Πρόταση ψηφίσματος - B7-0584/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0584/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

9.12.2013 - (2013/2626(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Martin Callanan εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2013/2626(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0584/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0584/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0584/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

(2013/2626(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμυντική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα όσον αφορά το σχέδιο της Επιτροπής για μια "βαθειά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική Ένωση", όπως τονίζεται στο προσχέδιο, με μεγαλύτερη συμμετοχή μέσω των κατάλληλων νομοθετικών διαδικασιών αφενός των εθνικών κοινοβουλίων, ειδικά εκείνων της ζώνης του ευρώ, και αφετέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία καθώς και στη σύνταξη τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων στις Συνθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη μετάβαση προς μια γνήσια ΟΝΕ, θα πρέπει γίνει σεβαστή η βούληση των κρατών μελών, τα οποία επιλέγουν να μην υιοθετήσουν το ευρώ και να διατηρήσουν το εθνικό τους νόμισμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη συμμετέχει σε έναν παγκόσμιο αγώνα δρόμου στον οποίο μόνον οι ανταγωνιστικές οικονομίες θα είναι σε θέση να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση ανταγωνιστικότητας σε μια αυξανόμενα απαιτητική παγκόσμια οικονομία·

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

1.  τονίζει ότι η αμυντική πολιτική πρέπει να παραμείνει κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, να ασκείται με συναίνεση μεταξύ κυβερνήσεων και όχι από οποιοδήποτε όργανο της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ ούτε διαθέτει ούτε δημιουργεί πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις·

2.  ζητεί επίμονα από την ΕΕ να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των μη στρατιωτικών της ικανοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τις στρατιωτικές ικανότητες του ΝΑΤΟ και των συνασπισμών σε εθελοντική βάση αντί να δημιουργεί στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ δαπανηρές και επικαλυπτόμενες στρατιωτικές διαρθρώσεις, όργανα και στρατηγικές·

3.  έχει την πεποίθηση ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να διαθέτουν στρατιωτικές ικανότητες βελτιωμένες, δυνάμενες να κινητοποιούνται και διαλειτουργικές, κυρίως ως συμβολή στις ικανότητες του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η αλληλοϋποστήριξη και οι ανταλλαγές μπορεί να είναι χρήσιμες για όσους δεν διαθέτουν τέτοιες ικανότητες· θεωρεί ότι οι κακώς αποκαλούμενες «μάχιμες δυνάμεις της ΕΕ» μπορούν να εξελιχθούν σε ένα χρήσιμο εργαλείο εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχτεί μια ισχυρή τεχνολογική και βιομηχανική βάση άμυνας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ικανότητας των ευρωπαϊκών εθνών να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών τους και να εκπληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους·

5.  επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση και η κρίση χρέους έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό για την άμυνα και χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη μείωση των εθνικών ικανοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη, επομένως, να αποφεύγονται από την ΕΕ οι δαπανηρές και σπάταλες επικαλύψεις ικανοτήτων, που ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και καλεί όλους τους ευρωπαίους συμμάχους να ανταποκριθούν στην απαίτηση του NATO να αφιερώνουν τουλάχιστον το 2 % του ΑΕΠ τους στην άμυνα·

6.  με λύπη διαπιστώνει τις σημαντικές καθυστερήσεις στη μεταφορά της οδηγίας του 2009 και ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσεχή στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά στους τομείς των μη στρατηγικών προμηθειών· συγχαίρει τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν ήδη αναλάβει σχετική δράση, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί·

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

7.  λαμβάνει υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώνεται συνεχής πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΟΝΕ και καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να θέσουν τα οικονομικά τους σε πιο στέρεες βάσεις·

8.  σημειώνει ότι η οικονομική κρίση δεν έχει ακόμα υποχωρήσει· τονίζει ότι είναι άκρως σημαντικό να συνεχισθεί η εδραίωση των δημόσιων οικονομικών κατά τρόπο συμβατό προς την ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας των ριζικών και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που να βασίζονται στην ευκαμψία των αγορών εργασίας, την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών συστημάτων και της δημόσιας διοίκησης, στο υγιές τραπεζικό σύστημα και στις σταθερές, χρηματοπιστωτικές αγορές·

9.  αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας της ΟΝΕ, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και την διακοπή της σύνδεσης μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζών, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να πληρώσουν για τις προσεχείς κρίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική ρύθμιση έχει σοβαρές και μη επιδιωκόμενες συνέπειες στις επιχειρήσεις και τους χρήστες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και σε άλλα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας· ζητεί αύξηση της επαγρύπνησης προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η χρηματοπιστωτική ρύθμιση θα είναι στοχευμένη εις τρόπον ώστε να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες του κόστους σε εκείνους που βασίζονται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αντί να υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

10. επαναβεβαιώνει ότι η διακυβέρνηση της ΟΝΕ δεν πρέπει να καταπατά τις προνομίες των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα στις περιπτώσεις που εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβίβασης κυριαρχικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της λογοδοσίας προϋποθέτει δημοκρατικές αποφάσεις, διασφαλιζόμενες σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίστοιχα· για την αύξηση της δημοκρατικής νομιμότητας, ενθαρρύνει τη χρήση δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη όπου αυτό επιτρέπεται από τις συνταγματικές διατάξεις·

11. ζητεί έναν επιμελή σχεδιασμό της διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΟΝΕ, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί προς τα κοινοβούλια των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, εφόσον της ζητείται, σχετικά με κάθε σημαντική μεταρρύθμιση της οικονομικής πολιτικής και θα αιτιολογεί όλες τις συστάσεις της για προσαρμογές των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων ενώπιον του Κοινοβουλίου του ενδιαφερόμενου κράτους, προτού αυτό αποφασίσει με απλή πλειοψηφία να εγκρίνει ή να απορρίψει τη γνωμοδότηση αυτή

12. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή σε οποιοδήποτε μέσο σύγκλισης βασιζόμενο σε χρηματοδότηση υπό όρους των μεταρρυθμιστικών δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται σε απολύτως εθελοντική βάση, είτε πρόκειται για τα κράτη που ανήκουν στη ζώνη ευρώ είτε για τα άλλα· συνιστά το Άρθρο 352 της ΣΛΕΕ ως τη νομική βάση για οποιονδήποτε μηχανισμό δημοσιονομικής στήριξης σε μέσα αυτού του είδους·

13. τονίζει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμόζονται τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί και μετά να υποβάλλεται οποιαδήποτε νέα πρόταση· ζητεί με επίταση από την Επιτροπή να αιτιολογεί με ανεξάρτητη εξωτερική μελέτη αντικτύπου την προστιθέμενη αξία οιασδήποτε νέας πρότασης στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, ειδικότερα στις περιπτώσεις που εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβίβασης κυριαρχικών δικαιωμάτων·

14. θεωρεί ότι η ΕΕ και η ΟΝΕ δεν μπορούν να είναι δημοκρατικά βιώσιμες χωρίς μια αποκέντρωση εξουσιών προς τα εθνικά κοινοβούλια· πέραν του υφιστάμενου συστήματος "κίτρινης κάρτας" εισηγείται ένα σύστημα "κόκκινης κάρτας " με το οποίο τα εθνικά κοινοβούλια θα αναγκάζουν την Επιτροπή να αποσύρει ανεπιθύμητες νομοθετικές προτάσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των μελλοντικών θεσμικών εξελίξεων τις οποίες θεωρεί αναγκαίες εντός των δώδεκα επόμενων μηνών προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, και να ενημερώσει σχετικά τα νομοθετικά σώματα χωρίς καθυστέρηση ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα ενδελεχούς ελέγχου των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τη συμμόρφωση αυτών των προτάσεων με τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας·

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16. υποστηρίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα είχε στόχο να εξασφαλίσει ότι υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να ευδοκιμούν, δημιουργώντας απασχόληση, παράγοντας πλούτο και αυξάνοντας το βιοτικό επίπεδο· επισημαίνει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει χαράξει ένα δρόμο για το μέλλον αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι απουσιάζει η πολιτική βούληση που θα της έδινε επαρκή ορμή ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει όλους τους τομείς της οικονομίας να ανακάμψουν και να επιτύχουν, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευαστική βιομηχανία και στις υπηρεσίες·

17. ανησυχεί βαθειά για τα υψηλά (και ανερχόμενα) επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ των 28, με την ανεργία των νέων να φτάνει ποσοστά ρεκόρ· ζητεί ενεργοποίηση πολιτικών που να ενθαρρύνουν τους ζητούντες εργασία να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, θα μειώσουν το εργασιακό κόστος, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα προωθήσουν την εργασιακή κινητικότητα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αύξησης και την τόνωση της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

18. ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει, στο πλαίσιο των «ελέγχων καταλληλότητας» τους τομείς όπου υπάρχουν υπερβολικές επιβαρύνσεις, ασυνέχειες και αναποτελεσματικά μέτρα, ιδίως στη νομοθεσία σχετικά με την εργασία, την υγεία και την ασφάλεια που παρεμποδίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των ΜΜΕ·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τη σημαντική μεταρρύθμιση της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων, που πρόκειται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία μεταφοράς των σημαντικών αυτών μεταρρυθμίσεων, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που θα απορρεύσουν από το άνοιγμα της αγοράς στις ΜΜΕ, εισάγοντας ηλεκτρονικά εργαλεία για δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας καλύτερη εναρμόνιση των δημόσιων συμβάσεων και ενθαρρύνοντας καινοτόμους λύσεις· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στις δυνατότητες καινοτομίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων μέσω της ταχείας ενσωμάτωσης του νέου εργαλείου για καινοτόμους εταιρικές σχέσεις·

20. συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό στην Ενιαία αγορά και καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως την ήδη εγκριθείσα νομοθεσία· εφιστά την προσοχή στο αναπτυξιακό δυναμικό της αγοράς υπηρεσιών, το οποίο επανειλημμένα έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σειρά εκθέσεων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν πολύ εντονότερες προσπάθειες στον τομέα αυτό·

21. επισημαίνει ότι περιττά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν και στην ενιαία αγορά αγαθών, εφόσον η υποχρέωση της αμοιβαίας αναγνώρισης που περιέχεται στην δέσμη περί προϊόντων συστηματικά αγνοείται από τις αρχές των κρατών μελών· επιδοκιμάζει την Επιτροπή για τη στοχοθετημένη δράση που αναλαμβάνει για την αντιμετώπιση των παραβάσεων αυτών, ιδιαίτερα για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών· σημειώνει περαιτέρω ότι τα όργανα τυποποίησης πρέπει να σέβονται τους κανόνες της Ενιαίας Αγοράς και να μη δημιουργούν νέους φραγμούς στην ενιαία αγορά αγαθών με το να εφευρίσκουν νέα και περιοριστικά εθνικά πρότυπα·

22. συγχαίρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις λεπτομερείς συστάσεις του σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά ενώ αντίθετα δηλώνει απογοητευμένο από την Επιτροπή που δεν συνόδευσε τη δέσμευση αυτή με στοχοθετημένο σχέδιο δράσης, όπως την είχε καλέσει να πράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· εφιστά την προσοχή στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς το οποίο ζητεί ευρυζωνικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική ταυτοποίηση και ηλεκτρονικές υπογραφές και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα ευρέος φάσματος σχέδιο δράσης με τους κατάλληλους στόχους για τα κράτη μέλη·

23. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η χρηματοπιστωτική ρύθμιση πρέπει να σχεδιαστεί επιμελώς ώστε να επιτύχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τα ελάχιστα βάρη για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε για τις μικρότερες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υστερούσαν στην αξιολόγηση αντικτύπου και στις αιτιολογήσεις, εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε από τη δημόσια έρευνα που διεξήγαγε η επιτροπή ανάλυσης επιπτώσεων της ίδιας της Επιτροπής· εκτιμά ότι η Επιτροπή έχει καταστεί υπέρ το δέον ελαστική έναντι του συστήματός της αξιολόγησης αντικτύπου και ζητεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του πριν την προσεχή εντολή της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενίσχυσης της προνομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκπόνησης πολιτικών, όπως συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να ενημερώνει τακτικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τους στόχους μείωσης των επιβαρύνσεων· επιδοκιμάζει θερμά το έργο του Προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) και του πίνακα αποτελεσμάτων των ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο που επιτελεί όσον αφορά το ζήτημα των «δέκα επαχθέστερων» νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως τις εντοπίζει στην πρόσφατη ανακοίνωσή της·

24. εκτιμά τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλοποιήσει και να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση στα κράτη μέλη μέσω της εισαγωγής μιας τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ η οποία εκτιμάται ότι θα μειώσει τα διοικητικά βάρη μέχρι 15 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος, και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τη σχετική οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία χωρίς καθυστέρηση·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που δίδεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες προκειμένου να εμποδιστεί ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός στην ΕΕ·

26. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενώσουν τις προσπάθειές τους με χώρες εταίρους και οργανισμούς με στόχο την ανά τακτικά διαστήματα επικαιροποίηση, τελειοποίηση και επιβολή του ορισμού του ΟΟΣΑ για τους φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και παγκόσμια συμμόρφωση προς ένα κοινό διεθνές πρότυπο·

27. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην ΕΕ και παγκοσμίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και να προωθεί στον ιστότοπό της συγκεκριμένα παραδείγματα βελτίστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ομάδα δράσης για τη Μεσόγειο

28. ανησυχεί έντονα για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και την πολιτική αναταραχή στη Βόρεια Αφρική, εξ αιτίας των οποίων οι γειτονικές χώρες δέχονται ισχυρές πιέσεις και κύματα προσφύγων που συνεχίζουν να ζητούν άσυλο στην ΕΕ·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο· καλεί επίσης όλους τους συμμετέχοντες να εργαστούν από κοινού για να παράσχουν πρακτικές, λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα τύχουν ευρείας στήριξης από τα κράτη μέλη, ώστε να αποσοβηθεί η επανάληψη τραγωδιών στη θάλασσα σαν αυτές που συνέβησαν πρόσφατα και θα συντελέσουν στην οικοδόμηση δημοκρατίας και σταθερότητας στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, ελαττώνοντας ταυτόχρονα τις πιέσεις στην ΕΕ για χορήγηση ασύλου·

30. ζητεί από την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων να περιγράψει τα μέτρα που λαμβάνει για να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων στη Βόρεια Αφρική, σε άλλες χώρες διέλευσης και στις κύριες χώρες προέλευσης·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.