a protecției;

Cooperarea regională

36. salută rolul stabilizator al Albaniei în Balcanii de Vest, în special în ceea ce privește relațiile sale cu acele țări învecinate, într-o parte dintre acestea trăind minorități albaneze semnificative, și contribuția sa la armonia religioasă;

37. salută respingerea de către noul guvern a discursului naționalist și intenția sa de a aplica o politică care nu creează niciun fel de probleme țărilor învecinate; subliniază rolul esențial al Albaniei în ceea ce privește promovarea relațiilor de bună vecinătate în Balcanii de Vest; încurajează Albania să aibă în continuare o poziție constructivă pe plan regional;

 

°

°          °

 

38. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernului și parlamentului Albaniei.