FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 52k
6.1.2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 3


om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. ..../.... af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (C(2013)06284(DEA))


Budgetudvalget

 
Budgetkontroludvalget

(Artikel 51)

Medordførere: Ingeborg Gräßle og Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

for Budgetudvalget

Michael Theurer

for Budgetkontroludvalget


Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. ..../.... af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 966/2012 ((2013)06284(DEA))    
B7‑0002/2014

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. ..../.... af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA),

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig artikel 210,

 der henviser til forslag til beslutning fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 87a, stk. 3,

der henviser til, at det i finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskabsorganer som vedtaget af Kommissionen den 30. september 2013 i form af en delegeret retsakt i henhold til artikel 209 i finansforordningen bestemmes, at offentlig-private partnerskabsorganer (herunder størsteparten af de igangværende fællesforetagender) vil få indirekte decharge, eftersom de falder under Kommissionens dechargeprocedure;

 

 B. 

B.   der henviser til, at Parlamentet ikke bør miste sine beføjelser til at meddele decharge i overensstemmelse med den nuværende fortolkning og praksis, navnlig ikke dets beføjelse til at meddele decharge til hvert fællesforetagende og/eller offentlig-privat partnerskab enkeltvist, for at bibeholde gennemsigtigheden og den demokratiske ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

C.  der henviser til, at Revisionsretten har givet udtryk for tvivl om forslaget, da en ændring af så væsentligt et element kan mindske synligheden og effektiviteten af revisionsarbejdet med hensyn til disse vigtige organer;

D.  der henviser til, at det ikke er præciseret, hvilke kriterier der skal anvendes til at definere fællesforetagender og offentlig-private partnerskaber;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. september 2013 om modellen for finansforordning for offentlig-private partnerskabsorganer som omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA);

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  opfordrer Kommissionen til at revurdere dechargebestemmelserne for offentlig-private partnerskaber og til at fremsætte et forslag til retsakt og/eller vedtage en ændret delegeret retsakt, som tager hensyn til disse forhold;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik