NÁVRH USNESENÍ
PDF 112kWORD 54k
6. 1. 2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

předložený v souladu s čl. 87a odst. 3 jednacího řádu


o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../... ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))


Rozpočtový výbor

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

(Článek 51)

Spoluzpravodajové: Ingeborg Gräßle and Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

za Rozpočtový výbor

Michael Theurer

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../... ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))    
B7‑0002/2014

Evropský parlament,

–   ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/… ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA);

–   s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 210 tohoto nařízení,

–   s ohledem na návrh usnesení Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu,

–   s ohledem na čl. 87 a odst. 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru přijaté dne 30. 9. 2013 Komisí v podobě aktu v přenesené pravomoci podle článku 209 obecného finančního nařízení předpokládá, že subjektům partnerství veřejného a soukromého sektoru (včetně většiny veřejných podniků) bude absolutorium udělováno nepřímo, neboť podléhají postupu udělování absolutoria Komisi;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament by se v souladu se stávajícím výkladem a praxí neměl vzdávat svých výsad udělovat absolutorium, zejména udělovat absolutorium každému společnému podniku a/nebo subjektu partnerství veřejného a soukromého sektoru jednotlivě, a to v zájmu zachování transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči daňovým poplatníkům v Unii;

C. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr vyjádřil o návrhu pochybnosti z toho důvodu, že změna takto podstatného prvku by mohla snížit viditelnost a účinnost auditorské činnosti prováděné ve vztahu k těmto důležitým subjektům;

D. vzhledem k tomu, že nebylo objasněno, jaká budou na společné podniky a subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uplatňována kritéria způsobilosti;

1.  vyslovuje námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA);

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a aby jí oznámil, že dotčené nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby přehodnotila ustanovení týkající se udělování absolutoria subjektům partnerství veřejného a soukromého sektoru a aby předložila legislativní návrh a/nebo přijala pozměněný akt v přenesené pravomoci, který uvedenou otázku vyřeší;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí