Предложение за резолюция - B7-0584/2013Предложение за резолюция
B7-0584/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (19-20 декември 2013 г.)

9.12.2013 - (2013/2626(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Мартин Каланан от името на групата ECR

Процедура : 2013/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0584/2013
Внесени текстове :
B7-0584/2013
Приети текстове :

B7‑0584/2013

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (19-20 декември 2013 г.)

(2013/2626(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че политиката в областта на отбраната е от компетентността на държавите членки;

Б.  като има предвид, че съществува необходимост от засилване на демократичната легитимност в рамките на предложението на Комисията за „задълбочен и истински икономически и паричен съюз“, както е подчертано в подробния план, чрез активно включване, посредством съответната правна процедура, както на националните парламенти, особено тези на държавите от еврозоната, така и на Европейския парламент, в текущия законодателен процес и в изготвянето на всички бъдещи изменения на Договорите;

В.  като има предвид, че в хода на напредъка към задълбочен и истински икономически и паричен съюз (ИПС) следва да се уважава волята на държавите членки, които са избрали да не въвеждат еврото, за да запазят съответните си национални валути;

Г.  като има предвид, че Европа участва в глобална надпревара, в която само конкурентоспособните икономики ще бъдат в състояние да създават работни места и да повишават жизнения стандарт на своите граждани;

Д. като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред дълбока криза на конкурентоспособността в рамките на световната икономика, която поставя все повече предизвикателства;

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

1.  подчертава, че политиката в областта на отбраната следва да остане преди всичко в правомощията на държавите членки и да се провежда и ръководи от консенсус между правителствата, а не от институция на ЕС; припомня, че ЕС нито притежава, нито създава допълнителни военни сили;

2.  настоятелно призовава ЕС да съсредоточи вниманието си върху развитието на гражданския си капацитет, който би могъл да допълва военния капацитет на НАТО и на доброволни коалиции , вместо да създава скъпи и дублиращи военни структури, институции и стратегии в рамките на ОПСО;

 

3.  изразява убеждение, че европейските съюзници следва да разполагат с подобрен и оперативно съвместим военен капацитет, имащ готовност за развръщане, като принос, на първо място, към капацитета на НАТО; счита, че тези, които не разполагат с такъв капацитет, могат да обединят и споделят военните си способности; счита, че „бойните групи на ЕС“, погрешно наричани така, биха могли да се превърнат в полезен инструмент за обучение и оперативна съвместимост;

4.  подчертава значението да се подкрепя силна отбранителна технологична и промишлена база сред европейските държави, тъй като това представлява ключов елемент в капацитета на европейските нации да гарантират сигурността на своите граждани и да изпълняват международните задължения;

5.  отбелязва, че икономическата криза и кризата с дълга оказват въздействие върху бюджетите за отбрана и предоставят допълнително извинение за намаляване на националния капацитет; ето защо подчертава силната необходимост да се избегне скъпо и разточително дублиране от страна на ЕС на капацитет, който вече съществува в НАТО, и призовава всички европейските съюзници да изпълняват изискването на НАТО да се изразходва най-малко 2 % от БВП за отбрана;

6.  отбелязва със съжаление значителните закъснения при транспонирането на директивата от 2009 г. и призовава Комисията да обърне специално внимание на пазарните пречки, които все още съществуват в областта на нестратегическите обществени поръчки; приветства държавите членки, които вече са предприели мерки в тази насока, и вече постигнатите положителни резултати;

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ

7.  отбелязва, че през последната година е постигнат допълнителен напредък в изпълнението на необходимите реформи за подобряване на функционирането на ИПС, и призовава държавите членки да работят в посока по-устойчива база на техните фискални позиции;

8.  отбелязва, че икономическата криза все още не е преминала; подчертава, че е от първостепенно значение да се продължи със съобразена с растежа консолидация на публичните финанси; подчертава необходимостта от продължаване на процеса на задълбочени и устойчиви структурни реформи, съсредоточени върху гъвкавостта на пазара на труда, ефективността на социалните системи и публичната администрация, жизненоспособна банкова система и стабилност на финансовите пазари;

9.  признава необходимостта от подобряване функционирането на ИПС, особено по отношение на засилването на демократичната отчетност и прекъсването на връзката между държави и банки, като по този начин няма да се позволи европейските данъкоплатци да плащат за последиците от бъдещи кризи във финансовия сектор; предупреждава, обаче, че финансовото регулиране има сериозно и неочаквано въздействие върху предприятията и крайните потребители, пенсионните фондове и други елементи на реалната икономика; призовава за повишена бдителност, за да се гарантира, че финансовото регулиране е ефективно и целенасочено, така че произтичащите разходи за тези, които разчитат на сектора на финансовите услуги, да бъдат сведени до минимум, а не да се ограничава конкурентоспособността на предприятията и финансовите институции;

10. потвърждава, че управлението на ИПС не трябва да накърнява прерогативите на националните парламенти и на Европейския парламент, особено когато се предвижда прехвърляне на суверенитет; подчертава факта, че подходящата степен на легитимност и отчетност изисква демократични решения и трябва да се гарантира на подходящо национално равнище и на равнище ЕС съответно от националните парламенти и от Европейския парламент; насърчава използването на референдуми в държавите членки, когато конституционните разпоредби го допускат, с цел увеличаване на демократичната легитимност;

11. призовава за надлежно определяне на процедурата за координация на икономическите политики на ИПС, с която Комисията следва да представя становището си по значимите политически реформи пред парламента на съответната държава членка, по негово искане, и да обосновава всички свои препоръки за корекции на предложените реформи, преди парламентът на съответната държава членка да гласува с обикновено мнозинство за приемане или отхвърляне на това становище;

12. подчертава факта, че участието във всеки инструмент за конвергенция въз основа на условно финансиране на реформи следва да бъде единствено на доброволна основа, както за държавите членки от еврозоната, така и за тези извън нея; предлага член 352 от ДФЕС като правно основание за всеки механизъм за финансова подкрепа за всеки такъв инструмент;

13. подчертава факта, че прилагането на вече одобрени мерки трябва да има приоритет пред всяко ново предложение; настоятелно призовава Комисията да обосновава, въз основа на независима външна оценка на въздействието, добавената стойност на всяко ново предложение в областта на икономическото управление, по-специално когато се предвижда прехвърляне на суверенитет;

14. счита, че ЕС и ИПС не могат да бъдат устойчиви от демократична гледна точка без децентрализиране на правомощия в посока към националните парламенти; предлага, в допълнение към съществуващата система за „жълт картон“, въвеждането на система за „червен картон“, чрез която националните парламенти да могат да изискват от Комисията да оттегля нежеланите законодателни предложения;

15. призовава Комисията да изготви списък на институционалните промени, които смята за необходими през следващите дванайсет месеца с цел укрепване на структурата на ИПС, и без забавяне да информира законодателите за тях, така че да се даде възможност на националните парламенти да изпълняват своето засилено право на контрол на съответствието на тези предложения с принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

 

ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

16. подкрепя стратегия за растеж, чиято цел ще бъде да се гарантира, че е въведена правилната политическа рамка, която да позволи на предприятията и на предприемачите да процъфтяват, като създават заетост, генерират благосъстояние и повишават жизнения стандарт; отбелязва, че стратегията „Европа 2020“ очерта път към бъдещето, но изразява съжаление поради факта, че липсва политическата воля, която да даде достатъчен тласък на стратегията, за да се осигури нейното цялостно изпълнение; подчертава, че е от значение да се създаде рамка, насърчаваща към възстановяване и успех всички сектори на икономиката, като се обръща специално внимание на производството и услугите;

17. изразява дълбока загриженост във връзка с високите (и увеличаващи се) равнища на безработица в ЕС- 28, с рекордно висок процент сред младите хора; призовава за активиране на политиките за насърчаване на лицата, търсещи работа, да се върнат на пазара на труда и за структурни реформи за засилване на конкуренцията, намаляване на разходите за труд, увеличаване на производителността и насърчаване на трудовата мобилност, с оглед на укрепване на растежа и стимулиране на създаването на работни места в целия ЕС;

18. призовава Комисията, в рамките на проверките за пригодност, да идентифицира областите, засегната от прекомерни тежести, несъответствия и неефективни мерки, особено в законодателството в областта на заетостта, здравеопазването и безопасността, които възпрепятстват възможностите за растеж на предприятията, и по-специално на МСП.

19. приветства споразумение със Съвета относно важната реформа на обществените поръчки, което ще бъде одобрено от Парламента през януари; настоява, че държавите членки следва да започнат процеса на транспониране на тези значителни реформи незабавно, за да бъдат максимални предимствата от отварянето на пазара за МСП благодарение на въвеждането на инструменти за електронни обществени поръчки, осигуряването на по-добро съгласуване на обществените поръчки и насърчаването на иновационните решения; обръща внимание, по-специално, на потенциала за новаторски обществени поръчки посредством своевременното включване на нов инструмент за иновационни партньорства;

20. изразява съгласие с оценката на Комисията, че единният пазар има значителен неизползван потенциал за развитие, и поради това призовава държавите членки да приложат с бързи темпове договореното вече законодателство; обръща внимание, по-специално, на потенциала за растеж на пазара на услуги, който Парламентът последователно е подчертавал в редица доклади; призовава Съвета и Комисията да положат много по-големи усилия в тази област;

21. отбелязва, че ненужни и ограничаващи пречки остават също на единния пазар на стоки, тъй като задължението за взаимно признаване, съдържащо се в законодателния пакет за стоките, обикновено се пренебрегва от органите на държавите членки; поздравява Комисията за целенасочените действия, които приема понастоящем за справяне с тези нарушения, по-специално по отношение на строителните продукти; отбелязва също така, че органите по стандартизация трябва да спазват правилата на единния пазар и не следва да създават нови пречки пред единния пазар на стоки чрез установяването на нови ограничителни национални стандарти;

22. поздравява Европейския съвет за неговите подробни препоръки относно изграждането на цифровия единен пазар и изразява съжаление, че Комисията не изготвила целеви план за действие с цел изпълнение на този ангажимент, както беше приканена да направи от Парламента; обръща внимание на резолюцията на Парламента от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар[1], която призова за широколентов достъп, електронна идентификация и електронни подписи, и потвърждава, че следва да се изготви широкомащабен план за действие с подходящи цели за държавите членки;

23. споделя мнението на Комисията, че европейското законодателство следва да бъде внимателно изготвено с цел постигане на максимална ефективност и минимална тежест за предприятията, особено за по-малките предприятия; изразява загриженост по повод на факта, че неотдавнашните предложения на Комисията са внесени в Парламента и Съвета с извънредно слаби оценки на въздействието и недостатъчни обосновки, както беше потвърдено от публичната оценка, извършена от самия Комитет по оценка на въздействието на Комисията; счита, че Комисията е започнала да не проявява необходимата строгост по отношение на системата си за оценка на въздействието, и приканва за извършване на задълбочен преглед на ефективността на тази система преди следващия мандат, който да взема под внимание необходимостта от укрепване на предзаконодателната процедура и процедурата на разработване на политики, както е препоръчано в доклада на Сметната палата относно извършването на оценки на въздействието; освен това отправя искане към Комисията да даде приоритет на растежа и конкурентоспособността и редовно да актуализира целите си за намаляване на регулаторната тежест; твърдо подкрепя работата на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка и таблото с показатели за МСП ; отправя искане за бързо информиране от страна на Комисията относно нейния напредък по отношение на десетте регламента на ЕС, създаващи най-голяма тежест, посочени в неотдавнашното ѝ съобщение;

24. високо оценява усилията на Комисията за опростяване и подобряване на спазването на данъчното законодателство в държавите –– членки на ЕС с въвеждането на стандартна справка-декларация за ДДС, за която се счита, че ще намали административната тежест с най-много 15 милиарда евро годишно, и призовава държавите членки незабавно да транспонират съответната директива в националното си законодателство;

25. приветства възможността за преразглеждане на Директивата за данъчното облагане на дружествата майки и дъщерните дружества, с цел да се предприемат защитни мерки спрямо агресивното данъчно планиране в ЕС;

26. призовава държавите членки и Комисията да обединят усилия със страните и институциите партньори с оглед на редовна актуализация, усъвършенстване и прилагане на определението на ОИСР за данъчните убежища, с цел да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и повсеместно спазване на общ световен стандарт;

27. призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента и Съвета относно постигнатия напредък в ЕС и на световно равнище в борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, и да публикува на своя уебсайт конкретни примери за най-добри практики в тази област;

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Работна група за Средиземно море

28. изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващата хуманитарна криза и политическите вълнения в Северна Африка, които упражняват силен натиск върху съседните страни и са причина голям брой бежанци да продължават да търсят убежище в ЕС;

29. приветства създаването на работна група за Средиземно море; призовава също така участниците да работят заедно за осигуряване на практически, функциониращи решения, които имат широка подкрепа сред държавите членки, с цел да се избегне повторението на последните трагедии в морето, да се спомогне за изграждането на демокрация и стабилност в региона на Северна Африка и да се намали натискът върху ЕС във връзка търсенето на убежище;

30. призовава члена на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, да очертае действията, които предприема за насърчаване на по-големи усилия за борба с контрабандата и трафика на хора в Северна Африка, другите транзитни държави, както и основните държави на произход;

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет и на Комисията.