Πρόταση ψηφίσματος - B7-0002/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0002/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. …./... της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίον παραπέμπει το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

6.1.2014 - (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού
Επιτροπή Προϋπολογισμών
 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
(άρθρο 51)

Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle και Crescenzio Rivellini Alain Lamassoure
εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών
Michael Theurer
εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

B7‑0002/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. .../... της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίον παραπέμπει το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. …/... της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίον παραπέμπει το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[1] του Συμβουλίου, συγκεκριμένα δε το άρθρο 210 αυτού,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 87α παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPPs), όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 υπό τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης δυνάμει του άρθρου 209 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, προβλέπει ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (περιλαμβανομένης της πλειονότητας των υφισταμένων κοινών επιχειρήσεων) θα λαμβάνουν έμμεση απαλλαγή, καθόσον υπόκεινται στην διαδικασία απαλλαγής της Επιτροπής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να απολέσει τα προνόμιά του να χορηγεί απαλλαγή σύμφωνα με την υφισταμένη ερμηνεία και πρακτική, ειδικότερα το να χορηγεί απαλλαγή σε εκάστη κοινή επιχείρηση και/ή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεμονωμένα για να διατηρείται η διαφάνεια και λογοδοσία σε δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο έναντι των φορολογουμένων της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκφράσει αμφιβολίες όσον αφορά την πρόταση, καθόσον η τροποποίηση τόσο ουσιαστικού στοιχείου μπορεί να καταστήσει ολιγότερο ορατό και αποτελεσματικό το έργο λογιστικού ελέγχου που επιτελείται επί αυτών των σημαντικών φορέων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αποσαφηνισθεί ποία κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται για τον ορισμό των κοινών επιχειρήσεων και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

1.  αντιτίθεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίον παραπέμπει το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA)·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να της κοινοποιήσει ότι ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει εκ νέου τις περί απαλλαγής διατάξεις για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να υποβάλει νομοθετική πρόταση και/ή να εγκρίνει τροποποιημένη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που να επιλαμβάνεται του θέματος·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.