Procedură : 2013/2626(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0566/2013

Texte depuse :

B7-0566/2013

Dezbateri :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 146kWORD 72k
9.12.2013
PE525.625v01-00
 
B7-0566/2013

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP))


Sven Giegold, Daniel Cohn-Bendit în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19‑20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP))  
B7‑0566/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale din 12 iunie 2013 referitoare la consolidarea democrației europene în viitoarea UEM(1), din 23 mai 2013 referitoare la viitoare propuneri legislative privind UEM: răspuns la comunicările Comisiei(2) și din 21 noiembrie 2013 referitoare la Comunicarea Comisiei intitulată „Consolidarea dimensiunii sociale a uniunii economice și monetare”(3),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât instituțiile UE și statele membre au făcut eforturi susținute pentru a restabili credibilitatea și stabilitatea financiară, în special prin adoptarea și punerea în aplicare a unor reforme structurale, precum și prin adoptarea noului cadru de guvernanță economică; întrucât aceste eforturi trebuie să fie completate printr-o uniune bancară autentică;

B.  întrucât este necesară o mai bună coordonare a politicilor economice în scopul creșterii competitivității, sustenabilității și al creării de locuri de muncă în UE;

C. întrucât „metoda comunitară” oferă abordarea adecvată pentru a face față provocărilor cu care se confruntă UE și moneda sa;

D. întrucât în sprijinul tuturor deciziilor ar trebui să vină controlul parlamentar și asumarea răspunderii la nivelul la care sunt luate acestea;

E.  întrucât respectarea deplină și aplicarea riguroasă a dreptului Uniunii Europene constituie fundamentul acestei politici,

1.  readuce în atenția Consiliului European angajamentul politic asumat cu privire la ajungerea la un acord asupra mecanismului de rezoluție unic înainte de sfârșitul actualei legislaturi; invită Consiliul European să-și reitereze solicitarea adresată Consiliului de Miniștri de a încheia cu succes înainte de sfârșitul anului 2013 negocierile pe marginea Directivei privind garantarea depozitelor și a cadrului de redresare și rezoluție;

Aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM)

2.  invită Consiliul European să își asume un angajament politic în ceea ce privește preparativele legislative efectuate în temeiul tratatelor în vederea unei mai bune coordonări a politicilor economice; speră ca Parlamentul și celelalte instituții ale Uniunii Europene să ajungă la un acord privind caracteristicile fundamentale ale acestei coordonări îmbunătățite a politicilor economice înainte de sfârșitul actualei legislaturi;

3.  solicită ca, pe baza coordonării îmbunătățite a politicilor economice, menționată anterior, să fie adoptat un act juridic privind „orientările de convergență” în cadrul procedurii legislative ordinare, care să prevadă, pentru o perioadă stabilită, un număr foarte restrâns de obiective pentru măsurile de reformă cele mai urgente;

4.  își reiterează solicitarea ca statele membre să se asigure că programele naționale de reformă, care ar trebui elaborate pe baza orientărilor de convergență menționate mai sus și verificate de Comisie, sunt dezbătute și adoptate de parlamentele naționale în cauză; consideră că acest aspect este esențial pentru o asumare mai fermă a obiectivelor și pentru consolidarea răspunderii democratice pe parcursul întregului proces;

5.  consideră că ar fi indicat ca statele membre să se angajeze în favoarea deplinei aplicări a programelor lor naționale de reformă, astfel cum au fost verificate; sugerează că, pe această bază, statele membre ar putea încheia un „parteneriat în favoarea convergenței” cu instituțiile UE, prevăzându-se totodată posibilitatea de finanțare condițională a activităților de reformă;

6.  reafirmă că intensificarea cooperării economice ar trebui însoțită de un mecanism bazat pe măsuri de încurajare; consideră că orice finanțări sau instrumente suplimentare, cum ar fi un mecanism de solidaritate, trebuie să fie parte integrantă a bugetului UE, rămânând însă în afara plafoanelor convenite în cadrul financiar multianual (CFM);

7.  reamintește că Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța (TSCG) trebuie integrat în dreptul Uniunii Europene până la 1 ianuarie 2018, cel târziu, pe baza unei evaluări a experienței câștigate pe parcursul punerii sale în aplicare, astfel cum se prevede la articolul 16 din TSCG;

8.  reamintește poziția sa de principiu, conform căreia UEM consolidată nu ar trebui să divizeze UE, ci, dimpotrivă, să genereze o integrare mai profundă și o guvernanță mai solidă, pentru care să poată opta toate statele membre care nu fac parte din zona euro;

9.  invită Consiliul European să respecte în totalitate articolul 15 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

Politica de apărare

10. subliniază că, în conformitate cu tratatele, obiectivul UE este de a promova pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale (articolul 3 din TUE) și că acțiunea sa pe scena internațională urmărește să consolideze și să sprijine democrația, statul de drept și drepturile omului și să prevină conflictele și să consolideze securitatea internațională, în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, cu principiile Actului final de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la Paris; își exprimă convingerea că politica de securitate și apărare comună (PSAC) contribuie la îndeplinirea acestor obiective; reamintește că la articolul 42 alineatul (1) și la articolul 43 alineatul (1) din TUE este descris domeniul de aplicare a misiunilor PSAC, care includ acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de evacuare, misiunile de consiliere și de asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor;

11. reamintește statelor membre, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Comisiei și Agenției Europene de Apărare că, la peste două decenii de la Războiul Rece și după ce s-a putut beneficia de pe urma unor bugete relativ mari pentru apărarea națională, statele membre UE nu au putut să îndeplinească Obiectivele globale de la Helsinki; prin urmare, pune la îndoială argumentul că reducerile actuale ale bugetelor pentru apărare națională ar putea să conducă automat la deficite de capabilitate pentru PSAC și că, având în vedere reducerile bugetelor pentru apărare națională, bugetul UE trebuie să contribuie la dezvoltarea capabilităților;

12. reamintește că deschiderea bugetului UE pentru cercetarea în domeniul apărării sau pentru procurarea de bunuri și tehnologie militară reprezintă o greșeală strategică, dat fiind faptul că introducerea unor sume noi de bani nu ar face decât să prelungească deficitele structurale actuale care sunt cauzate, printre altele, de ineficacitate, dublarea eforturilor, corupție, fragmentare și de procurarea de bunuri și tehnologie militară inutile; invită, așadar, statele membre și Comisia să se abțină de la lansarea unei acțiuni pregătitoare cu privire la cercetarea în domeniul PSAC;

13. subliniază faptul că operațiunile militare de succes necesită o funcție clară de comandă și control; solicită înființarea unei capacități permanente de planificare și desfășurare de operațiuni militare; observă cu regret lipsa progreselor cu privire la acest aspect și rezistența puternică afișată de unele state membre; solicită Consiliului European să invite VP/ÎR să prezinte propuneri cu scopul de a pune în aplicare pe deplin dispozițiile Tratatului de la Lisabona, în special în ceea ce privește fondul de lansare [articolul 41 alineatul (3) din TUE], care va asigura faptul că acțiunile corespunzătoare care trebuie adoptate în timp util la nivelul UE sunt mai puțin dependente de fiecare stat membru în parte;

14. solicită statelor membre să-și intensifice într-o măsură semnificativă cooperarea și coordonarea cu privire la aspectele legate de apărare care prezintă importanță pentru o PSAC eficace; solicită statelor membre să își asume aspirații mai înalte în ceea ce privește procesul de grupare și utilizare în comun;

15. solicită statelor membre să consolideze punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind apărarea, astfel cum se propune în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient” (COM(2013)0542), și să conlucreze în direcția eliminării treptate a obligațiilor de compensare; solicită statelor membre să profite de apropiata revizuire a Directivei privind atribuirea anumitor contracte în domeniile apărării și securității (2009/81/CE) și să abordeze, de asemenea, chestiunea vânzărilor interguvernamentale;

16. își exprimă dubiile cu privire la utilitatea instituirii unei comunități a utilizatorilor, ale cărei aplicații practice sunt prevăzute în prezent și în viitorul apropiat, precum și cu privire la elaborarea unui program dedicat sistemelor de aeronave pilotate de la distanță, de altitudine medie și anduranță mai mare (RPAS) în intervalul 2020-2025; invită statele membre să nu acționeze în vederea intensificării cooperării la nivelul UE în ceea ce privește RPAS (dronele); regretă, totodată, lipsa totală a dezbaterilor la nivelul UE cu privire la normele UE care ar trebui să guverneze activitățile de cercetare, dezvoltare, achiziții publice, utilizare și export legate de avioanele teleghidate (dronele) dotate cu armament și fără armament; invită statele membre să facă publice temeiurile juridice ale utilizării dronelor, informații legate de responsabilitatea operațională, criteriile de stabilire a țintelor, impactul acestora, precum și informații privind presupusele încălcări ale normelor, anchetele și procedurile judiciare lansate, garantând totodată faptul că nu sunt invocate motive care țin de securitatea națională pentru a justifica limitarea accesului publicului la date statistice și date metodologice de bază în acest context;

17. îndeamnă șefii de stat și de guvern, ținând seama de importanța strategică a apărării europene și de amploarea provocărilor cu care se confruntă Uniunea, să reexamineze, în decembrie 2015, progresele realizate în punerea în aplicare a Concluziilor Consiliului din decembrie 2013, pe baza unui raport privind punerea în aplicare elaborat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate;

°

°    °

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European și Comisiei.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0269.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0222.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0515.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate