Предложение за резолюция - B7-0566/2013Предложение за резолюция
B7-0566/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (19-20 декември 2013 г.)

9.12.2013l - (2013/2626(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Свен Гиголд, Даниел Кон-Бендит от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2013/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0566/2013
Внесени текстове :
B7-0566/2013
Приети текстове :

B7‑0566/2013

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (19-20 декември 2013 г.)

(2013/2626(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 12 юни 2013 г. относно укрепване на европейската демокрация в бъдещия ИПС[1], от 23 май 2013 г. относно бъдещите законодателни предложения относно Икономическия и паричен съюз (ИПС): отговор на съобщенията на Комисията[2] и от 21 ноември 2013 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)“[3],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че институциите на ЕС и държавите членки положиха решителни усилия за възстановяване на финансовото доверие и стабилност, по-конкретно чрез приемането и осъществяването на структурни реформи и приемането на новата рамка за икономическо управление; като има предвид, че тези усилия трябва да бъдат допълнени от истински банков съюз;

Б.  като има предвид, че е необходима по-добра координация на икономическата политика, за да бъдат засилени конкурентоспособността, устойчивостта и създаването на работни места в ЕС;

В.  като има предвид, че за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени ЕС и неговата парична единица, е подходящ общностният подход;

Г.  като има предвид, че всички решения следва да са съпроводени от парламентарен контрол и отчетност на равнището, на което се вземат;

Д. като има предвид, че основен елемент на тази политика е пълното зачитане и прилагане на законодателството на ЕС;

1.  припомня на Европейския съвет политическия ангажимент да бъде постигнато споразумение относно единния оздравителен механизъм преди края на текущия законодателен мандат; призовава Европейския съвет да повтори отправеното искане към Съвета преговорите по Директивата за схемите за гарантиране на депозитите и рамката за възстановяване и оздравяване на кредитните институции да приключат успешно преди края на 2013 г.;

Относно задълбочаването на ИПС

2.  призовава Европейския съвет да поеме политически ангажимент във връзка със законодателната подготовка, въз основа на Договорите, на по-добра координация на икономическата политика; очаква Парламентът и другите институции на ЕС да постигнат съгласие по ключовите характеристики на тази по-добра координация на икономическата политика преди края на настоящия законодателен мандат;

3.  изисква, на основата на горепосочената по-добра координация на икономическата политика, да бъде приет съгласно обикновената законодателна процедура правен акт относно „насоките за сближаване“ за определяне, за фиксиран период, на ограничен брой цели за най-спешните мерки за реформи;

4.  повтаря искането си държавите членки да гарантират, че националните програми за реформи, които следва да бъдат установени на базата на горепосочените насоки за сближаване и проверени от Комисията, се обсъждат и приемат от техните национални парламенти; счита, че това е от съществено значение за засилване на ангажираността и демократичната отчетност на целия процес;

5.  счита за целесъобразно държавите членки да поемат ангажимент да изпълнят изцяло националните си програми за реформи, след като те бъдат проверени; счита, че на тази основа държавите членки биха могли да установят „партньорство за сближаване“ с институциите на ЕС с възможност за финансиране при определени условия за дейности, свързани с реформите;

6.  повтаря, че засиленото икономическо сътрудничество следва да върви ръка за ръка с механизъм, основан на стимули; счита, че всякакво допълнително финансиране или допълнителни инструменти, като напр. механизъм за солидарност, трябва да бъдат неразделна част от бюджета на ЕС, но извън договорените тавани в многогодишната финансова рамка (МФР);

7.  припомня, че Договорът за стабилност, координация и управление (TSCG) трябва да бъде включен в правото на ЕС най-късно до 1 януари 2018 г., въз основа на оценка на опита при прилагането му, както е посочено в член 16 от TSCG;

8.  припомня своята принципна позиция, че засиленият ИПС не следва да разделя ЕС, а обратно – да създава по-задълбочена интеграция и по-силно управление, което следва да бъде отворено за всички държави членки извън еврозоната на доброволна основа;

9.  призовава Европейския съвет да спазва напълно член 15, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

Относно политиката за отбрана

10. изтъква, че съгласно Договорите ЕС има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи (член 3 от ДЕС) и със своята дейност на международната сцена цели да насърчава демокрацията, правовата държава и правата на човека и да предотвратява конфликти и укрепва международната сигурност съгласно целите и принципите на Устава на Организацията на Обединените нации, както и на принципите на Заключителния акт от Хелзинки и целите на Парижката харта; изразява убеждението си, че общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) служи на тези цели; припомня, че член 42, параграф 1 и член 43, параграф 1 от ДЕС описват гамата от задачи на ОПСО като съвместни действия в областта на разоръжаването, хуманитарни и евакуационни мисии, мисии за съвет и помощ във военната област, мисии за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира, мисии на военни сили за управление на кризи, включително умиротворителни мисии и стабилизиращи операции след края на конфликти;

11. припомня на държавите членки, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Комисията и Европейската агенция за отбрана, че повече от две десетилетия след студената война и при все че са могли да се възползват от сравнително високите национални бюджети за отбрана, държавите членки не са успели да постигнат Приоритетните цели от Хелзинки; поради това поставя под съмнение аргумента, че настоящите съкращения в националните бюджети за отбрана могат автоматично да доведат до пропуски в способностите по отношение на ОПСО, и че в резултат от съкращенията в националните бюджети за отбрана бюджетът на ЕС трябва да допринася за развитието на способностите;

12. припомня, че отварянето на бюджета на ЕС за научноизследователска дейност в областта на отбраната или за снабдяване с военни стоки и технологии представлява стратегическа грешка, тъй като въвеждането на свежи финансови средства само ще удължи текущите структурни дефицити, които са следствие от, наред с останалото, неефективност, дублиране, корупция, фрагментиране и придобиване на ненужни военни стоки и технологии; затова призовава държавите членки и Комисията да се въздържат от стартиране на подготвителни дейности за научноизследователска дейност, свързана с ОПСО;

13. подчертава факта, че успешните военни операции се нуждаят от ясна командна и контролна функция; призовава за създаване на постоянни способности за планиране и провеждане на военни операции; отбелязва със съжаление липсата на напредък по този въпрос и силното противопоставяне от страна на някои държави членки; призовава Европейския съвет да покани ЗП/ВП да представи предложения за пълното изпълнение на разпоредбите на Договора от Лисабон, особено що се отнася до началния фонд (член 41, параграф 3 от ДЕС), който ще направи навременните и подходящи действия на равнището на ЕС по-малко зависими от отделни държави членки;

14. призовава държавите членки значително да задълбочат сътрудничеството и координацията си в тези аспекти на отбраната, които са от значение за ефективна ОПСО; призовава държавите членки да бъдат много по-амбициозни относно обединяването и споделянето на военни способности;

15. призовава държавите членки да засилят изпълнението на „отбранителния пакет“, предложен в съобщението на Комисията, озаглавено „За по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“ (COM(2013)0542), и да работят заедно за постепенното премахване на изискванията за компенсации; призовава държавите членки да използват предстоящия преглед на Директивата относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната (2009/81/ЕО), за да разгледат и междуправителствените покупко-продажби;

16. поставя под съмнение създаването на общност на ползвателите за използване в настоящето и в близко бъдеще и изготвянето на програма за европейска дистанционно управляема безпилотна въздухоплавателна система на средна височина с висока издръжливост (RPAS) през периода 2020-2025 г.; призовава държавите членки да се въздържат от засилване на сътрудничеството на равнището на ЕС във връзка с RPAS (безпилотните летателни апарати); изразява също така съжаление относно пълната липса на обсъждане на равнището на ЕС на нормите на ЕС, които следва да управляват научните изследвания в областта на въоръжените и невъоръжените безпилотни летателни апарати и разработването, закупуването, използването и износа им; призовава държавите членки да гарантират разкриване пред обществеността на правното основание за използването на безпилотни летателни апарати, оперативната отговорност, критериите за определяне на целите, тяхното въздействие, информацията за твърденията за нарушения, разследванията и наказателното преследване, както и да гарантират, че съображенията за национална сигурност не се използват за оправдаване на скриването на статистически и основни методологически данни от този вид;

17. настоятелно призовава държавните и правителствените ръководители, предвид стратегическото значение на европейската отбрана и мащаба на предизвикателствата пред Съюза, през декември 2015 г. да преразгледат напредъка в изпълнението на заключенията на Съвета от декември 2013 г., на основата на доклад за изпълнението от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност;

°

°    °

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет и на Комисията.