PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 52k
6.1.2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohdan mukaisesti


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o .../... (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))


Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta

(51 artikla)

Yhteisesittelijät: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

budjettivaliokunnan puolesta

Michael Theurer

talousarvion valvontavaliokunnan puolesta


Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o .../… (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))    
B7‑0002/2014

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o .../... (C(2013)06284) – 2013/2863(DEA),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 210 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että komission 30. syyskuuta 2013 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen muodossa antamassa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksessa säädetään, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuville elimille (muun muassa suurimmalle osalle nykyisistä yhteisyrityksistä) myönnetään vastuuvapaus välillisesti, sillä ne kuuluvat komission vastuuvapausmenettelyn piiriin;

B.  ottaa huomioon, että parlamentin olisi pidettävä kiinni vastuuvapauden myöntämistä koskevasta oikeudestaan nykyisen tulkinnan ja käytännön mukaisesti ja erityisesti oikeudestaan myöntää vastuuvapaus kullekin yhteisyritykselle ja/tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvalle elimelle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

C. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on ilmaissut suhtautuvansa ehdotukseen epäilevästi, koska näin periaatteellinen muutos saattaisi vähentää tarkastusten näkyvyyttä ja vaikuttavuutta näissä tärkeissä elimissä;

D. ottaa huomioon, että yhteisyritysten ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten arvioinnissa sovellettavia perusteita ei ole selvennetty;

1.  vastustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o .../... (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA)),

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskevia vastuuvapaussäännöksiä ja esittämään lainsäädäntöehdotuksen ja/tai hyväksymään tarkistetun delegoidun säädöksen tästä asiasta;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö