Forslag til beslutning - B7-0584/2013Forslag til beslutning
B7-0584/2013

  FORSLAG TIL BESLUTNING om forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 19.-20. december 2013

  9.12.2013 - (2013/2626(RSP))

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Martin Callanan for ECR-Gruppen

  Procedure : 2013/2626(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0584/2013
  Indgivne tekster :
  B7-0584/2013
  Vedtagne tekster :

  B7‑0584/2013

  Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 19.-20. december 2013

  (2013/2626(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at forsvarspolitik henhører under medlemsstaternes beføjelser;

  B.  der henviser til, at der er behov for at styrke den demokratiske legitimitet i Kommissionens forslag til "en udbygget og egentlig ØMU" som fremhævet i planen ved fuldt ud at inddrage både de nationale parlamenter, navnlig fra euroområdet, og Europa-Parlamentet gennem den relevante juridiske procedure i den igangværende lovgivningsproces og i udformningen af alle fremtidige traktatændringer;

  C. der henviser til, at tiltagene i retning af indførelse af en udbygget og egentlig ØMU bør respektere holdningerne hos de medlemsstater, der har en fravalgsordning for indførelsen af euroen for at bevare deres respektive nationale valutaer;

  D. der henviser til, at Europa deltager i et globalt kapløb, hvori kun konkurrencedygtige økonomier vil kunne skabe job og hæve levestandarden for deres borgere;

  E.  der henviser til, at Den Europæiske Union befinder sig i en dyb konkurrencedygtighedskrise i en global økonomi med stadig større udfordringer;

  DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

  1.  der henviser til, at forsvarspolitik fortsat primært bør henhøre under medlemsstaternes beføjelser og drives af konsensus mellem regeringer frem for af nogen EU-institutioner; minder om, at EU hverken har eller opretter yderligere militære styrker;

  2.  opfordrer indtrængende EU til at fokusere på udviklingen af sin civile kapacitet, der kan supplere den civile kapacitet hos NATO og hos koalitioner af villige, frem for at oprette dyre og overlappende militære strukturer, institutioner og strategier inden for rammerne af FSFP;

  3.  er overbevist om, at europæiske allierede bør have forbedret, anvendelig og interoperabel militær kapacitet stillet til rådighed som et bidrag i første omgang til NATO's kapacitet; mener, at dem, der mangler denne kapacitet, med fordel kan sammenlægge og dele kapacitet; mener, at "EU-kampgrupperne" med det misvisende navn kan udvikles til et nyttigt redskab til uddannelser og interoperabilitet;

  4.  understreger, at det er vigtigt at støtte en industriel og teknologisk basis for forsvaret blandt europæiske lande, eftersom dette er et vigtigt element i europæiske nationers kapacitet til at sikre deres borgeres sikkerhed og opfylde internationale forpligtelser;

  5.  understreger, at den økonomiske krise og gældskrisen har påvirket forsvarsbudgetterne og været en yderligere undskyldning for at reducere den nationale kapacitet; understreger, at det derfor er mere nødvendigt at undgå, at EU gennemfører dyre og unødige dobbeltbestræbelser med kapacitet, som allerede findes i NATO, og opfordrer alle europæiske allierede til at opfylde NATO's krav om at bevilge mindst 2 % af BNP til forsvar;

  6.  bemærker med beklagelse de betydelige forsinkelser i gennemførelsen af direktivet fra 2009 og anmoder Kommissionen om at tage særlig højde for de barrierer på markedet, der stadig findes på områderne for ikke-strategiske offentlige udbud; roser de medlemsstater, der allerede har truffet foranstaltninger i denne forbindelse, og de udviklinger, der allerede er opnået;

  DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

  7.  bemærker, at der er opnået gradvis fremskridt i løbet af de seneste år med hensyn til at gennemføre de reformer, der er nødvendige for at forbedre ØMU'ens funktion, og opfordrer medlemsstaterne til at arbejde hen imod at gøre deres finansielle positioner mere bæredygtige;

  8.  bemærker, at den økonomiske krise endnu ikke er ovre; understreger, at det er yderst vigtigt at fortsætte en vækstfremmende konsolidering af de offentlige finanser; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte processen med omfattende og bæredygtige strukturreformer med fokus på fleksibilitet på arbejdsmarkedet, effektivitet i de sociale systemer og den offentlige administration, sunde banksystemer og stabile finansielle markeder;

  9.  erkender behovet for at forbedre ØMU’ens funktionsmåde, især med hensyn til at udvide den demokratiske ansvarlighed og bryde forbindelsen mellem stater og banker og dermed forhindre, at europæiske skatteborgere skal betale for konsekvenserne af fremtidige kriser i finanssektoren; advarer dog om, at finansiel regulering har alvorlige og uforudsete virkninger på slutbrugere inden for erhvervslivet, pensionsfonde og andre elementer af realøkonomien; opfordrer til øget agtpågivenhed for at sikre, at den finansielle regulering er effektiv og målrettet mod at mindske de økonomiske konsekvenser for dem, der er afhængige af sektoren for finansielle tjenesteydelser, i stedet for at bremse konkurrenceevnen for såvel virksomheder som finansielle institutioner;

  10. gentager på ny, at forvaltningen i ØMU ikke må gribe ind i de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets beføjelser, navnlig når der forudses overdragelse af suverænitet; understreger, at ordentlig legitimitet og ansvarlighed kræver demokratiske beslutninger og skal sikres på det relevante nationale plan og EU-plan af hhv. de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet; tilskynder til afholdelsen af folkeafstemninger i medlemsstaterne for at øge den demokratiske legitimitet, hvis forfatningsbestemmelserne giver mulighed herfor;

  11. anmoder om en omhyggelig udformning af den økonomipolitiske koordineringsproces inden for ØMU'en, i forbindelse med hvilken Kommissionen bør forelægge sin udtalelse om større reformer af den økonomiske politik for parlamentet i den berørte medlemsstat efter dennes anmodning og begrunde alle sine anbefalinger om ændringer af de foreslåede reformer, før parlamentet i den berørte medlemsstat træffer en simpel flertalsafgørelse om denne udtalelse for at vedtage eller forkaste den;

  12. understreger, at deltagelse i et konvergensinstrument baseret på kriteriebaseret finansiering af reformaktiviteter udelukkende bør være på frivillig basis, hvad angår medlemsstaterne såvel inden for som uden for euroområdet; foreslår, at artikel 352 i TEUF skal udgøre retsgrundlaget for alle finansielle støttemekanismer for ethvert sådant instrument;

  13. understreger, at gennemførelsen af allerede godkendte foranstaltninger skal have højere prioritet end eventuelt nye forslag; opfordrer indtrængende Kommissionen til på grundlag af en uafhængig ekstern konsekvensanalyse at begrunde merværdien af eventuelle nye forslag på området for økonomisk styring, navnlig når der forudses overdragelse af suverænitet;

  14. mener, at EU og ØMU'en ikke kan være demokratisk holdbare uden en decentralisering af beføjelser til de nationale parlamenter; foreslår som tilføjelse til det eksisterende system med "gule kort" et system med "røde kort", således at nationale parlamenter kan kræve, at Kommissionen trækker uønskede lovgivningsmæssige forslag tilbage;

  15. opfordrer Kommissionen til at anføre, hvilken fremtidig institutionel udvikling der efter dens mening er nødvendig i de næste tolv måneder for at styrke ØMU-opbygningen, og til omgående at orientere lovgiverne om dem, således at nationale parlamenter kan udøve deres øgede ret til at kontrollere, om disse forslag er i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet;

  DEN ØKONOMISKE POLITIK OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN

  16. støtter en vækststrategi, der tager sigte på at etablere den rette politiske ramme til sikring af, at virksomheder og iværksættere kan trives ved at skabe beskæftigelse, generere velstand og hæve levestandarden; bemærker, at Europa 2020-strategien har udstukket vejen frem, men finder det beklageligt, at der har manglet politisk vilje til at give strategien et tilstrækkeligt stort bevægelsesmoment til at sikre dens fuldstændige gennemførelse; understreger betydningen af at etablere en ramme, der tilskynder alle erhvervssektorer til at rejse sig og skabe succes, med særlig fokus på sektorerne for fremstilling og tjenesteydelser;

  17. er dybt bekymret over de høje (og tiltagende) niveauer af arbejdsløshed i EU-28, hvor et rekordstort antal unge er ramt; opfordrer til at iværksætte politikker, der tilskynder jobsøgende til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og til at indføre strukturreformer for at øge konkurrencen, nedbringe arbejdskraftomkostningerne, øge produktiviteten og fremme arbejdskraftens mobilitet med henblik på at styrke væksten og fremme jobskabelsen i hele EU;

  18. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af sundhedstjek at påvise områder, hvor der findes for mange byrder, inkonsekvens og ineffektive foranstaltninger, især inden for lovgivningen om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, som hæmmer virksomheders, især SMV'ers, vækstmuligheder;

  19. glæder sig over aftalen med Rådet om den store reform af offentlige indkøb, der vil blive godkendt af Parlamentet i januar; insisterer på, at medlemsstaterne omgående bør påbegynde processen med at gennemføre disse betydelige reformer med henblik på bedst muligt at udnytte de fordele, der opstår ved at åbne markedet for SMV'er, indføre værktøjer til e-indkøb, sikre større ensretning af offentlige indkøb og tilskynde til innovative løsninger; henleder især opmærksomheden på potentialet for innovative offentlige indkøb gennem en tidlig inkorporering af det nye værktøj til innovative partnerskaber;

  20. er enig i Kommissionens vurdering af, at det indre marked indeholder et betydeligt uudnyttet potentiale, og opfordrer derfor medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre lovgivning, der allerede er blevet vedtaget; henleder især opmærksomheden på vækstpotentialet for markedet for tjenesteydelser, som Parlamentet konsekvent har påpeget i en række betænkninger; opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre en meget større indsats på dette område;

  21. bemærker, at der også fortsat er unødvendige og restriktive barrierer på det indre marked for varer, fordi forpligtelsen til gensidig anerkendelse, der er indeholdt i varepakken, rutinemæssigt ignoreres af medlemsstaternes myndigheder; roser Kommissionen for den målrettede indsats, den aktuelt gør for at håndtere disse overtrædelser, navnlig når det gælder byggevarer; bemærker også, at standardiseringsråd skal overholde reglerne for det indre marked og ikke bør skabe nye forhindringer for det indre marked for varer ved at udstede nye restriktive nationale standarder;

  22. roser Det Europæiske Råd for sine detaljerede anbefalinger om fuldførelsen af det digitale indre marked og er skuffet over, at Kommissionen ikke har fulgt dette engagement op med en målrettet handlingsplan, som Parlamentet havde opfordret den til; henleder opmærksomheden på Parlamentets beslutning af 4. juli om fuldførelsen af det digitale indre marked[1], hvori der opfordredes til bredbånd, elektronisk identifikation og elektroniske signaturer, og bekræfter, at der bør udarbejdes en vidtrækkende handlingsplan med hensigtsmæssige mål for medlemsstaterne;

  23. deler Kommissionens synspunkt om, at EU-lovgivningen omhyggeligt bør udformes, så der opnås mest mulig effektivitet og mindst mulige byrder for virksomheder, særlig mindre virksomheder; udtrykker bekymring over, at Kommissionen på det seneste har indgivet forslag til Parlamentet og Rådet med yderst svage konsekvensvurderinger og ringe begrundelser, hvilket er blevet bekræftet af de offentlige evalueringer, som Kommissionens eget Udvalg for Konsekvensanalyse har foretaget; mener, at Kommissionen er blevet for selvtilfreds med sit konsekvensanalysesystem og kræver en grundig efterprøvning af dets effektivitet forud for dens næste mandatperiode, der skal tage højde for nødvendigheden af at styrke processen med lovforberedelse og politikudvikling, som det anbefales i Revisionsrettens rapport om gennemførelse af konsekvensanalyser; anmoder endvidere om, at Kommissionen prioriterer vækst og konkurrencedygtighed og regelmæssigt ajourfører dens målsætninger om at nedbringe regelbyrden; støtter kraftigt programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit) og SMV-resultattavlen; anmoder om en tidlig opdatering fra Kommissionen om, hvilket fremskridt den har opnået med hensyn til at håndtere de ti mest byrdefulde EU-retsakter, som den har identificeret i sin seneste meddelelse;

  24. anerkender Kommissionens indsats for at forenkle og forbedre overholdelsen af skattereglerne i EU's medlemsstater gennem indførelsen af en standardmomsangivelse, der anslås at ville reducere den administrative byrde med højst 15 mia. EUR pr. år, og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre det medfølgende direktiv i national ret hurtigst muligt;

  25. glæder sig over lejligheden til at revidere direktivet om moder- og datterselskaber med henblik på at sikre sig imod aggressiv skatteplanlægning i EU;

  26. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at alliere sig med partnerlandene og institutionerne i den hensigt at sikre regelmæssig opdatering, tilpasning og håndhævelse af OECD-definitionen på skattely i den hensigt at tilvejebringe lige vilkår og global efterlevelse af en fælles, global standard;

  27. opfordrer Kommissionen til at aflægge årlig rapport til Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort på EU-plan og globalt plan med hensyn til bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, og til at offentliggøre konkrete eksempler på bedste praksis inden for dette område på sit websted;

  EVENTUELT

  Taskforcen vedrørende Middelhavet

  28. er dybt bekymret over den fortsatte humanitære krise og politiske uro i Nordafrika, som pålægger nabolandene et hårdt pres og fører til, at et stort antal flygtninge fortsat søger asyl i EU;

  29. Glæder sig over etableringen af taskforcen vedrørende Middelhavet; opfordrer også deltagerne til at samarbejde om at finde praktiske, brugbare løsninger, der har bred opbakning blandt medlemsstaterne, med henblik på at undgå en gentagelse af de seneste tragedier på havet, hjælpe til at opbygge demokrati og stabilitet i den nordafrikanske region og mindske asylpresset på EU;

  30. opfordrer kommissæren for indre anliggender til at redegøre for, hvilke foranstaltninger hun træffer for at fremme en større indsats for at bekæmpe menneskesmugling og menneskehandel i Nordafrika, andre transitlande og centrale oprindelseslande;

  31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd og Kommissionen.